Σημείωση: Όπως διαμορφώθηκε στην καταστατική συνέλευση που έγινε την 20η Νοεμβρίου 2005.

(α)  Όνομα Οργάνωσης: Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ)

(β)   Έμβλημα: Φιγούρα που απεικονίζει μορφή ανθρώπου καθισμένη σε αναπηρικό τροχοκάθισμα.

Έδρα της Οργάνωσης θα είναι η Λευκωσία.

Ορισμός: Παραπληγικός  ή Τετραπληγικός είναι οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει παράλυση στα κάτω ή και στα τέσσερα άκρα και προέρχεται από κάκωση ή  πάθηση του σπονδύλου και νωτιαίου μυελού, και σαν αποτέλεσμα της παράλυσης αυτής δεν μπορεί να περπατήσει ή περπατά αλλά έχει σοβαρή διαταραχή της αισθητικότητας στα παράλυτα μέλη.

Σκοποί  : 

(α)   Η προαγωγή της ευημερίας των μελών της Οργάνωσης γενικά, περιλαμβανομένης και της οικογενειακής, κοινωνικής προσαρμογής, επαγγελματικής αποκατάστασης.

(β)   Η εξασφάλιση και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς τα μέλη της Οργάνωσης.

(γ)    Η προαγωγή μέτρων για ενεργότερη συμπαράσταση του κράτους και της κοινωνίας γενικά προς τους Παραπληγικούς.

(δ)   Μέριμνα για εκπαιδευτική βοήθεια προς τα μέλη.

(ε)    Οικονομική βοήθεια σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις σε άπορα μέλη της Οργάνωσης.

(στ) Συνεργασία με οποιαδήποτε οργάνωση, σύνδεσμο ή άτομα για βοήθεια προς επίτευξη των σκοπών της Οργάνωσης.

(ζ)    Η προαγωγή, η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη του αθλητισμού μεταξύ των αναπήρων.

(α)   Πλήρες μέλος της Οργάνωσης μπορεί να γίνει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει την κάκωση ή την πάθηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 και έχει συμπληρώσει τον 18ον χρόνο της ηλικίας του και υποβάλει γραπτή αίτηση στον Γραμματέα. Οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών που είναι κάτω των 18 χρόνων μπορούν να γίνουν μέλη της Οργάνωσης, αφού υποβάλουν γραπτή αίτηση στον Γραμματέα του Συμβουλίου, χωρίς να έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

(β) Συνεταιριστικά μέλη: Θεωρούνται τα ιδρυτικά μέλη της Οργάνωσης που έχουν παράλυση στα κάτω ή και τα τέσσερα άκρα που προέρχεται από λόγους άλλους απ’ όσους αναφέρονται στο άρθρο 3.  Τα συνεταιριστικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα που έχουν τα πλήρη μέλη.

(γ)   Επίτιμο μέλος: Το Συμβούλιο της Οργάνωσης δικαιούται να εγγράψει σαν επίτιμα μέλη πρόσωπα που πρόσφεραν αξιόλογη υπηρεσία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Οργάνωσης.

Οι πόροι της Οργάνωσης θα προέρχονται από τις συνδρομές των μελών, από δωρεές και ευεργετήματα από την διεξαγωγή διαφόρων κοινωνικών εκδηλώσεων και γενικά από οποιαδήποτε νόμιμη δραστηριότητα της Οργάνωσης.

(α)   Τα μέλη που γράφονται υποχρεώνονται να καταβάλουν στην Οργάνωση τέτοια ποσά που να αντιπροσωπεύουν δικαιώματα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής  όπως αυτά καθορίζονται από το Συμβούλιο.

(β)  Μέλος που θα έχει ταμειακές υποχρεώσεις προς τηv Οργάνωση δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου στις Γενικές ή και έκτακτες Συνελεύσεις, ούτε θα  δικαιούται να εκλεγεί μέλος του Συμβουλίου. Μέλος που δεν θα έχει πληρώσει τις συνδρομές του για τρία συνεχή χρόνια, θα χάνει την ιδιότητα του μέλους και για να την επανακτήσει θα πρέπει να τακτοποιήσει όλες τις καθυστερημένες συνδρομές του.

(γ)   Μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από την Οργάνωση, δίνοντας ενός μηνός γραπτή προειδοποίηση στον Γραμματέα και αφού όλες οι τυχόν οφειλόμενες εισφορές του στην Οργάνωση τακτοποιηθούν.

(δ)   Μέλος αποβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευση έπειτα από πρόταση του Συμβουλίου είτε από δική του πρωτοβουλία, είτε με υποβολή γραπτής πρότασης υπογραμμένης από 5 μέλη για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για πράξεις που δεν συνάδουν με το παρόν καταστατικό και το γενικό συμφέρον της Οργάνωσης.

(α)  Η  Οργάνωση διοικείται από το Συμβούλιο που αποτελείται από 7 πλήρη μέλη που εκλέγονται στη Γενική Συνέλευση των μελών με απόλυτη πλειοψηφία.  Μέλος που δικαιούται και επιθυμεί εκλογή στο Συμβούλιο, υποβάλλει την υποψηφιότητα του γραπτώς πάνω σε ειδικό έντυπο, το οποίο πρέπει να παραδοθεί στον Γραμματέα 72 τουλάχιστο ώρες πριν από την ορισθείσα ημέρα και ώρα της Γενικής Συνέλευσης.  Το έντυπο υποβάλλεται εις διπλούν και ο Γραμματέας υπογράφει και σφραγίζει και τα δύο αντίτυπα και το ένα το επιστρέφει στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης οι υποψηφιότητες είναι λιγότερες από 7, τότε ο Γραμματέας μπορεί να δέχεται υποψηφιότητες μέχρι την τελευταία στιγμή  προ των εκλογών.

(β)  Το Συμβούλιο μετά την εκλογή του καταρτίζεται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία και τριών Συμβούλων. Απαρτία υπάρχει όταν σε μια συνεδρίαση είναι παρόντες τέσσερα  τουλάχιστον μέλη του Συμβουλίου.

(γ)    Το Συμβούλιο επιβάλλει στα μέλη ετήσια συνδρομή και δικαίωμα εγγραφής.

(δ)   Η θητεία του Συμβουλίου διαρκεί δύο χρόνια από της εκλογής του, συν ή πλην τόσους μήνες όσοι μεσολαβούν από της λήξεως της διετίας, μέχρι την πλησιέστερη Γενική Συνέλευση. Το Συμβούλιο συνέρχεται κάθε μήνα ή και τακτικότερα κατά την απόφαση του Προέδρου.

(ε)   Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου μέλους του Συμβουλίου, τη θέση του συμπληρώνουν οι επιλαχόντες με σειρά επιτυχίας ή το Συμβούλιο διορίζει αντικαταστάτη ένα από τα πλήρη μέλη αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, δια το υπόλοιπο της θητείας του Συμβουλίου.

(στ) Το Συμβούλιο μπορεί να καταρτίζει Σώματα ή Επιτροπές για την προώθηση των σκοπών του.

(ζ)   Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου είναι ανοικτές για όλα τα μέλη, εκτός αν αποφασίσει άλλως πως το Συμβούλιο.

(η)   Μέλος του Δ.Σ. δεν δικαιούται να ψηφίσει αν έχει το ίδιο προσωπικά ή στενός συγγενής του οικονομική σχέση ή/και οφέλη από την απόφαση του Συμβουλίου.

Πρόεδρος  Συμβουλίου:

Προΐσταται στις εκδηλώσεις και εκπροσωπεί την Οργάνωση σε όλες τις δημόσιες τελετές και εκδηλώσεις. Καλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, φροντίζει ώστε να τηρούνται οι αποφάσεις του Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Επιμελείται την έκδοση των πεπραγμένων της θητείας του, συνυπογράφει με τον Γραμματέα κάθε έγγραφο της Οργάνωσης και με τον Ταμία τα εντάλματα είσπραξης και πληρωμής. Σε περίπτωση ψηφοφορίας για λήψη απόφασης του Συμβουλίου, όπου υπάρχει ισοψηφία θα ορισθεί νέα συνεδρία όχι αργότερα των 7 ημερών όπου θα γίνει και πάλιν ψηφοφορία για το ίδιο θέμα και αν υπάρξει ισοψηφία πάλι, τότε ο Πρόεδρος έχει τη νικούσα ψήφο.

Ο  Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο.

Γραμματέας:

Διαφυλάττει την σφραγίδα και τα αρχεία της Οργάνωσης, διατηρεί πρωτόκολλο για όλα τα έγγραφα, παίρνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και Συνελεύσεων, καταχωρεί τις εγγραφές των μελών, είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία της Οργάνωσης, κρατά μητρώο και ημερολόγιο των δραστηριοτήτων και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο οποιοδήποτε έγγραφο της Οργάνωσης εκτός από τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων. Στην αρχή  κάθε συνεδρίας του Συμβουλίου διαβάζει τα πρακτικά και όταν εγκριθούν υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα του Συμβουλίου.

Ταμίας:

Τηρεί τα ταμειακά βιβλία της Οργάνωσης, τηρεί αποδείξεις εσόδων και εξόδων, ευθύνεται για την ακριβή τήρηση των βιβλίων του ταμείου και την κανονική λειτουργία του και φροντίζει μετά από απόφαση και εντολή του Συμβουλίου για τις εισπράξεις και πληρωμές. Φροντίζει να εισπράττονται πάνω σε ετήσια βάση οι συνδρομές όλων των μελών και ειδοποιά τα μέλη τρεις (3) μήνες πριν την ετήσια έκτακτη η τακτική Γενική Συνέλευση ώστε να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Οργάνωση. Επίσης καταρτίζει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων κάθε χρόνου και ετοιμάζει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του επόμενου χρόνου και καταθέτει και τους δύο για έγκριση στο Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση.

Οι Σύμβουλοι:

Βοηθούν αναπληρώνουν ή προίστανται στις διάφορες ενέργειες και εκδηλώσεις της Οργάνωσης.

Το Συμβούλιο:

Κατευθύνει τη δράση της Οργάνωσης, εκτελεί τις αποφάσεις  της Γενικής Συνέλευσης, διαχειρίζεται την περιουσία της Οργάνωσης και βρίσκεται γενικά κάτω από την εποπτεία και τον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης.

Παύσεις μελών Συμβουλίου:

(α)  Μέλη του Συμβουλίου που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή από πέντε συνολικά αδικαιολόγητες συνεδριάσεις μέσα σε ένα χρόνο, στερούνται της ιδιότητας του μέλους του Συμβουλίου και αντικαθιστούνται όπως προνοείται στο άρθρο 8(ε).

(β)  Το Συμβούλιο μπορεί να παύσει προσωρινά μέλος του που απειθαρχεί στις αποφάσεις του Συμβουλίου, που συμπεριφέρεται άπρεπα ή ανέντιμα και επηρεάζει αρνητικά τα συμφέροντα και τους σκοπούς της Οργάνωσης. Αφού καλεστεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τα μέλη αποφασίζουν με απόλυτη πλειοψηφία για την αποβολή του από το Συμβούλιο.

Συνελεύσεις :

(α)  Οι Συνελεύσεις της Οργάνωσης είναι οι Γενικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

(β)  Γενικές Συνελεύσεις: Την τελευταία τριμηνία κάθε χρόνου, στα γραφεία  της Οργάνωσης  ή σε οποιοδήποτε μέρος που θα ορίσει το Συμβούλιο, θα γίνεται Συνέλευση όλων των μελών της Οργάνωσης καλούμενη Γενική Συνέλευση.  Τα μέλη θα καλούνται με προσωπική επιστολή ή από τον Τύπο τουλάχιστον 21 μέρες  πριν.

(γ)   Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις: Θα καλούνται σε πολύ έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις.  Οποιοδήποτε μέλος της Οργάνωσης μπορεί να  ζητήσει να γίνει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για θέματα που θεωρεί επείγοντα αφού υπογράψουν σχετική δήλωση για τη συγκατάθεση το ένα  τρίτο τουλάχιστον των μελών της Οργάνωσης.

(δ)   Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν τα μισά συν ένα τουλάχιστον μέλη της Οργάνωσης είναι παρόντα στη Συνέλευση.

(ε)   Αν δεν σχηματίζεται απαρτία η Συνέλευση αναβάλλεται για μία ώρα οπότε και οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων αποτελεί απαρτία.

(στ) Αποφάσεις επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη των συνελεύσεων είναι άκυρες.

Θα τηρούνται λογιστικά βιβλία που θα ελέγχονται στο τέλος του οικονομικού Χρόνου της Οργάνωσης από εγκεκριμένο ελεγκτή που θα διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Το Οικονομικό Έτος της Οργάνωσης  είναι από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους.

Το παρόν καταστατικό τροποποιείται από Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη στην ημερησία διάταξη της οποίας υπάρχει γραμμένο τέτοιο θέμα. Όλες οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κυκλοφορούν γραπτώς στα μέλη τουλάχιστον 21 μέρες πριν τη Συνέλευση. Μέλος δικαιούται να προτείνει οποιαδήποτε καταστατική τροποποίηση αφού την στείλει στο Συμβούλιο, το οποίο με τη σειρά του την κυκλοφορεί σε όλα τα μέλη. Καμιά τροποποίηση δεν μπορεί να συζητηθεί στη Συνέλευση η οποία δεν έχει προηγουμένως σταλεί στα μέλη μέσω του Συμβουλίου. Για να τροποποιηθεί το παρόν καταστατικό απαιτείται η πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων και ψηφιζόντων. Για να τροποποιηθεί οποιοσδήποτε από τους Σκοπούς της Οργάνωσης απαιτείται η πλειοψηφία που ορίζει ο σχετικός Νόμος.

Η Οργάνωση αντιπροσωπεύεται και εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον  Πρόεδρο ή τον Γραμματέα της Οργάνωσης.

Η  Οργάνωση δεν έχει καμιά σχέση με πολιτικές ομάδες.

(α)  Η Οργάνωση μπορεί να αποκτήσει κινητή ή ακίνητη περιουσία με την μέθοδο της αγοράς, της ενοικιαγοράς ή της εκμίσθωσης.

(β)  Η Οργάνωση δικαιούται να εργοδοτεί άτομο/άτομα προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο της.

(γ)   Η Οργάνωση μπορεί να συνάπτει δάνεια ή υπερβάσεις από τραπεζικούς και/ή συνεργατικούς λογαριασμούς για ποσό μέχρι 5.000ΛΚ (πέντε χιλιάδες λίρες Κύπρου) μόνο για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και μετά από ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου.

Οποιοδήποτε θέμα δεν προνοείται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση του Συμβουλίου που είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να ερμηνεύει πρόνοιες του καταστατικού.

(α)   Η διάλυση της Οργάνωσης αποφασίζεται από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και γι’ αυτό απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου τουλάχιστον των μελών της Οργάνωσης συν ένα και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

(β)   Σε περίπτωση διάλυσης της Οργάνωσης όλα τα περιουσιακά στοιχεία της θα ανήκουν στον Όμιλο Φίλων των Παραπληγικών.