5 Μαϊου Eυρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ:

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

 Η ανεξάρτητη διαβίωση αποτελεί σημαντικό μέρος των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας σε μια χώρα με στόχο την εξυπηρέτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Η ανεξάρτητη διαβίωση υλοποιείται με τον συνδυασμό διαφόρων δράσεων σε προσωπικό αλλά και περιβαλλοντικό/κοινωνικό επίπεδο με στόχο την προσφορά στα άτομα με αναπηρίες, και ειδικά στα άτομα με βαριές αναπηρίες τον πλήρη έλεγχο της δικής τους ζωής. Στόχος πρέπει να είναι να απολαμβάνουν ισότιμη συμμετοχή στη ζωή, ενσωματωμένοι στην κοινωνία και πρόσβαση στις ευκαιρίες στη ζωή, σε κάθε πτυχή της ζωής. Η ανεξάρτητη διαβίωση αφορά την πρόσβαση στο περιβάλλον, στις μεταφορές, στην πληροφόρηση και την προσφορά στα άτομα με αναπηρίες των απαραίτητων υπηρεσιών στήριξης και προσωπικής βοήθειας για να αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες και εμπόδια που δημιουργεί η αναπηρία στη ζωή τους επιτρέποντας τους να ζουν αυτόνομα, ανεξάρτητα και όπως και όπου οι ίδιοι αποφασίζουν. Παράλληλα προσφέρει στην κοινωνία τη δυνατότητα να αξιοποιεί τις ικανότητες και δυνατότητες όλων των μελών της. Απαραίτητες επίσης είναι ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για αντιμετώπιση των επιπλοκών και προβλημάτων υγείας που προκαλεί η αναπηρία.

Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα στη χώρα μας είναι η εργοδότηση φροντιστών/προσωπικών βοηθών και ή αγορά τέτοιων υπηρεσιών. Το κόστος αυτών των υπηρεσιών είναι πολύ ψηλό ενώ τα επιδόματα που δίνονται από το κράτος χαμηλά. Η Οργάνωση Παραπληγικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας & Πρόνοιας και με το Τμήμα Εργασίας βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης πιλοτικού προγράμματος εργοδότησης ανέργων οι οποίοι θα καταρτιστούν σαν φροντιστές/προσωπικοί βοηθοί και θα προσφέρουν υπηρεσίες κατ’οίκον σε μέλη της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου. Αυτή η εξαιρετικά σημαντική δράση θα φέρει σημαντική αναβάθμιση των υπηρεσιών που θα λαμβάνουν τα μέλη μας και της ποιότητας ζωής τους. Η επιτυχία της θα επιτρέψει την επέκταση σε όλα τα άτομα με βαριές αναπηρίες που χρειάζονται τέτοιες υπηρεσίες και όραμα μας είναι η δημιουργία οργανισμού ανεξάρτητης διαβίωσης στη χώρα μας ο οποίος θα προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες ανεξάρτητης διαβίωσης. Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς την Υπουργό Εργασίας & Πρόνοιας κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου για τη συνεργασία σε αυτό το θέμα και τη διάθεση για αναβάθμιση αυτών των υπηρεσιών προς τα άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες.

Άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι οι υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται σήμερα. Είναι αδήριτη ανάγκη η αναβάθμιση τους και να προχωρήσουμε στην εφαρμογή ΓΕΣΥ.

Έχουμε ζητήσει και συζητήσει αύξηση στα επιδόματα φροντίδας παραπληγικών και τετραπληγικών ατόμων αφού τα τελευταία 10 χρόνια αυτά παραμένουν στα ίδια επίπεδα όπως και του επιδόματος διακίνησης αφού το κόστος διακίνησης αποτελεί εμπόδιο για ανεξάρτητη διαβίωση. Η ζωή στο τροχοκάθισμα δυστυχώς κοστίζει ακριβά.

Παράλληλα έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό Εσωτερικών να αναθεωρηθούν και αναβαθμιστούν οι όροι εργοδότησης αλλοδαπών για να εξυπηρετούν τα άτομα με αναπηρίες καλύτερα πάντα με σεβασμό στα δικαιώματα του αλλοδαπού εργαζόμενου όπως:

Τροποποίηση του συμβολαίου εργοδότησης αλλοδαπών με τρόπο που θα διασφαλίζει την εξυπηρέτηση του ατόμου με αναπηρία και προστασία του από εκμετάλλευση

  • Να δημιουργηθεί τμήμα στο Υπουργείο Εσωτερικών στο Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης με πλήρως καταρτισμένους και ενημερωμένους λειτουργούς για να εξυπηρετούν καλύτερα τα άτομα με αναπηρίες που εργοδοτούν αλλοδαπούς
  • Σημειώνουμε ότι συχνά άτομα με βαριές αναπηρίες γίνονται θύματα εκμετάλλευσης και τους χρησιμοποιούν σαν ‘όχημα’ για να έρθουν στην χώρα μας αλλοδαποί οι οποίοι λίγο μετά που φτάνουν κάνουν παράπονο εναντίον του ατόμου με αναπηρία που τους εργοδοτεί και ζητούν να εργαστούν αλλού ή τους εγκαταλείπουν

Η Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες θεωρείται σταθμός και ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία της αναπηρίας, αλλά και χάρτης πορείας των κρατών για τη διαχείριση της αναπηρίας. Έχει κυρωθεί σε νόμο στη χώρα μας το 2011. Το άρθρο 19 της πιο πάνω σύμβασης έχει τίτλο ‘Ανεξάρτητη διαβίωση και ενσωμάτωση στην κοινότητα’ και προνοεί ότι τα κράτη μέρη, αναγνωρίζουν το ίσο δικαίωμα όλων των ατόμων με αναπηρίες να ζουν στην κοινότητα με επιλογές ίσες με άλλους και λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν πλήρη απόλαυση από άτομα με αναπηρίες του δικαιώματος αυτού και την πλήρη ενσωμάτωση και συμμετοχή τους στην κοινότητα, περιλαμβανομένων, διασφαλίζοντας ότι:

(β) τα άτομα με αναπηρίες έχουν πρόσβαση σε σειρά οικιακών και άλλων κοινοτικών υπηρεσιών υποστήριξης, περιλαμβανομένης προσωπικής βοήθειας που είναι αναγκαία για υποστήριξη της διαβίωσης και ενσωμάτωσης στην κοινότητα, και για αποτροπή απομόνωσης ή διαχωρισμού από την κοινότητα.

Με τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat το 2014 ο μέσος όρος δαπανών για κοινωνική πρόνοιας στις χώρες της ΕΕ ήταν 29% του ΑΕΠ με την Κύπρο να δαπανά 23%. Στα στοιχεία δαπανών για κοινωνική πρόνοια ανά κατηγορία βλέπουμε όμως ότι για θέματα αναπηρίας ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 7% του συνόλου ενώ η Κύπρος δαπανά μόλις 3.25% και βρίσκεται στην τελευταία θέση. Κάτι που δεν μας τιμά ενώ δείχνει και τα περιθώρια που υπάρχουν για αναβάθμιση των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας στη χώρα μας σε θέματα αναπηρίας.

Καλούμε το κράτος μέσω των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας να στηρίξει στον απαραίτητο βαθμό τα άτομα με αναπηρίες για να μπορούν να ζουν σε συνθήκες ανεξάρτητης διαβίωσης και ισότιμης συμμετοχής στη ζωή επιτρέποντας στην κοινωνία να αξιοποιήσει τις ικανότητες όλων των πολιτών.  Καλούμε τον Υπουργό Οικονομικών να ελευθερώσει πόρους προς αυτή την κατεύθυνση άμεσα. Δεν αποτελεί κόστος αλλά επένδυση.

Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου, 5/5/2017

Προσβασιμότητα Τσιρείου Σταδίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΣΙΡΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Μετά από δημοσιεύματα που χαρακτηρίζουν μη προσβάσιμο και ακατάλληλο τον προσωρινό χώρο φιλοξενίας οπαδών με αναπηρίες που δημιουργήθηκε στη δυτική κερκίδα του Τσίρειου σταδίου, δηλώνουμε τα ακόλουθα:

Ο προσωρινός χώρος που δημιούργησε για άτομα με αναπηρίες ο ΓΣΟ στο Τσίρειο στάδιο στη Λεμεσό, αποτελεί κίνηση προς την ορθή κατεύθυνση και πολύ σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με πριν, ενώ για πρώτη φορά στο Τσίρειο στάδιο υπάρχει χώρος για ΑμεΑ ενταγμένος στις κερκίδες. Ο χώρος αυτός δημιουργήθηκε αμέσως μετά από συνάντηση του Δ.Σ. του ΓΣΟ με την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου και ήταν ο μόνος που άμεσα μπορούσε να προσφερθεί για το σκοπό αυτό, όπως και έγινε. Αυτή η ρύθμιση είναι προσωρινή και περιμένουμε τη δημιουργία χώρων και στις δύο πλευρές του γηπέδου με προδιαγραφές της UEFA όπως ζητήσαμε με σχετικό αίτημα μας, το οποίο είναι υπό μελέτη από το Δ.Σ. του ΓΣΟ.

Οφείλουμε να εκφράσουμε την ευχαρίστηση μας για τη διάθεση συνεργασίας που το Δ.Σ. του ΓΣΟ επέδειξε και αναμένουμε την υλοποίηση έργων που θα αναβαθμίσουν την προσβασιμότητα και στις δύο κερκίδες του γηπέδου. Μέλη μας με βαριές κινητικές αναπηρίες που διακινούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα, τακτικοί επισκέπτες του Τσιρείου σταδίου, χαρακτηρίζουν τη δημιουργία του χώρου στη δυτική κερκίδα σημαντική πρόοδο. Χωρίς να μας ικανοποιεί πλήρως ο χώρος αυτός, θεωρούμε ότι ο μηδενισμός κινήσεων που αναβαθμίζουν την προσβασιμότητα δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΑμεΑ και την εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων τους.

 

Δ.Σ. ΟΠΑΚ

12/5/2017

Εκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας στις 8/3/2017

Αγαπητά μέλη την Τετάρτη 8 Μαρτίου  και ώρα 3:30μ.μ. με την ευκαιρία της Ημέρας της Γυναίκας,  θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Οργάνωσης εκδήλωση, στην οποία ομιλητής θα είναι ο Δρ Κωνσταντίνος Στυλιανίδης, χειρούργος –  γυναικολόγος – μαιευτήρας,  ο οποίος θα μας μιλήσει για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Ευπρόσδεκτες εκτός από τις γυναίκες μέλη της Οργάνωσης είναι και οι σύζυγοι, θυγατέρες ή και φίλες των αντρών μελών της Ο.ΠA.K.

Παρακαλούμε για καλύτερο προγραμματισμό όπως δηλώσετε συμμετοχή στα γραφεία της Οργάνωσης στο τηλ.  22496494 ή στην Κοινωνική Λειτουργό της Οργάνωσης  στο τηλ 99627227.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και το Τμήμα Εργασίας θα λειτουργήσει πρόγραμμα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας σε τετραπληγικά και παραπληγικά άτομα. Το πρόγραμμα επιτρέπει την πρόσληψη μέχρι εκατόν ατόμων Παγκύπρια για παροχή τοπικά των υπηρεσιών σε μέλη της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει πρώτα να συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτησης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου κατά τη διάρκεια του οποίου θα αμοίβονται.

Αιτήσεις συμμετοχής από ανέργους μπορούν να  υποβάλλονται στα γραφεία της ΑνΑΔ, στη διεύθυνση Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία (ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, τηλέφωνο 22515000, τηλεομοιότυπο 22428332,) ή στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) από την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017.

Πρόσωπα για επικοινωνία:

κ.Ξένια Παπαδήμα
κ.Λένα Ιωάννου
Τηλέφωνο:

22390232
22390237

Σχετικά έγγραφα και πληροφορίες και αίτηση κατεβάστε τα ακόλουθα τέσσερα αρχεία:

1.prokirixi

2.anakinosi

3.vasikes-plirofories_frontistes-gia-amea

4.AitisiAnergouFrontistesNov2016paratasi3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο.ΠΑ.Κ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Στις 3 Δεκεμβρίου γιορτάζεται η Διεθνής Ημέρα Ατόμων για τα άτομα με αναπηρίες, η οποία καθιερώθηκε και εορτάζεται κάθε χρόνο από τα Ηνωμένα Έθνη. Για να δείτε την ανακοίνωση που έχει σταλεί στον τύπο με περισσότερες πληροφορίες για την Διεθνή Ημέρα Ατόμων με αναπηρίες πατήστε εδώ

Τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ ΕΤΕΚ και ΟΠΑΚ

Αύριο Παρασκευή 2/12/2016 στις 12:30μμ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ όπου θα γίνει η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας ΕΤΕΚ και Ο.ΠΑ.Κ. με στόχο την προώθηση των αρχών του Σχεδιασμού για Όλους και της Προσβασιμότητας. Για την πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης πατήστε  εδώ

Σχέδιο “ΤΡΙΠΟΣ” για διαχείριση ΑμεΑ ή άλλα προβλήματα σε περιπτώσεις συμφορών

Για να δείτε την ανακοίνωση της Ο.ΠΑ.Κ. στο τύπο για το Σχέδιο “ΤΡΙΠΟΣ” πατήστε εδώ

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 27 Σεπτεμβρίου

Η 27η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.  Για να δείτε την ανακοίνωση της Ο.ΠΑ.Κ. στον τύπο πατήστε εδώ

Δημοσιογραφική Διάσκεψη 5 Μαϊου – #ENILILDAY Ανεξάρτητη Διαβίωση


Χθες 5 Μαϊου 2016 και ώρα 11:30πμ πραγματοποιήθηκε Δημοσιογραφική Διάσκεψη στο οίκημα μας με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης

Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 25/1/16

Ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Λουρουτζιάτης συναντήθηκε στις 25/1/2016 με αντιπροσωπεία της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, τον κ. Δημήτρη Λαμπριανίδη πρόεδρο και τον κ. Πέτρο Πέτρου μέλος του Δ.Σ. Παρών στη συνάντηση ήταν και ο Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνακας και πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων κ. Αντώνης Παυλάς. Εκ μέρους του Δήμου Λάρνακας παρών ήταν ο Δημοτικός Μηχανικός και ο Υπεύθυνος Παραλιών.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την προσβασιμότητα των χώρων εστίασης και ψυχαγωγίας στην πόλη της Λάρνακας όπως και εκπαιδευτικών κέντρων και διαπιστώθηκε η ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων για να αναβαθμιστεί το επίπεδο προσβασιμότητας της πόλης και αυστηρότερης εφαρμογής της νομοθεσίας. Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες στην πόλη της Λάρνακας, Κύπριους αλλά και ξένους τουρίστες. Θα γίνει καταγραφή των υποστατικών στην περιοχή των Φοινικούδων και ακολούθως ο Δήμος θα τροχιοδρομήσει τις εφικτές διαδικασίες. Επίσης θα μελετηθούν σημεία για σηματοδότηση περισσότερων χώρων στάθμευσης για ΑμεΑ στην περιοχή Φοινικούδων. Επιπλέον συζητήθηκε η δημιουργία υποδομών για αναβάθμιση της προσβασιμότητας των παραλιών της Λάρνακας και ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη και αποφασίστηκε όπως ο Δήμος προχωρήσει στην αγορά ειδικών τροχοκαθισμάτων και διαδρόμων οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία σε παραλίες. Επιπλέον ο Δήμαρχος ενημέρωσε για την υλοποίηση έργου μεγάλης έκτασης για αναβάθμιση δρόμων και πεζοδρομίων στην πόλη και ζήτησε τη συνεργασία με την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου για καλύτερο σχεδιασμό.