Διαγωνισμός για προμήθεια και εγκατάσταση δυο (2) Προσβάσιμων Χώρων Υγιεινής για ΑμεΑ

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει <τιμής/κόστους>, για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση δυο (2) Προσβάσιμων Χώρων Υγιεινής για ΑμεΑ»».

Καταληκτική ημερομηνία: 9/5/2022

Έγγραφα διαγωνισμού: diagonismos.2.2022 (b)