ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΒΑΡΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

1.Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής βοήθειας για κάλυψη  ορισμένων πρόσθετων αναγκών των ατόμων με βαριάς μορφής κινητική αναπηρία, τα οποία δεν μπορούν να βαδίσουν και βρίσκονται μόνιμα καθηλωμένα σε αναπηρικό τροχοκάθισμα. Το επίδομα που παρέχεται σε άτομα με βαριάς μορφής κινητική αναπηρία, πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα κριτήρια του σχεδίου παρέχεται και σε πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτους- Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αυτοί έχουν μόνιμη διαμονή στην περιοχή που ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία για τουλάχιστο 12 συνεχείς μήνες.

2.Το επίδομα θα καταβάλλεται σε κάθε άτομο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή Ευρωπαίο πολίτη, που είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου, ο οποίος  έχει ανάγκη συνεχούς και μόνιμης χρήσης αναπηρικού τροχοκαθίσματος για τη διακίνηση του:

 • Λόγω παράλυσης και στα δύο άκρα, η οποία παράλυση είναι αποτέλεσμα κάκωσης ή άλλης πάθησης του νωτιαίου μυελού του εγκεφάλου, των περιφερειακών νεύρων ή των μυών ή
 • λόγω ακρωτηριασμού και των δύο άκρων ή
 • λόγω σοβαρής παραμόρφωσης ή σοβαρής ατέλειας των δύο κάτω άκρων

3.Άτομο θα εμπίπτει στον  πιο πάνω ορισμό αν έχει ανάγκη συνεχούς και   μόνιμης χρήσης αναπηρικού τροχοκαθίσματος υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να βαδίσει καθόλου ή ότι  μπορεί να βαδίσει σε πολύ μικρές αποστάσεις σε ομαλό έδαφος με τη χρήση βοηθητικών μέσων όπως βακτηρίας, περπατούσας ή ειδικών στηριγμάτων στα πόδια.

4.Το ύψος του επιδόματος θα είναι € 316,59 το μήνα περίπου (θα μεταβάλλεται ανάλογα με τις εκάστοτε τιμαριθμικές αναπροσαρμογές) και θα καταβάλλεται εκτός εάν είναι περίπτωση που εμπίπτει στην παράγραφο 6 πιο κάτω, άσχετα από την οικονομική ή την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου.

5.Το επίδομα μπορεί να καταβάλλεται, ανάλογα με την περίπτωση εν όλω ή εν μέρει, στον ίδιο το δικαιούχο ή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα, το οποίο επιβαρύνεται με τη δαπάνη για τα πρόσθετα έξοδα που αντιμετωπίζει ο δικαιούχος λόγω της αναπηρίας του.

6.Το επίδομα δεν θα λoγίζεται για σκοπούς άλλης παροχής που προβλέπεται από οποιοδήποτε άλλο Σχέδιο ή Νομοθεσία.

7.Από τη λήψη του επιδόματος εξαιρούνται:

 • Παιδιά κάτω των 12 χρόνων
 • Άτομα άνω των 65 χρόνων εκτός αν έγιναν δικαιούχοι του επιδόματος προτού συμπληρώσουν την πιο πάνω ηλικία. Από την πρόνοια αυτή δεν επηρεάζονται άτομα που υπερβαίνουν την πιο πάνω ηλικία και ήταν λήπτες του επιδόματος Παραπληγικών / Τετραπληγικών πριν από την εισαγωγή του παρόντος Σχεδίου.

8.Άτομο παύει να είναι δικαιούχος όταν παύει να τηρεί τις προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στον ορισμό του «δικαιούχου» ή όταν πεθάνει.

9.H εξέταση των αιτήσεων θα γίνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης μετά από γνωμάτευση ειδικού ιατροσυμβουλίου.

10.Το ιατροσυμβούλιο θα αποτελείται τουλάχιστο από 3 ειδικούς στις ειδικότητες της νευροχειρουργικής, της νευρολογίας και της ορθοπεδικής.

11.Το ιατροσυμβούλιο θα γνωματεύει, επίσης, και για οποιαδήποτε περίπτωση αιτητή ή δικαιούχου η οποία  παραπέμπεται σ’αυτό για επανεξέταση από την αρμόδια Υπηρεσία.

12.Η ημερομηνία έναρξης του επιδόματος για τον αιτητή είναι η ημερομηνία λήψης της ατομικής αίτησης από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

13.Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του το επίδομα / οικονομική βοήθεια θα καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό:

(α) του πατέρα ή της μητέρας του ανήλικου, ή

(β) φυσικού προσώπου, που μπορεί να αποδείξει ότι, το ανήλικο είναι ορφανό και από τους δύο γονείς ή έχει εγκαταλειφθεί   από τους γονείς του και ότι το συντηρεί με δική του δαπάνη, ή

(γ) άλλου προσώπου αν κριθεί ότι, αυτό επιβάλλει το συμφέρον του ανήλικου.

14.Όπου εγείρεται διαφορά ή αμφιβολία ως προς το πρόσωπο προς το οποίο θα καταβάλλεται το επίδομα / οικονομική βοήθεια, ο Διευθυντής θα φροντίζει για τη διερεύνηση της περίπτωσης και θα αποφασίζει ανάλογα, πάντα προς το συμφέρον του ανήλικου».

Νέα Αίτηση Επίδομα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας 

Δικαιούχοι: Άτομα που παρουσιάζουν μηδενικές ή σχεδόν μηδενικές κινήσεις και στα τέσσερα άκρα

Παροχή: €854,30 μηνιαίως

Σχετικά Αρχεία:

Δικαιούχοι: ατομα που παρουσιάζουν μηδενική ή σχεδόν μηδενική κίνηση και στα δύοκάτω άκρα λόγω εκ γενετής πάθησης, ασθένειας ή ατυχήματος, που καθιστά αναγκαιότητα τη συνεχή και μόνιμη χρήση τροχοκαθίσματος για τη διακίνησή τους. Δικαιούχοι του Επιδόματος Φροντίδας θα είναι επιπρόσθετα και άτομα με μηδενική ή σχεδόν μηδενική κίνηση και στα δύο άνω άκρα, έστω και αν παρουσιάζουν κίνηση στα κάτω άκρα.

Επίδομα: €350 το μήνα

Σχετικά Αρχεία:

Δικαιούχοι:

Α) Άτομα των οποίων η οξύτητα και των δυο οφθαλμών δεν υπερβαίνει τα 6/36 σε κάθε οφθαλμό
Β) Άτομα με σοβαρά κινητικά προβλήματα στα κάτω άκρα

Παροχή:

 • €51 μηνιαίως σε άτομα με σοβαρα προβλήματα στα κάτω άκρα τα οποία

εργάζονται ή φοιτούν

 • €102 μηνιαίως σε άτομα τυφλά που εργάζονται ή φοιτούν
 • €102 σε άτομα με τετραπληγία ανεξαρτήτως του αν εργάζονται ή φοιτούν

Σχετικά Αρχεία:

Δικαιούχοι: Άτομα ηλικίας 18-70 ετών που παρουσιάζουν σοβαρή αναπηρία στα άνω ή/και κάτω άκρα, ή σοβαρή οπτική αναπηρία.

Παροχή:

 • Οικονομική βοήθεια μέχρι €15.378 ή μέχρι €18.795 σε ορισμένες περιπτώσεις. Η χρηματική βοήθεια αφορά τους δασμούς, τους φόρους κατανάλωσης και το ΦΠΑ.
 • Απαλλαγή από τα τέλη εγγραφής και κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

Σχετικά Αρχεία:

Δικαιούχοι: Άτομα που παρουσιάζουν βαριά κινητική αναπηρία και δεν μπορούν να βαδίσουν καθόλου ή μπορούν να βαδίσουν σε πολύ μικρές αποστάσεις σε ομαλό έδαφος με τη χρήση βοηθητικών μέσων.

Παροχή: Από €700 μέχρι και €13.500 ανάλογα με τον τύπο του τροχοκαθίσματος

Σχετικά Αρχεία:

Δικαιούχοι: Άτομα που παρουσιάζουν βαριά κινητική αναπηρία και δεν μπορούν να βαδίσουν καθόλου ή μπορούν να βαδίσουν σε πολύ μικρές αποστάσεις σε ομαλό έδαφος με τη χρήση βοηθητικών μέσων.

Παροχή: Δωρεάν δανεισμός τροχοκαθίσματος

Σχετικά Αρχεία:

Δικαιούχοι:

 • Άτομα που έχουν εγκριθεί για αναπηρικό αυτοκίνητο
 • Λήπτες του επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίες
 • Άτομα με νοητική αναπηρία που αντιμετωπίζουν πρόσθετα προβλήματα κινητικότητας

Σχετικά Αρχεία:

Δικαιούχοι: Άτομα με σοβαρές κινητικές, αισθητηριακές ή άλλες αναπηρίες

Παροχή: Οικονομική βοήθεια για αγορά τεχνικών μέσων, οργάνων ή βοηθημάτων.

Σχετικά Αρχεία:

Δικαιούχοι: Άτομα με σοβαρές κινητικές, αισθητηριακές ή άλλες αναπηρίες

Παροχή: Δωρεάν δανεισμός χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων

Σχετικά Αρχεία:

Δικαιούχοι: Οργανώσεις για τα Άτομα με Αναπηρία που θα αναλάβουν να συντονίζουν και να κατανέμουν τις απαραίτητες υπηρεσίες του Συνοδού στα άτομα με αναπηρίες, ανάλογα με τις ανάγκες τους

Παροχή: Χορηγία ύψους μέχρι €10.000 ετησίως με ανώτατο όριο το 70% των δαπανών μισθοδοσίας του Κοινωνικού Συνοδού

Σχετικά Αρχεία: