Διαγωνισμός για προμήθεια ειδικών τροχοκαθισμάτων για χρήση σε παραλίες και χώμα

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει <τιμής/κόστους>, για την προμήθεια «Έξι (6) αμφίβιων οχημάτων και επτά (7) αμαξιδίων εκτός δρόμου».

Για πληροφορίες κατεβάστε το πιο κάτω αρχείο:

Έγγραφα Διαγωνισμού Προμήθεια αμφίβιων οχημάτων και αμαξιδίων εκτός δρόμου _3.1.2