ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ο.ΠΑ.Κ. ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Στην επόμενη Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στις 16 Μαρτίου 2019 θα εξεταστεί και το πιο κάτω καταστατικό για να αντικαταστήσει το υφιστάμενο. Παρακαλούμε όπως μας στείλετε οποιαδήποτε σχόλια το συντομότερο. Μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο σε αρχείο word εδώ: neo.katastatiko

 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.ΠΑ.Κ.)

Άρθρο 1 Όνομα – Έμβλημα

(α) Όνομα Οργάνωσης: Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ), στο εξής αναφερόμενη ως «Οργάνωση» ή «Ο.ΠΑ.Κ.».

(β) Έμβλημα: Φιγούρα που απεικονίζει μορφή ανθρώπου καθισμένη σε αναπηρικό τροχοκάθισμα. Το έμβλημα παρατίθεται στο Παράρτημα Α.

(δ) Η Οργάνωση λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο πάνω σε κοινωφελείς, φιλανθρωπικούς και μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

(ε) Τα εισοδήματα και περιουσιακά της στοιχεία θα χρησιμοποιούνται ως μέσο για την προαγωγή των σκοπών και στόχων της όπως αυτοί προσδιορίζονται στο Άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού και δεν θα μπορούν να διατίθενται ή να μεταφέρονται άμεσα ή έμμεσα σε οποιοδήποτε μέλος της Οργάνωσης.

(στ) Tα μέλη και το προσωπικό δεν δικαιούνται να καρπούνται από κέρδη που πηγάζουν από την Οργάνωση κατά τη διάρκεια λειτουργίας του της ή μετά τη διάλυσή του της.

Άρθρο 2 Έδρα

Έδρα της Οργάνωσης θα είναι η Λευκωσία.

Άρθρο 3 Ορισμός

Ορισμός: Παραπληγικός ή Τετραπληγικός είναι οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει παράλυση στα κάτω ή και στα τέσσερα άκρα και προέρχεται από κάκωση ή πάθηση του σπονδύλου και νωτιαίου μυελού, και σαν αποτέλεσμα της παράλυσης αυτής δεν μπορεί να περπατήσει ή περπατά και έχει νευρογενές έντερο ή/και ουροδόχο κύστη.

Άρθρο 4 Σκοποί

Σκοποί:

(α)       Η προαγωγή της ευημερίας των μελών της Οργάνωσης γενικά, περιλαμβανομένης και της οικογενειακής, κοινωνικής προσαρμογής, επαγγελματικής αποκατάστασης.

(β)       Η εξασφάλιση και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς τα μέλη της Οργάνωσης.

(γ)        Η προαγωγή μέτρων για ενεργότερη συμπαράσταση του κράτους και της κοινωνίας γενικά προς τους τα άτομα με κάκωση νωτιαίου μυελού.

(δ)        Μέριμνα για εκπαιδευτική βοήθεια προς τα μέλη.

(ε)        Οικονομική βοήθεια σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις σε άπορα μέλη της Οργάνωσης.

(στ)      Συνεργασία με οποιαδήποτε οργάνωση, σύνδεσμο ή άτομα για βοήθεια προς επίτευξη των σκοπών της Οργάνωσης.

(ζ)        Η προαγωγή, η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη του αθλητισμού μεταξύ των αναπήρων.

(η)        Η ανεμπόδιστη προσβασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον

Άρθρο 5 Μέλη – Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

(α) Τα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Καταστατικό. Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

(β) Πλήρες μέλος της Οργάνωσης μπορεί να γίνει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει την κάκωση ή την πάθηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 και έχει συμπληρώσει τον 18ον χρόνο της ηλικίας του και υποβάλει γραπτή αίτηση στον Γραμματέα. Οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών που είναι κάτω των 18 χρόνων μπορούν να γίνουν μέλη της Οργάνωσης, αφού υποβάλουν γραπτή αίτηση στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

(γ) Συνεταιριστικά μέλη: Θεωρούνται τα ιδρυτικά μέλη της Οργάνωσης που έχουν παράλυση στα κάτω ή και τα τέσσερα άκρα που προέρχεται από λόγους άλλους απ’ όσους αναφέρονται στο άρθρο 3. Τα συνεταιριστικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα που έχουν τα πλήρη μέλη.

(δ) Επίτιμο μέλος: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης εισηγείται σαν επίτιμα μέλη πρόσωπα που πρόσφεραν αξιόλογη υπηρεσία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Οργάνωσης και επικυρώνεται η απόφαση από τη ΓΣ.

(ε) Κάθε μέλος εφόσον έχει τακτοποιημένες της ταμειακές του υποχρεώσεις, έχει δικαίωμα:

 1. να εκλέγει και να εκλέγεται μετά τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που έγινε μέλος,
 2. να μετέχει στη Γενική Συνέλευση, να λαμβάνει το λόγο για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης και να μετέχει στις ψηφοφορίες για την λήψη αποφάσεων,
 • να ασκεί κριτική, να ελέγχει της πράξεις κάθε Οργάνου της Οργάνωσης και να υποβάλλει κάθε είδους προτάσεις και εισηγήσεις στα αρμόδια Όργανα του της οργάνωσης,
 1. να ζητά αντίγραφο της Ετήσιας Κατάστασης Λογαριασμών από το Διοικητικό Συμβούλιο, και
 2. να αποχωρεί ελεύθερα από την Οργάνωση, δίδοντας γραπτή ειδοποίηση στον Γραμματέα. Μέλη της Οργάνωσης που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν μετά από έγκριση από το Δ.Σ..

(στ) Κάθε μέλος υποχρεούται:

 1. να καταβάλλει την ετήσια συνδρομή που τυχόν καθορίζεται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και τυχόν έκτακτες συνδρομές στην Οργάνωση,
 2. να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση,
 • να παίρνει μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις και να υποστηρίζει και να διαδίδει τις αρχές της Οργάνωσης, να τηρεί και να υπερασπίζεται τις αρχές της,
 1. να επιδεικνύει συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη προς τα υπόλοιπα μέλη,
 2. να σέβεται τις αποφάσεις των οργάνων, και να πειθαρχεί στις αποφάσεις αυτών, σε θέματα διαχείρισης,
 3. να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εκπλήρωση των σκοπών της Οργάνωσης
 • και να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και με τις διατάξεις του Καταστατικού. Κάθε παράβαση των διατάξεων του Νόμου που αφορά τα Σωματεία ή των διατάξεων του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

(ζ) Κάθε μέλος, του οποίου η δραστηριότητα κρίνεται ως αντίθετη με το καταστατικό και ιδίως με τους σκοπούς της Οργάνωσης ή που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του, καθώς και στην περίπτωση που έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, μπορεί να τεθεί σε προσωρινή διαθεσιμότητα ή να εκδιωχθεί από την Οργάνωση ως οι πρόνοιες του άρθρου 7 πιο κάτω.

(η) Περιπτώσεις που μέλη δεν δικαιούνται ψήφο

Μέλος της Οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Επιτροπής Ελέγχου, δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στην ψηφοφορία, σε οποιοδήποτε όργανο του (επαρχιακό ή παγκύπριο), εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ της Οργάνωσης και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου αυτού ή συγγενή αυτού εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και 3ου βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ της Οργάνωσης και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας.

Άρθρο 6 Πόροι της Οργάνωσης

(α) Οι πόροι της Οργάνωσης θα προέρχονται από τις συνδρομές των μελών, από δωρεές και ευεργετήματα από την διεξαγωγή διαφόρων κοινωνικών εκδηλώσεων και γενικά από οποιαδήποτε νόμιμη δραστηριότητα της Οργάνωσης. Τα κύρια μέσα για επίτευξη των στόχων της Οργάνωσης είναι:

 1. Οι συνδρομές των Μελών.
 2. Κάθε ποσό, κινητή ή ακίνητη περιουσία, που προέρχεται από εκδηλώσεις ή/και δραστηριότητες της Οργάνωσης ή/και εκμετάλλευση της περιουσίας της Οργάνωσης, με νόμιμο τρόπο.
 • Κάθε πρόσοδος, εισφορά, επιχορήγηση (χρηματικό ποσό/ κινητή ή ακίνητη περιουσία) από όπου και εάν προέρχεται με νόμιμο τρόπο (διεθνή ή ευρωπαϊκό οργανισμό, πολιτεία καθώς και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και κάθε εισόδημα από τη λειτουργία ή την περιουσία αυτής).
 1. Κάθε ποσό, κινητή ή ακίνητη περιουσία, που προέρχεται από κληροδοσία, κληρονομιά, δωρεά, έρανο και άλλες πηγές.

(β) Είναι στη διακριτική εξουσία του Δ.Σ. να απορρίψει οποιαδήποτε εισφορά ή προσφορά κρίνει ως αντίθετη με τους σκοπούς και τους στόχους της Οργάνωσης.

(γ) Τα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία της Οργάνωσης χρησιμοποιούνται μόνο ως μέσο για την προαγωγή των σκοπών και στόχων της όπως αυτοί προσδιορίζονται στο Άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού.

(δ) Tα μέλη και το υπαλληλικό προσωπικό δεν δικαιούνται να καρπούνται από κέρδη που πηγάζουν από την Οργάνωση κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ή μετά τη διάλυσή της.

(ε) Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης της Οργάνωσης. Νοείται ότι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου μπορούν να ανακτήσουν ή/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα που κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα, αφού προσκομίσουν τα αναγκαία έγγραφα.

Άρθρο 7 Διαδικασία διαγραφής μελών

(α)       Τα μέλη που γράφονται υποχρεώνονται να καταβάλουν στην Οργάνωση τέτοια ποσά που να αντιπροσωπεύουν δικαιώματα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής όπως αυτά καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β)       Μέλος που θα έχει ταμειακές υποχρεώσεις προς τηv Οργάνωση δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου στις Γενικές ή και έκτακτες Συνελεύσεις, ούτε θα  δικαιούται να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος που δεν θα έχει πληρώσει τις συνδρομές του για τρία (3) συνεχή χρόνια, θα χάνει την ιδιότητα του μέλους και για να την επανακτήσει θα πρέπει να τακτοποιήσει τις τρείς (3) τουλάχιστον καθυστερημένες συνδρομές του.

(γ)        Μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από την Οργάνωση, δίνοντας ενός μηνός γραπτή προειδοποίηση στον Γραμματέα και αφού όλες οι τυχόν οφειλόμενες εισφορές του στην Οργάνωση τακτοποιηθούν.

(δ)        Μέλος αποβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευση έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε από δική του πρωτοβουλία, είτε με υποβολή γραπτής πρότασης υπογραμμένης από 5 μέλη για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για πράξεις που δεν συνάδουν με το παρόν καταστατικό και το γενικό συμφέρον της Οργάνωσης.

(ε) Μέλος της Οργάνωσης που αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας της και οφείλει να καταβάλει τις συνδρομές του μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους.

Άρθρο: 8Οργανωτική Συγκρότηση

Τα όργανα διοίκησης της Οργάνωσης είναι, ιεραρχικά, τα ακόλουθα:

(α) το Διοικητικό Συμβούλιο, (ΔΣ), και

(β) η Γενική Συνέλευση, η οποία είναι το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο.

Άρθρο 9 Σύσταση και Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

(α) Η Οργάνωση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) πλήρη μέλη που εκλέγονται στη Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών με απόλυτη πλειοψηφία, κάθε τρία (3) χρόνια. Μέλος που δικαιούται και επιθυμεί εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλει την υποψηφιότητα του γραπτώς πάνω σε ειδικό έντυπο, το οποίο πρέπει να παραδοθεί στον Γραμματέα τρεις (3) μέρες τουλάχιστο  πριν από την ορισθείσα ημέρα και ώρα της Γενικής Συνέλευσης. Το έντυπο υποβάλλεται εις διπλούν και ο Γραμματέας υπογράφει και σφραγίζει και τα δύο αντίτυπα και το ένα το επιστρέφει στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης οι υποψηφιότητες είναι λιγότερες από επτά (7), τότε ο Γραμματέας μπορεί να δέχεται υποψηφιότητες μέχρι την τελευταία στιγμή προ των εκλογών.

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του, και μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, καταρτίζεται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία και τριών (3) Συμβούλων. Απαρτία υπάρχει όταν σε μια συνεδρίαση είναι παρόντες τα μισά συν ένα (δηλαδή τέσσερα), τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την ύπαρξη και το ύψος της ετήσιας συνδρομής και των δικαιωμάτων εγγραφής.

(δ) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί τρία (3) χρόνια από της εκλογής του, συν ή πλην τόσους μήνες όσοι μεσολαβούν από της λήξεως της διετίας, μέχρι την πλησιέστερη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον οκτώ (8) φορές τον χρόνο ή και τακτικότερα κατά την απόφαση του Προέδρου ή μετά από αίτηση προς τον Πρόεδρο του ενός τρίτου (1/3) των μελών της.

(ε) Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές για όλα τα μέλη, εκτός αν αποφασίσει άλλως πως το Διοικητικό Συμβούλιο.

(στ) Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τη θέση του συμπληρώνουν οι επιλαχόντες με σειρά επιτυχίας ή το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει αντικαταστάτη ένα από τα πλήρη μέλη αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, δια το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10 Αρμοδιότητες και Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατευθύνει τη δράση της Οργάνωσης, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, διαχειρίζεται την περιουσία της Οργάνωσης και βρίσκεται γενικά κάτω από την εποπτεία και τον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης.

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο εργάζεται για την προώθηση των σκοπών της Οργάνωσης με τα μέσα και τις μεθόδους που καθορίζονται από το παρόν καταστατικό.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συστήνει ειδικές επιτροπές, σώματα και ομάδες εργασίας για την καλύτερη προώθηση των σκοπών της Οργάνωσης. Κατά την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται, οι επιτροπές αυτές οφείλουν να συμμορφώνονται προς οποιεσδήποτε οδηγίες τους δίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

(δ) Η θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται κενή εάν το μέλος καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας. Σε μια τέτοια περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του επιβεβαιώνει την κένωση της θέσης και προβαίνει στις απαραίτητες διαδικασίες για την αντικατάσταση του συγκεκριμένου μέλους, σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού.

(ε) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αρνείται συστηματικά να εκτελεί τα καθήκοντα του εκπίπτει του αξιώματος του κατόπιν απόφασης του ΔΣ. Κάθε μέλος του Διοικητικό Συμβούλιο που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχόμενες συνεδρίες, εκπίπτει από το αξίωμα του, και την θέση του πληρείται με βάση τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού. Κατά τον ίδιο τρόπο πληρείται οποιαδήποτε κενωθείσα θέση του ΔΣ.

(στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παύσει προσωρινά μέλος του που απειθαρχεί στις αποφάσεις του, που συμπεριφέρεται άπρεπα ή ανέντιμα και επηρεάζει αρνητικά τα συμφέροντα και τους σκοπούς της Οργάνωσης.

(ζ) Εάν η διαγωγή και/ ή ενέργειες και /ή πράξεις μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κριθούν κατά την απόφαση του επιβλαβείς στο χαρακτήρα και τα συμφέροντα της Οργάνωσης τότε, το ΔΣ, μπορεί, αφού προηγουμένως παράσχει στο αναφερόμενο μέλος ικανοποιητική ευκαιρία για προφορική ή γραπτή απολογία, να ζητήσει από αυτό όπως υποβάλει παραίτηση.

(η) Σε περίπτωση που το παρακληθέν μέλος δεν υποβάλει την παραίτηση του εντός ενός μηνός από την παράκληση αυτή, τότε το ΔΣ μπορεί και χωρίς οποιεσδήποτε περαιτέρω έρευνες του ζητήματος να κάνει εισήγηση στην Γενική Συνέλευση για αποβολή αυτού από το διοικητικό όργανο και ή για πλήρη διαγραφή του από τον κατάλογο των μελών της Οργάνωσης.

(θ) Σε περίπτωση παραίτησης πέντε (5) μελών του ΔΣ, ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο διαλύεται και καλείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα έκτακτη Γενική Συνέλευση, για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

(ι) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τα πιο κάτω καθήκοντα:

 1. διοικεί την Οργάνωση σύμφωνα με το Καταστατικό, έχει την επιμέλεια της τήρησης των διατάξεων του Καταστατικού και εφαρμόζει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης,
 2. εφαρμόζει την πολιτική και τις αποφάσεις που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση,
 • λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων,
 1. συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης,
 2. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης,
 3. Συντάσσει τον προϋπολογισμό της Οργάνωσης,
 • ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών της Οργάνωσης και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση,
 • επιμελείται όλων των υποθέσεων, τόσο δικαστικώς όσο και εξωδίκως,
 1. αποφασίζει την εγγραφή των μελών και εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση τη διαγραφή τους,
 2. αποφασίζει κάθε χρόνο για το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών,
 3. αποφασίζει κάθε τρία (3) χρόνια και διορίζει ανεξάρτητο Εξωτερικό Ελεγκτή,
 • διαχειρίζεται την περιουσία της Οργάνωσης,
 • συνεργάζεται με την Επιτροπή Ελέγχου και παρέχει σε αυτήν κάθε δυνατή βοήθεια προς εκπλήρωση του ρόλου της,
 • αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών της Οργάνωσης και για τη διάθεση των δαπανών για την εκπλήρωση των σκοπών του,
 1. διορίζει/προσλαμβάνει το κατάλληλο προσωπικό και υπαλλήλους για τις ανάγκες της Οργάνωσης,
 • μπορεί να διορίσει από τα μέλη της Οργάνωσης, επιτροπές για την αντιμετώπιση διαφόρων και ειδικών θεμάτων του, και
 • αποφασίζει για την αντιπροσώπευση της Οργάνωσης σε όλες τις εκδηλώσεις και γενικά για την εκπροσώπηση της ενώπιον τρίτων. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποφασίσει διαφορετικά, η Οργάνωση εκπροσωπείται στις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του ΔΣ. Με απόφαση το ΔΣ, μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπησή του για ορισμένα θέματα ή για ορισμένες κατηγορίες θεμάτων και σε άλλα πρόσωπα.

(ια) Το Διοικητικό Συμβούλιο καταβάλλει κάθε φροντίδα και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για πραγματοποίηση των σκοπών και επιδιώξεων της Οργάνωσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού.

(ιβ) Όλες οι επιταγές, τα γραμμάτια, οι συναλλαγματικές, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες και τα συμβόλαια και γενικά τα διαπραγματεύσιμα έγραφα και όλες οι αποδείξεις πληρωμών της Οργάνωσης θα πρέπει να υπογράφονται, να εκδίδονται, να γίνονται αποδεκτές, να οπισθογραφούνται από τον Ταμία και ένα από τα ακόλουθα δύο άτομα: τους Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο.

(ιγ) Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπραγματεύεται και αναλαμβάνει δάνεια και χορηγεί εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις για τα δάνεια αυτά με ανώτατο ποσό τις είκοσι μία χιλιάδες ευρώ (21.000€).

(ιδ) Το Διοικητικό Συμβούλιο κινητοποιεί κατάλληλους οικονομικούς πόρους για στήριξη των προγραμμάτων της Οργάνωσης και εξασφαλίζει την οικονομική της βιωσιμότητα.

(ιε)       Η Οργάνωση μπορεί να αποκτήσει κινητή ή ακίνητη περιουσία με την μέθοδο της δωρεάς, της αγοράς, της ενοικιαγοράς ή της εκμίσθωσης.

Άρθρο 11 Υποχρεώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

(α) Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου:

Προΐσταται στις εκδηλώσεις και εκπροσωπεί την Οργάνωση σε όλες τις δημόσιες τελετές και εκδηλώσεις. Καλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, φροντίζει ώστε να τηρούνται οι αποφάσεις αυτού και της Γενικής Συνέλευσης. Επιμελείται την έκδοση των πεπραγμένων της θητείας του, συνυπογράφει με τον Γραμματέα κάθε έγγραφο της Οργάνωσης και με τον Ταμία τα εντάλματα είσπραξης και πληρωμής. Σε περίπτωση ψηφοφορίας για λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου υπάρχει ισοψηφία θα ορισθεί νέα συνεδρία όχι αργότερα των 7 ημερών όπου θα γίνει και πάλιν ψηφοφορία για το ίδιο θέμα και αν υπάρξει ισοψηφία πάλι, τότε ο Πρόεδρος έχει τη νικούσα ψήφο.

(β) Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο.

(γ) Γραμματέας:

Διαφυλάττει την σφραγίδα και τα αρχεία της Οργάνωσης, διατηρεί πρωτόκολλο για όλα τα έγγραφα, παίρνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και Συνελεύσεων, καταχωρεί τις εγγραφές των μελών, είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία της Οργάνωσης, κρατά μητρώο και ημερολόγιο των δραστηριοτήτων και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο οποιοδήποτε έγγραφο της Οργάνωσης εκτός από τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων. Στην αρχή κάθε συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τα πρακτικά και όταν εγκριθούν υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα του.

(δ) Ταμίας:

Τηρεί τα ταμειακά βιβλία της Οργάνωσης, τηρεί αποδείξεις εσόδων και εξόδων, ευθύνεται για την ακριβή τήρηση των βιβλίων του ταμείου και την κανονική λειτουργία του και φροντίζει μετά από απόφαση και εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εισπράξεις και πληρωμές. Φροντίζει να εισπράττονται πάνω σε ετήσια βάση οι συνδρομές όλων των μελών και ειδοποιά τα μέλη τρεις (3) μήνες πριν την ετήσια έκτακτη η τακτική Γενική Συνέλευση ώστε να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Οργάνωση. Επίσης, καταρτίζει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων κάθε χρόνου και ετοιμάζει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του επόμενου χρόνου και καταθέτει και τους δύο για έγκριση στο Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση.

(ε) Οι Σύμβουλοι:

Βοηθούν αναπληρώνουν ή προίστανται στις διάφορες ενέργειες και εκδηλώσεις της Οργάνωσης.

Άρθρο 12 Γενικές Συνελεύσεις :

(α)       Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο, καθοδηγητικό και κυρίαρχο Σώμα της Οργάνωσης και χαράσσει γραμμή σε οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά αυτήν.

(β) Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη.

(γ) Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται κάθε έτος.

(δ) Η τακτική Γενική Συνέλευση καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον είκοσι μία (21) μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, με τουλάχιστον δύο (2) από τους ακόλουθους τρόπους, αναγράφοντας όλα τα θέματα προς συζήτηση:

 1. μετά από επιστολή η οποία αποστέλλεται σε όλα τα μέλη,
 2. με προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
 • με ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο, σε τουλάχιστον 2 εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, και
 1. με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της οργάνωσης και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 2. Με ηλεκτρονικό γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο

(ε)        Στην ανακοίνωση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται ο τόπος διεξαγωγής, η μέρα και η ώρα. Για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ο χρόνος της αγγελίας και της πρόσκλησης δύναται να συντομευθεί σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(στ) Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τριμελές προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ζ) Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο όποτε κριθεί τούτο σκόπιμο ή χρήσιμο ή μετά από αίτηση που υπογράφεται από το 1/3 των μελών της Οργάνωσης. Η αίτηση πρέπει να είναι γραπτή, να απευθύνεται στον Πρόεδρο, να φαίνονται τα ονόματα και οι υπογραφές των αιτούνται και να αναφέρονται ξεκάθαρα τα προς συζήτηση θέματα. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο παραλείψει σε ένα μήνα από την ημέρα που ζητήθηκε με τον τρόπο αυτό από τα μέλη να συγκαλέσει συνέδριο, τότε αυτό καλείται από τους αιτητές. Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος της Οργάνωσης.

(η) Μια Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται περισσότερα από τα μισά μέλη (1/2 συν 1) που έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

(θ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μυστική ψηφοφορία εάν έτσι ήθελε αποφασίσει η πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, συμπεριλαμβανομένων των μελών που συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να λαμβάνεται και χωρίς τη γενική συνέλευση των μελών, εάν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μελών δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους για την διεξαγωγή γραπτής διαδικασίας για συγκεκριμένο ζήτημα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας ορίζει και για αυτό το ζήτημα.

(ι) Τα μέλη επίσης θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν τις Γενικές συνελεύσεις του συνδέσμου καθώς και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όποτε αυτό είναι εφικτό κατά την κρίση του Δ.Σ., μέσω τηλεδιάσκεψης, χρησιμοποιώντας εφαρμογές που υπάρχουν για το σκοπό αυτό και μέσω διαδικτύου και να ψηφίζουν σε αυτές όπως ορίζεται στις σχετικές πρόνοιες των εσωτερικών κανονισμών της λειτουργίας της Οργάνωσης.

(ια) Αν μία Γενική Συνέλευσης κανονικά συγκληθείσα δεν βρίσκεται σε απαρτία, τότε αυτή αναβάλλεται για τριάντα (30) λεπτά, οπότε τα παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία.

(ιβ)       Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για να:

 1. εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε τρία (3) χρόνια,
 2. εκλέγει την Επιτροπή Ελέγχου κάθε τρία (3) χρόνια,
 • εξετάζει την Έκθεση Δράσης του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
 1. καθορίζει την στρατηγική της Οργάνωσης,
 2. ασχολείται με τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης, διαβάζει την έκθεση των ανεξάρτητων Ελεγκτών και εγκρίνει αυτήν,
 3. Επικυρώνει τον διορισμό του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή,
 • λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την αποβολή μελών, και την απόδοση της θέσης Επίτιμου μέλους,
 • Λαμβάνει αποφάσεις επί κάθε κανονικά προβαλλόμενης πρότασης ή εισήγησης τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και από κάθε μέλος,
 1. λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού της Οργάνωσης, την τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυση της. Σε αυτή την περίπτωση ονομάζεται καταστατική γενική συνέλευση.

(ιγ) Το καταστατικό ή/και διατάξεις αυτού μπορούν να τροποποιηθούν, να αλλάξουν ή να ακυρωθούν μόνο σε Καταστατική Γενική Συνέλευση. Οι προτεινόμενες αλλαγές στο καταστατικό ή/και διατάξεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τίθενται στην ΚΓΣ για έγκριση. Τροποποιήσεις του Καταστατικού γίνονται ως ακολούθως:

 1. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις ή η πρόταση για διάλυση, μαζί με την σχετική πρόσκληση για την Καταστατική Γενική Συνέλευση, καταγράφονται και κοινοποιούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσω και/ή τρόπο από τον Πρόεδρο, υπογεγραμμένη και από τον Γραμματέα στα μέλη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται η Καταστατική Γενική Συνέλευση.
 2. Η Καταστατική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία μόνον εάν παρευρίσκονται τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2) των μελών συν ενός της Οργάνωσης, που έχουν δικαίωμα ψήφου και που έχουν τακτοποιημένες όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Καταστατική Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα και τότε οι παρευρισκόμενοι, που έχουν δικαίωμα ψήφου, αποτελούν απαρτία.
 • Για λήψη απόφασης για τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 1. Για λήψη απόφασης για την αλλαγή και τροποποίηση των σκοπών ή διάλυση της Οργάνωσης απαιτείται η πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

(ιδ) Καταστατική Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να συγκαλείται σε διάστημα μικρότερο των έξι (6) μηνών από την προηγούμενη.

(ιε) Τις εργασίες της Καταστατικής Γενική Συνέλευση διευθύνει τριμελές προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Συμβουλίου.

Άρθρο 13 Βιβλία Λογαριασμών – Έλεγχος

(α) Θα τηρούνται λογιστικά βιβλία που θα ελέγχονται στο τέλος του οικονομικού Χρόνου της Οργάνωσης από εγκεκριμένο ελεγκτή που θα διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Το Οικονομικό Έτος της Οργάνωσης  είναι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

(β) Η Οργάνωση υποχρεούται να τηρεί βιβλία λογαριασμών σχετιζόμενα με τα έσοδα και τα έξοδα του και τις καταστάσεις που αναφέρονται σ’ αυτά, καθώς επίσης και για όλα τα περιουσιακά του στοιχεία.

(γ) Τα λογιστικά βιβλία  ελέγχονται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο από Ανεξάρτητους Εξωτερικούς Ελεγκτές που επικυρώνεται ετήσια από τη Γενική Συνέλευση και που καθήκον τους είναι να ετοιμάζουν έκθεση για τους λογαριασμούς και τις οικονομικές καταστάσεις του κατά τον προηγούμενο χρόνο.

(δ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν στον Έφορο Σωματείων, το αργότερο εντός εφτά (7) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, τους λογαριασμούς και σχετική έκθεση του ανεξάρτητου εγκεκριμένου ελεγκτή όπως προβλέπεται στο Νόμο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και άλλων συναφών θεμάτων του 2017, άρθρο 49(1) και (2).

Άρθρο 14 Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συντάσσει Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας για την ομαλότερη λειτουργία της Οργάνωσης. Οι κανονισμοί πριν να τεθούν σε λειτουργία τίθενται προς έγκριση είτε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση είτε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση και εγκρίνονται με απλή πλειοψηφία των μελών που παρίστανται σε αυτήν.

Άρθρο 15 Επιτροπή Ελέγχου

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν κρίνει ότι αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς της Οργάνωσης, εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση, τη σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι τουλάχιστον διμελής, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με τριετή (3) θητεία, από φυσικά ανεξάρτητα αμισθί πρόσωπα, τα οποία δεν συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο της Οργάνωσης, ούτε είναι αξιωματούχοι ή υπάλληλοι της, ούτε είναι συγγενείς μέχρι και τρίτου βαθμού με οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αξιωματούχου ή υπαλλήλου της Οργάνωσης (σε επαρχιακό ή παγκύπριο επίπεδο). Με την απόφαση ορισμού Επιτροπής Ελέγχου η Γενική Συνέλευση καθορίζει τους όρους εντολής καθώς και τον τρόπο λειτουργίας αυτής. Καθήκον και ευθύνη της Επιτροπής Ελέγχου είναι η πραγματοποίηση ετησίων ελέγχων για να διαπιστώνει γενικά κατά πόσο η Οργάνωση:

 • συμμορφώνεται με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της,
 • συμμορφώνεται με το καταστατικό και τους κανόνες λειτουργίας της,
 • συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του διοικητικού του συμβουλίου, και
 • συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε άλλες νομοθεσίες οφείλει να τηρεί.

(β) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου υπόκεινται σε όλες τις πρόνοιες και διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

(γ) Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά την επιχείρηση ή σύναψη δικαιοπραξίας ή έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του Συνδέσμου και του μέλους ή του συζύγου του ή συγγενή του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του Σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας.

(δ) Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που έχει καταδικαστεί από δικαστήριο της Κύπρου ή του εξωτερικού για ποινικό αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας, ηθικής αισχρότητας και ή σεξουαλικής κακοποίησης, χάνει αυτόματα την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Άρθρο 16

Η Οργάνωση δεν έχει καμιά σχέση με πολιτικές ομάδες.

Άρθρο 17

Οποιοδήποτε θέμα δεν προνοείται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να ερμηνεύει πρόνοιες του καταστατικού.

Άρθρο 18 Διάλυση

(α) Η Οργάνωση διαλύεται εάν τα μέλη κατέλθουν κάτω του αριθμού των είκοσι (20) ή αν αποφασιστεί η διάλυσή της από Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

(β) Για λήψη απόφασης για διάλυση απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των τακτικών μελών συν ενός, που έχουν δικαίωμα ψήφου και που έχουν τακτοποιημένες όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και απαιτείται η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

(γ) Σε περίπτωση μη απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για ένα (1) μήνα και τότε οι παρευρισκόμενοι, που έχουν δικαίωμα ψήφου, αποτελούν απαρτία.

(δ) Οι υπόλοιπες διαδικαστικές διατάξεις είναι οι ίδιες όπως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(ε) Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία της Οργάνωσης μετά την εξόφληση τυχόν χρεών της, όλα τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία μεταφέρονται και θα ανήκουν στον Όμιλο Φίλων των Παραπληγικών.

(στ) Σε περίπτωση διάλυσης της Οργάνωσης, για την αποπληρωμή τυχόν χρεών και υποχρεώσεων της, χρησιμοποιείται η τυχόν υπάρχουσα περιουσία της και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται τα μέλη του προσωπικά.

*****************************************

Το παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε σε Γενική Συνέλευση στη Λευκωσία στις ……………… 2019