5 Μαϊου Eυρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ:

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

 Η ανεξάρτητη διαβίωση αποτελεί σημαντικό μέρος των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας σε μια χώρα με στόχο την εξυπηρέτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Η ανεξάρτητη διαβίωση υλοποιείται με τον συνδυασμό διαφόρων δράσεων σε προσωπικό αλλά και περιβαλλοντικό/κοινωνικό επίπεδο με στόχο την προσφορά στα άτομα με αναπηρίες, και ειδικά στα άτομα με βαριές αναπηρίες τον πλήρη έλεγχο της δικής τους ζωής. Στόχος πρέπει να είναι να απολαμβάνουν ισότιμη συμμετοχή στη ζωή, ενσωματωμένοι στην κοινωνία και πρόσβαση στις ευκαιρίες στη ζωή, σε κάθε πτυχή της ζωής. Η ανεξάρτητη διαβίωση αφορά την πρόσβαση στο περιβάλλον, στις μεταφορές, στην πληροφόρηση και την προσφορά στα άτομα με αναπηρίες των απαραίτητων υπηρεσιών στήριξης και προσωπικής βοήθειας για να αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες και εμπόδια που δημιουργεί η αναπηρία στη ζωή τους επιτρέποντας τους να ζουν αυτόνομα, ανεξάρτητα και όπως και όπου οι ίδιοι αποφασίζουν. Παράλληλα προσφέρει στην κοινωνία τη δυνατότητα να αξιοποιεί τις ικανότητες και δυνατότητες όλων των μελών της. Απαραίτητες επίσης είναι ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για αντιμετώπιση των επιπλοκών και προβλημάτων υγείας που προκαλεί η αναπηρία.

Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα στη χώρα μας είναι η εργοδότηση φροντιστών/προσωπικών βοηθών και ή αγορά τέτοιων υπηρεσιών. Το κόστος αυτών των υπηρεσιών είναι πολύ ψηλό ενώ τα επιδόματα που δίνονται από το κράτος χαμηλά. Η Οργάνωση Παραπληγικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας & Πρόνοιας και με το Τμήμα Εργασίας βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης πιλοτικού προγράμματος εργοδότησης ανέργων οι οποίοι θα καταρτιστούν σαν φροντιστές/προσωπικοί βοηθοί και θα προσφέρουν υπηρεσίες κατ’οίκον σε μέλη της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου. Αυτή η εξαιρετικά σημαντική δράση θα φέρει σημαντική αναβάθμιση των υπηρεσιών που θα λαμβάνουν τα μέλη μας και της ποιότητας ζωής τους. Η επιτυχία της θα επιτρέψει την επέκταση σε όλα τα άτομα με βαριές αναπηρίες που χρειάζονται τέτοιες υπηρεσίες και όραμα μας είναι η δημιουργία οργανισμού ανεξάρτητης διαβίωσης στη χώρα μας ο οποίος θα προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες ανεξάρτητης διαβίωσης. Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς την Υπουργό Εργασίας & Πρόνοιας κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου για τη συνεργασία σε αυτό το θέμα και τη διάθεση για αναβάθμιση αυτών των υπηρεσιών προς τα άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες.

Άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι οι υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται σήμερα. Είναι αδήριτη ανάγκη η αναβάθμιση τους και να προχωρήσουμε στην εφαρμογή ΓΕΣΥ.

Έχουμε ζητήσει και συζητήσει αύξηση στα επιδόματα φροντίδας παραπληγικών και τετραπληγικών ατόμων αφού τα τελευταία 10 χρόνια αυτά παραμένουν στα ίδια επίπεδα όπως και του επιδόματος διακίνησης αφού το κόστος διακίνησης αποτελεί εμπόδιο για ανεξάρτητη διαβίωση. Η ζωή στο τροχοκάθισμα δυστυχώς κοστίζει ακριβά.

Παράλληλα έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό Εσωτερικών να αναθεωρηθούν και αναβαθμιστούν οι όροι εργοδότησης αλλοδαπών για να εξυπηρετούν τα άτομα με αναπηρίες καλύτερα πάντα με σεβασμό στα δικαιώματα του αλλοδαπού εργαζόμενου όπως:

Τροποποίηση του συμβολαίου εργοδότησης αλλοδαπών με τρόπο που θα διασφαλίζει την εξυπηρέτηση του ατόμου με αναπηρία και προστασία του από εκμετάλλευση

  • Να δημιουργηθεί τμήμα στο Υπουργείο Εσωτερικών στο Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης με πλήρως καταρτισμένους και ενημερωμένους λειτουργούς για να εξυπηρετούν καλύτερα τα άτομα με αναπηρίες που εργοδοτούν αλλοδαπούς
  • Σημειώνουμε ότι συχνά άτομα με βαριές αναπηρίες γίνονται θύματα εκμετάλλευσης και τους χρησιμοποιούν σαν ‘όχημα’ για να έρθουν στην χώρα μας αλλοδαποί οι οποίοι λίγο μετά που φτάνουν κάνουν παράπονο εναντίον του ατόμου με αναπηρία που τους εργοδοτεί και ζητούν να εργαστούν αλλού ή τους εγκαταλείπουν

Η Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες θεωρείται σταθμός και ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία της αναπηρίας, αλλά και χάρτης πορείας των κρατών για τη διαχείριση της αναπηρίας. Έχει κυρωθεί σε νόμο στη χώρα μας το 2011. Το άρθρο 19 της πιο πάνω σύμβασης έχει τίτλο ‘Ανεξάρτητη διαβίωση και ενσωμάτωση στην κοινότητα’ και προνοεί ότι τα κράτη μέρη, αναγνωρίζουν το ίσο δικαίωμα όλων των ατόμων με αναπηρίες να ζουν στην κοινότητα με επιλογές ίσες με άλλους και λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν πλήρη απόλαυση από άτομα με αναπηρίες του δικαιώματος αυτού και την πλήρη ενσωμάτωση και συμμετοχή τους στην κοινότητα, περιλαμβανομένων, διασφαλίζοντας ότι:

(β) τα άτομα με αναπηρίες έχουν πρόσβαση σε σειρά οικιακών και άλλων κοινοτικών υπηρεσιών υποστήριξης, περιλαμβανομένης προσωπικής βοήθειας που είναι αναγκαία για υποστήριξη της διαβίωσης και ενσωμάτωσης στην κοινότητα, και για αποτροπή απομόνωσης ή διαχωρισμού από την κοινότητα.

Με τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat το 2014 ο μέσος όρος δαπανών για κοινωνική πρόνοιας στις χώρες της ΕΕ ήταν 29% του ΑΕΠ με την Κύπρο να δαπανά 23%. Στα στοιχεία δαπανών για κοινωνική πρόνοια ανά κατηγορία βλέπουμε όμως ότι για θέματα αναπηρίας ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 7% του συνόλου ενώ η Κύπρος δαπανά μόλις 3.25% και βρίσκεται στην τελευταία θέση. Κάτι που δεν μας τιμά ενώ δείχνει και τα περιθώρια που υπάρχουν για αναβάθμιση των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας στη χώρα μας σε θέματα αναπηρίας.

Καλούμε το κράτος μέσω των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας να στηρίξει στον απαραίτητο βαθμό τα άτομα με αναπηρίες για να μπορούν να ζουν σε συνθήκες ανεξάρτητης διαβίωσης και ισότιμης συμμετοχής στη ζωή επιτρέποντας στην κοινωνία να αξιοποιήσει τις ικανότητες όλων των πολιτών.  Καλούμε τον Υπουργό Οικονομικών να ελευθερώσει πόρους προς αυτή την κατεύθυνση άμεσα. Δεν αποτελεί κόστος αλλά επένδυση.

Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου, 5/5/2017