ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2023

Από τις 2 Μαΐου 2023 ανακοίνωσε το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) ότι θα αρχίσει να δέχεται αιτήσεις για επιχορήγηση διακοπών σε άτομα με αναπηρίες. Σημειώνει ότι οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2023 και αφορά διακοπές που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2023, σύμφωνα με το Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών για τα Άτομα με Αναπηρίες, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 10.5.2022.

Το ΤΚΕΑΑ σημειώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών για Άτομα με Αναπηρίες καθώς και το έντυπο αίτησης από τα Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας του ΤΚΕΑΑ στη Λευκωσία (Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 67, 2220 Λατσιά), στη Λεμεσό (Αποστόλου Ανδρέα 11, Hyper Tower, Κατάστημα 1, 4007 Μέσα Γειτονιά) και στη Λάρνακα (Ακροπόλεως 25 & Χανίων, 7000 Μενεού), καθώς επίσης και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε όλες τις πόλεις και από την ιστοσελίδα του Τμήματος www.dmsw.gov.cy/dsid .

 

Λεπτομέρειες για το σχέδιο:

[Σύνδεσμος προς τη σελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης όπου μπορείτε να βρείτε και την αίτηση: http://www.dmsw.gov.cy]

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

 

ΣΚΟΠΟΣ

 Σκοπός του Σχεδίου είναι η επιχορήγηση διακοπών για άτομα με αναπηρίες στο πλαίσιο ενδυνάμωσής τους για συμμετοχή σε δραστηριότητες τουρισμού, ψυχαγωγίας και ελεύθερου χρόνου, σύμφωνα με το Άρθρο 30 της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Οι διακοπές αφορούν στη διαμονή και διατροφή σε εγκεκριμένα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα στην Κύπρο.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι κύπριοι και ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι έχουν μόνιμη διαμονή στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχείς μήνες, καθώς και αλλοδαποί με καθεστώς αναγνωρισμένου πρόσφυγα ή συμπληρωματικής ή προσωρινής προστασίας, οι οποίοι είναι:

 

(α)  Λήπτες μηνιαίου επιδόματος του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (Επιδόματος Φροντίδας Ατόμων με Τετραπληγία ή Παραπληγία ή Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας ή Χορηγίας Τυφλών ή Επιδόματος Διακίνησης) που είτε είναι και λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος – Αναπηρικού Επιδόματος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, είτε έχουν, σύμφωνα με Πιστοποιητικό Ετήσιων Αποδοχών του προηγούμενου έτους που θα προσκομίζουν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ετήσιο ακαθάριστο ατομικό εισόδημα από μισθό ή σύνταξη χαμηλότερο των €20.000,

ή

(β)  Λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος – Αναπηρικού Επιδόματος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας ή Δημοσίου Βοηθήματος-Αναπηρικού Επιδόματος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

 

  1. Θα τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης συμμετοχής και οι δικαιούχοι θα εγκρίνονται μέχρι εξαντλήσεως των ετήσιων εγκεκριμένων πιστώσεων του Σχεδίου. Από το 2023 (δεύτερο έτος υλοποίησης του νέου Σχεδίου) και έπειτα, θα δίνεται προτεραιότητα σε δικαιούχους που δεν επωφελήθηκαν του Σχεδίου σε προηγούμενα έτη.

 

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 

  1. Η επιχορήγηση καλύπτει μέρος ή το σύνολο του κόστους διαμονής και διατροφής του δικαιούχου ή μαζί με συνοδό ή φροντιστή του ή μαζί με σύζυγο ή / και τα ανήλικα παιδιά του, σε εγκεκριμένο ξενοδοχείο / τουριστικό κατάλυμα στην Κύπρο με ανώτατο συνολικό ποσό επιχορήγησης €300 για ένα άτομο ή €500 για δύο άτομα ή €700 για περισσότερα των δύο ατόμων.

Νοείται ότι: (α)  σε καμιά περίπτωση το ύψος της επιχορήγησης δεν μπορεί να ξεπερνά τα  πραγματικά έξοδα διαμονής και διατροφής στο ξενοδοχείο / τουριστικό κατάλυμα και (β) οποιαδήποτε διαφορά δαπάνης πέραν του ποσού επιχορήγησης καλύπτεται από τον δικαιούχο.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

  1. Οι διακοπές μπορούν να διενεργούνται από την ημερομηνία λήψης του Πιστοποιητικού Επιχορήγησης Διακοπών από το δικαιούχο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

 

  1. Ο κάθε δικαιούχος θα έχει την επιλογή και την ευθύνη για τη διοργάνωση των διακοπών του. Η επιλογή του εγκεκριμένου ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος στην Κύπρο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου. Ο κατάλογος των εγκεκριμένων ξενοδοχείων/τουριστικών καταλυμάτων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού (www.tourism.gov.cy).

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

 

  1. Η αίτηση θα υποβάλλεται σε καθορισμένο έντυπο προς το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, σε καθορισμένη περίοδο που θα ανακοινώνεται.

 

  1. Ο Διευθυντής του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ή ο εκ μέρους του εξουσιοδοτημένος Λειτουργός του Τμήματος θα αποστέλλει στους αιτητές που ικανοποιούν τα απαιτούμενα κριτήρια και προϋποθέσεις, ήτοι στους δικαιούχους του Σχεδίου, Πιστοποιητικό Επιχορήγησης Διακοπών για το ανώτατο ποσό επιχορήγησης.

 

  1. Ο δικαιούχος θα οργανώνει τις διακοπές του επιλέγοντας το εγκεκριμένο ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα στην Κύπρο.

 

  1. Το ποσό επιχορήγησης θα καταβάλλεται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες στον δικαιούχο με έμβασμα στον λογαριασμό του, μετά από παρουσίαση στο Τμήμα, εξέταση και αποδοχή:

 

(α) πρωτότυπου Πιστοποιητικού Επιχορήγησης Διακοπών  συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον δικαιούχο ή τον κηδεμόνα του (σε περίπτωση ανήλικου δικαιούχου) και

 

(β) πρωτότυπου και επ’ ονόματι του δικαιούχου ή τον κηδεμόνα του (σε περίπτωση ανήλικου δικαιούχου) τιμολογίου και απόδειξης πληρωμής του ξενοδοχείου / τουριστικού καταλύματος.

 

Νοείται ότι το Πιστοποιητικό Επιχορήγησης Διακοπών δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή από μη δικαιούχο του Σχεδίου.