Εισηγήσεις για αλλαγές στο τροποποιημένο καταστατικό της Ο.ΠΑ.Κ. το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση

Το Δ.Σ. έλαβε κάποιες εισηγήσεις και αφού μελετήθηκαν παραθέτουμε πιο κάτω σχετικές αποφάσεις:

Άρθρο 4 Σκοποί [4 προτεινόμενες αλλαγές]

Αλλαγή 1

Σκοποί:

(α)          Η προαγωγή της ευημερίας των μελών της Οργάνωσης γενικά, περιλαμβανομένης και της οικογενειακής, κοινωνικής προσαρμογής, επαγγελματικής αποκατάστασης.

Σχόλιο μέλους:         η φράση κοινωνική προσαρμογή να γίνει κοινωνική ενσωμάτωση

Απόφαση Δ.Σ. συμφωνούμε,  να γίνει:

Η προαγωγή της ευημερίας των μελών της Οργάνωσης γενικά, περιλαμβανομένης και της οικογενειακής προσαρμογής, κοινωνικής ενσωμάτωσης, επαγγελματικής αποκατάστασης.

Αλλαγή 2

(β)          Η εξασφάλιση και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς τα μέλη της Οργάνωσης.

Σχόλιο μέλους 1: Η λέξη παροχή εδώ δεν συνάδει. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται από το κράτος. Η οργάνωση εργάζεται για την εξασφάλιση συνεχούς και απρόσκοπτης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Σχόλιο μέλους 2:      να προστεθεί η λέξη ‘κατάλληλης’ ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και να προστεθεί η φράση ‘και αποκατάστασης’ μετά την ‘περίθαλψη’

Απόφαση Δ.Σ. συμφωνούμε, να γίνει:

(β)          Η εξασφάλιση συνεχούς, απρόσκοπτης και κατάλληλης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και αποκατάστασης προς τα μέλη της Οργάνωσης.

Αλλαγή 3

(γ)          Η προαγωγή μέτρων για ενεργότερη συμπαράσταση του κράτους και της κοινωνίας γενικά προς τους τα άτομα με κάκωση νωτιαίου μυελού.

Σχόλιο μέλους: η προσθήκη της λέξης διεκδίκηση χρειάζεται πριν την λέξη προαγωγή καθώς, πολλές φορές, χρειάζεται να διεκδικήσουμε δυναμικά από το κράτος ή φορείς αυτά για τα οποία η Οργάνωση παλεύει και εργάζεται.

Απόφαση Δ.Σ., Συμφωνούμε, να γίνει:

(γ)          Η διεκδίκηση και προαγωγή μέτρων για ενεργότερη συμπαράσταση του κράτους και της κοινωνίας γενικά προς τους τα άτομα με κάκωση νωτιαίου μυελού.

Αλλαγή 4

Εισήγηση μέλους για να προστεθεί παράγραφος Θ:

(θ) Η εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων των ατόμων με κάκωση νωτιαίου μυελού όπως προνοούνται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες η οποία έχει κυρωθεί σε νόμο στη χώρα μας.

Απόφαση Δ.Σ., Συμφωνούμε.

Άρθρο 7 Διαδικασία διαγραφής μελών [2 προτεινόμενες αλλαγές]

(γ)         Μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από την Οργάνωση, δίνοντας ενός μηνός γραπτή προειδοποίηση στον Γραμματέα και αφού όλες οι τυχόν οφειλόμενες εισφορές του στην Οργάνωση τακτοποιηθούν .

Σχόλιο μέλους: Να αφαιρεθεί η πρόνοια για τακτοποίηση οφειλόμενων εισφορών αφού αν το μέλος δώσει γραπτή ειδοποίηση αλλά δεν τακτοποιήσει τις οφειλές του δεν προβλέπεται κάποια ενέργεια.

Απόφαση ΔΣ:            Συμφωνούμε

Αλλαγή 6

(δ)          Μέλος αποβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευση έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε από δική του πρωτοβουλία, είτε με υποβολή γραπτής πρότασης υπογραμμένης από 5 μέλη για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για πράξεις που δεν συνάδουν με το παρόν καταστατικό και το γενικό συμφέρον της Οργάνωσης.

Σχόλιο μέλους: προτείνεται όπως μετά από ένα χρονικό διάστημα να μπορεί ο/η αποβληθείς/είσα να ‘εφεσιβάλει’ την απόφαση και να αιτηθεί να γίνει ξανά μέλος, ανάλογα με τη σοβαρότητα του λόγου της αποβολής του αρχικά. Υπό την αίρεση της έγκρισης της Γ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ.:          Συμφωνούμε και να ρυθμιστεί με κανονισμούς όπως θα προνοεί το άρθρο 14.

Άρθρο 9 Σύσταση και Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

Αλλαγή 7

(ε) Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές για όλα τα μέλη, εκτός αν αποφασίσει άλλως πως το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εισήγηση μέλους: Αυτό το σημείο είναι αδιευκρίνιστο και αυθαίρετο. Προτείνω «εάν στο ΔΣ πρόκειται να συζητήσει παράπτωμα ή κολάσιμη συμπεριφορά μέλους ή μελών τότε να δώσει το δικαίωμα του μέλους ή των μελών να παρευρεθούν ώστε να απολογηθούν εάν το επιθυμούν στο ΔΣ. Το απολογούμαι όχι με την κυπριακή χρήση που σημαίνει ζητώ συγνώμη αλλά με τη χρήση της κοινής Ελληνικής που σημαίνει παραθέτω τους δικούς μου ισχυρισμούς ή εκδοχή για κάτι.

Απόφαση Δ.Σ.:          Διαφωνούμε με την εισήγηση του μέλους αφού σκοπό δεν έχει να αποκλείσει τη συμμετοχή μέλους για θέμα που το αφορά ή να του στερήσει το δικαίωμα να παρουσιάσει τις θέσεις του προς το Δ.Σ., να μείνει ως έχει το άρθρο.

Άρθρο 10 Αρμοδιότητες και Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου [2 προτεινόμενες αλλαγές]

Αλλαγή 8

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συστήνει ειδικές επιτροπές, σώματα και ομάδες εργασίας για την καλύτερη προώθηση των σκοπών της Οργάνωσης. Κατά την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται, οι επιτροπές αυτές οφείλουν να συμμορφώνονται προς οποιεσδήποτε οδηγίες τους δίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εισήγηση μέλους:    Να προστεθεί το ‘μπορεί να’ συστήνει…

Απόφαση Δ.Σ.: Συμφωνούμε

Αλλαγή 9

(στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παύσει προσωρινά μέλος του που απειθαρχεί στις αποφάσεις του, που συμπεριφέρεται άπρεπα ή ανέντιμα και επηρεάζει αρνητικά τα συμφέροντα και τους σκοπούς της Οργάνωσης.

Εισήγηση μέλους:    Αυτό το σημείο είναι αδιευκρίνιστο και μπορεί να οδηγήσει σε αυθαιρεσία του ΔΣ. Πόσο προσωρινά δηλαδή και πότε και κάτω από ποιες συνθήκες η απόφαση για παύση του από το ΔΣ μπορεί να αρθεί;;

Απόφαση Δ.Σ.:          Να μείνει ως έχει και να ρυθμιστεί με κανονισμούς όπως προνοεί το άρθρο 14.

Αλλαγή 10

 

Νέα εισήγηση με απόφαση του Δ.Σ.

 

Να ακυρωθεί η συνδρομή μέλους κάθε χρόνο και να πληρώνει το μέλος με την εγγραφή του 50€ για συνδρομή για πάντα. Τα υφιστάμενα μέλη να έχουν την υποχρέωση να πλήρωσαν τουλάχιστον 5 συνδρομές τα προηγούμενα χρόνια και να μην χρειάζεται να πληρώσουν ξανά συνδρομή.

 

Στόχος της εισήγησης αυτής είναι να απλοποιηθεί η διαδικασία διαχείρισης μελών και των συνδρομών τους.