Οι πιο κάτω εταιρείες στηρίζουν την Ο.ΠΑ.Κ. για λειτουργία προγραμμάτων και υπηρεσιών:

Μέγα χορηγοί:

Χορηγοί: