Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας προσφέρει σε ορισμένες χώρες της ΕΕ ωφελήματα που παρέχει το συγκεκριμένο κράτος στο οποίο βρίσκεται άτομο με αναπηρία είτε σαν κάτοικος είτε σαν επισκέπτης.. Το άρθρο 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ προβλέπει για όλους τους πολίτες της ΕΕ το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης. Ενώ στις χώρες καταγωγής τους, τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να απολαύσουν ορισμένα οφέλη, τα οφέλη αυτά δεν μπορούν να μεταφερθούν, όταν ταξιδεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ. Η καθιέρωση μιας Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας με ορισμένα δικαιώματα αποτελεί ένα από τα μέτρα αντιμετώπισης των πιο πάνω εμποδίων και θα διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία. Επιπλέον, διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση σε ορισμένες ειδικές παροχές, κυρίως στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της ψυχαγωγίας, του αθλητισμού και των μεταφορών. Η χώρα μας συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα και μπορείτε να δείτε πληροφορίες εδώ: http://www.eudisabilitycard.gov.cy