ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Η όλη λειτουργία της Οργάνωσης στηρίζεται στο καταστατικό της και αποσκοπεί:

  • Στην προαγωγή της ευημερίας των μελών της Οργάνωσης γενικά, περιλαμβανομένης της οικογενειακής και κοινωνικής προσαρμογής, καθώς επίσης της επαγγελματικής αποκατάστασης.
  • Στην εξασφάλιση και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς τα μέλη της Οργάνωσης.
  • Στην προώθηση μέτρων για πιο ενεργή συμπαράσταση του Κράτους και της κοινωνίας γενικά προς τα άτομα με παραπληγία και τετραπληγία.
  • Στη μέριμνα για εκπαιδευτική βοήθεια προς τα μέλη.
  • Στην οικονομική βοήθεια σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις σε άπορα μέλη της Οργάνωσης.
  • Στη συνεργασία με οποιαδήποτε Οργάνωση, Σύνδεσμο ή άτομα ώστε να συνδράμουν προς την επίτευξη των σκοπών της Οργάνωσης.
  • Στην προαγωγή, ενθάρρυνση και ανάπτυξη του αθλητισμού μεταξύ των αναπήρων.