ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ/ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ

1. Σκοπός της κατάρτισης
Σκοπός της κατάρτισης είναι η προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας προς άτομα με τετραπληγία/παραπληγία, σε άνεργους, με απώτερο σκοπό την ένταξη/επανένταξη τους στην απασχόληση, ανταποκρινόμενοι στις ποιοτικές απαιτήσεις της θέσης εργασίας του Φροντιστή ατόμων με τετραπληγία/παραπληγία με συμπτώματα νευρογενής κύστης και εντέρου (κάκωση νωτιαίου μυελού).
Πρόσθετα το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων για καλύτερη αντιμετώπιση καθημερινών προκλήσεων στον χώρο εργασίας.

2. Περιγραφή της κατάρτισης
Η κατάρτιση περιλαμβάνει:
1. Ιδρυματικό μέρος: 75 ώρες θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και πιστοποιημένες από την ΑνΑΔ Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ).
2. Ενδοεπιχειρησιακό μέρος: 25 ώρες (1 εβδομάδα) πρακτική κατάρτιση για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς / κατ’οίκον επισκέψεις σε άτομα/ μελλοντικούς λήπτες των υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης στο ΚΕΚ και στην επιχείρηση/οργανισμό (Ιδρυματικό και Ενδοεπιχειρησιακό μέρος)
Η πρακτική κατάρτιση στην επιχείρηση/οργανισμό δεν αποτελεί εργοδότηση του ανέργου από την επιχείρηση/οργανισμό και δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την επιχείρηση/οργανισμό. Κατά την διάρκεια της πρακτικής κατάρτισης θα συμπληρώνεται από τον άνεργο Βιβλιάριο Κατάρτισης, στο οποίο θα καταγράφονται οι εργασίες που εκτελέσθηκαν.

Υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, για διαπίστωση κατά πόσον επιδεικνύουν κλίση/έφεση προς την ειδικότητα του Φροντιστή για παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς άτομα με τετραπληγία/παραπληγία και ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα και μετέπειτα απασχόληση τους στο επάγγελμα. Συνεντεύξεις για επιλογή των υποψηφίων θα γίνουν στα γραφεία της Ο.ΠΑΚ., στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου Αρ. 20, 2012 Στρόβολος.

Στους καταρτιζόμενους που θα ολοκληρώνουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα απονέμεται πιστοποιητικό κατάρτισης από την Ο.ΠΑ.Κ., νοουμένου ότι δεν έγιναν απουσίες που υπερβαίνουν το 15% της διάρκειας του κάθε μέρους του προγράμματος και ότι έχουν συμπληρωθεί κατάλληλα το Βιβλιάριο Κατάρτισης και το Έντυπο αξιολόγησης για το ιδρυματικό και για το ενδοεπιχειρησιακό μέρος του προγράμματος.

3. Περιεχόμενο της κατάρτισης:
Η κατάρτιση θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες στο Ιδρυματικό μέρος (η διάρκεια της κάθε ενότητας σε ώρες, φαίνεται στην παρένθεση):
Εισαγωγή στο Πρόγραμμα (2), Το επάγγελμα φροντιστή/προσωπικού βοηθού ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και συγκεκριμένα με παραπληγία και τετραπληγία/Κάκωση Νωτιαίου Μυελού [KNM] (6), Περιγραφή καθηκόντων (5), Επαγγελματική δεοντολογία και ηθική (5), Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας (4), Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων (3), Προσωπική Φροντίδα και Υγιεινή (25), Βοήθεια σε Δραστηριότητες καθημερινού βίου (ADL)-Μετακινήσεις (9), Βοήθεια σε Δραστηριότητες καθημερινού βίου (ADL)-Σίτιση (2,5), Βοήθεια σε Δραστηριότητες καθημερινού βίου (ADL)- Ελαφρά Οικιακή Εργασία (3), Συχνά προβλήματα υγείας/ανησυχητικά συμπτώματα/ πότε καλείται γιατρός (4), Σωστός τρόπος φύλαξης και χορήγησης φαρμάκων (1,5), Αξιολόγηση από ανεξάρτητο εκπαιδευτή σε βάρδια πρακτικής άσκησης (5).

4. Σε ποιους απευθύνονται η κατάρτιση:
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στη κατάρτιση έχουν άνεργοι που πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια και προϋποθέσεις:

• Να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ).
• Να είναι τουλάχιστον 16 ετών κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή.
• Να μην έχουν υποχρεώσεις για κατάταξη στον στρατό κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
• Να είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης.
• Να είναι απόφοιτοι Γυμνασίου κατ’ ελάχιστον.
• Να έχουν ικανότητα γλωσσικής επικοινωνίας στα Ελληνικά τουλάχιστον σε βασικό επίπεδο. Για όσους τα Ελληνικά δεν είναι η μητρική τους γλώσσα ή δεν έχουν αποφοιτήσει από ελληνόφωνο σχολείο, θα πρέπει να προσκομίσουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για αξιολόγηση ή να πετύχουν σε σχετική γραπτή εξέταση.
• Να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας που να εμποδίζει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και την απασχόλησή τους σε θέσεις που αφορούν την ειδικότητα του Φροντιστή για παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς άτομα με τετραπληγία/παραπληγία .
• Να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή όσοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Δημοκρατίας.
Τα άτομα, τα οποία πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια κατατάσσονται σε κατάλογο με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας που φαίνονται πιο κάτω:

Κριτήρια προτεραιότητας:
1. Διάρκεια ανεργίας 30 μόρια
2. Εκπαίδευση 10 μόρια
3. Επαγγελματική κατάρτιση 10 μόρια
4. Ανάγκη σε σχέση με προσωπική/οικογενειακή κατάσταση 30 μόρια
5. Ενδιαφέρον/Κλίση 20 μόρια

Σύνολο 100 μόρια
1. Διάρκεια Ανεργίας (μέγιστος βαθμός 30 μόρια)
• Για κάθε συμπληρωμένο μήνα πιστοποιημένης συνεχόμενης περιόδου ανεργίας, ο υποψήφιος πιστώνεται με 1,25 μόρια με μέγιστο βαθμό τα 30 μόρια.

2. Εκπαίδευση (μέγιστος βαθμός 10 μόρια)
• Απολυτήριο Γυμνασίου κατ’ ελάχιστον 10 μόρια

3. Επαγγελματική Κατάρτιση (μέγιστος βαθμός 10 μόρια)
• Δεν παρακολούθησε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης ανάλογης διάρκειας 10 μόρια
• Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης ανάλογης διάρκειας σε άλλο θέμα/ειδικότητα. 5 μόρια

4. Ανάγκη σε σχέση με προσωπική/οικογενειακή κατάσταση (μέγιστος βαθμός 30 μόρια)
• Άτομα με αναπηρίες που η αναπηρία τους δεν επηρεάζει τη συμμετοχή τους

στο πρόγραμμα και απασχόληση στο επάγγελμα 10 μόρια
• Μονογονιοί (άτομο που είναι άγαμος/η, χήρος/α, διαζευγμένος/η) με

περισσότερα από ένα εξαρτώμενα τέκνα 8 μόρια
• Μονογονιοί (άτομο που είναι άγαμος/η, χήρος/α, διαζευγμένος/η) με

ένα εξαρτώμενο τέκνο 4 μόρια
• Άτομα κάτω των 30 ετών που είναι ορφανοί από 2 γονείς 7 μόρια
• Άτομα κάτω των 30 ετών που είναι ορφανοί από 1 γονέα 4 μόρια
• Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 5 μόρια

5. Ενδιαφέρον/Κλίση (μέγιστος βαθμός 20 μόρια)

Από τις προσωπικές συνεντεύξεις που θα διενεργηθούν, διαπιστώνεται κατά πόσον οι υποψήφιοι επιδεικνύουν κλίση/έφεση προς το συγκεκριμένο επάγγελμα/ειδικότητα και ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα και μετέπειτα απασχόληση τους στο επάγγελμα.

• Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον/κλίση 20 μόρια
• Μεγάλο ενδιαφέρον/κλίση 10 μόρια
• Μη ικανοποιητικό ενδιαφέρον/κλίση 0 μόρια

Το ενδιαφέρον και η κλίση του υποψήφιου θα αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

(i) Γνώση του υποψήφιου σε θέματα φροντίδας,
(ii) Προηγούμενη πείρα στο επάγγελμα του φροντιστή,
(iii) Ενδιαφέρον για κατάρτιση και απασχόληση στο επάγγελμα του Φροντιστή για παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς άτομα με τετραπληγία/παραπληγία .

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων επιλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος είναι για το μεγαλύτερο διάστημα άνεργος κατά την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης.
Με βάση τη σειρά κατάταξης επιλέγονται τα άτομα που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα (όσες και οι θέσεις του προγράμματος) και οι υπόλοιποι κατατάσσονται κατά σειρά κατάταξης ως επιλαχόντες για ένταξη στο πρόγραμμα.

Αίτηση για θέση φροντιστή

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο