Παράταση ημερομηνίας υποβολής Προσφορών για το Διαγωνισμό Προμήθειας και Εγκατάστασης Μηχανισμών Αυτόνομης Πρόσβασης ΑΜΕΑ στη Θάλασσα

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου, ενημερώνει ότι η ημερομηνία υποβολής Προσφορών για το Διαγωνισμό Προμήθειας και Εγκατάστασης Μηχανισμών Αυτόνομης Πρόσβασης ΑΜΕΑ στη Θάλασσα (4/2018) παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 26/6/2018 και ώρα 12:00 μ.μ.

 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΣΤΗΝ Ο.ΠΑ.Κ.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

(1)     Όνομα Εργοδότη: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΠΑΚ) με αριθμό εγγραφής στο μητρώο εφόρου σωματείων -140-

 

(2)     Διεύθυνση Εργοδότη: Οδός 28ης Οκτωβρίου Αρ. 20. 2012 Στρόβολος Λευκωσία.

 

(3)     Στοιχεία Εργοδοτούμενου

 

Ονοματεπώνυμο εργοδοτούμενου:

 

…………………………………………………………….

 

Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας εργοδοτούμενου:

Πόλη/Επαρχία διαμονής

Οδός και αριθμός

Κτίριο/Διαμέρισμα

Δήμος/Κοινότητα

Ταχυδρομικός κώδικας

Αρ. ταυτότητας

Αρ. κοινωνικών ασφαλίσεων

Αρ. τηλεφώνου

Email

IBAN

 

(4)     Θέση Εργασίας: Φροντιστής / Προσωπικός Βοηθός

 

(5)     Αντικείμενο εργασίας:

 

5.1   Παροχή προσωπικής υποστήριξης/φροντίδας σε άτομα με τετραπληγία/ παραπληγία (Φροντιζόμενοι) που θα υποδείξει ο Εργοδότης.

5.2   Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στην οικία ή και εκτός οικίας των φροντιζόμενων ή και σε άλλο χώρο που θα καθορίσει ο εργοδότης, Παγκύπρια. οι εργοδοτούμενοι θα εργάζονται στην επαρχία τους ή σε γειτονική επαρχία αν η απόσταση μέχρι την οικία του φροντιζόμενου είναι μικρότερη από απόσταση μέχρι την οικία φροντιζόμενου στην επαρχία του.

5.3   Ο ορισμός του/των ατόμων στον/ους οποίο/ους θα παρέχει τις υπηρεσίες του ο    εργοδοτούμενος αποφασίζεται από τον εργοδότη

 

(6)

 

6.1       Ημερομηνία έναρξης εργοδότησης:  1/1/2018

 

6.2     Διάρκεια εργοδότησης: Δύο (2) χρόνια

 

 

(7)       ΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

7.1 Συμπλήρωση Προγράμματος Εργασίας

Ο εργοδοτούμενος έχει υποχρέωση να συμπληρώνει εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας ανά ημέρα το οποίο θα συνυπογράφει με τα φροντιζόμενα άτομα και θα υποβάλλει στην Οργάνωση το αργότερο κάθε Τρίτη της επόμενης εβδομάδας και για την τελευταία εβδομάδα του μήνα το αργότερο κάθε 2η ημέρα το επόμενου μήνα. Αν η ημέρα υποβολής του προγράμματος είναι αργία και αυτό είναι αδύνατον, τότε υποβάλλεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα.

 

7.2 Μισθοδοσία

 

7.2.1   Ο ακάθαρτος μηνιαίος μισθός του εργοδοτούμενου είναι €1200 και θα καταβάλλεται εντός των πρώτων επτά (7) εργάσιμων ημερών του επόμενου μήνα. Πρόσθετα στον εργοδοτούμενο θα καταβάλλεται τον Δεκέμβρη κάθε έτους δέκατος τρίτος (13ος) μισθός.

 

7.2.2   Στον πιο πάνω μισθό πέραν της υποχρέωσης του εργοδοτούμενου για εργασία τριάντα έξι (36) ώρες εβδομαδιαίως με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια, περιλαμβάνεται και αποζημίωση για εργασία δύο Κυριακές κάθε μήνα, επτά αργίες κάθε χρόνο καθώς και τα έξοδα διακίνησης του.

 

7.3 Χρόνος Απασχόλησης

 

7.3.1   Ο εργοδοτούμενος θα εργάζεται για τριάντα έξι (36) ώρες την εβδομάδα. Ο χρόνος απασχόλησης θα αρχίζει και θα τελειώνει από την ώρα που ο Εργοδοτούμενος θα προσέρχεται και θα αποχωρεί αντίστοιχα στο χώρο παροχής των υπηρεσιών του που μπορεί να είναι η οικία του Φροντιζόμενου ή τα γραφεία του Εργοδότη ή και άλλος χώρος που θα υποδείξει ο εργοδότης, ανάλογα με την περίπτωση. Η ώρα έναρξης απασχόλησης θα καθορίζεται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο (7.1) πιο πάνω .

 

7.3.2   Η διάρκεια της εργάσιμης εβδομάδας είναι έξι (6) ημέρες. Η ημέρα κατά την οποία ο εργοδοτούμενος δεν θα εργάζεται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μπορεί να μην είναι πάντα η ίδια, αλλά θα καθορίζεται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που θα ετοιμάζεται (παρ. 7.1 πιο πάνω).

 

7.3.3   Ο εργοδοτούμενος είναι δυνατό να κληθεί να εργαστεί/εργάζεται με μη συνεχές ωράριο. Σε μια τέτοια περίπτωση η διάρκεια κάθε επί μέρους περιόδου συνεχούς απασχόλησης δεν θα είναι μικρότερη από 2 ώρες.

 

7.3.4   Ο εργοδοτούμενος σε διάστημα έξι ωρών ανά ημέρα έχει υποχρέωση να εξυπηρετήσει μέχρι δύο φροντιζόμενα άτομα.

 

7.3.5   Με απόφαση του εργοδότη, αντί για 6 ώρες εργασία στο σπίτι Φροντιζόμενου, ο εργοδοτούμενος είναι δυνατό να κληθεί να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής στο σπίτι του για περίοδο δώδεκα (12) ωρών, κατά τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατό να κληθεί να εξυπηρετήσει μέχρι τρία (3) περιστατικά για έκτακτες ανάγκες αφού ειδοποιηθεί τηλεφωνικώς. Οφείλει να βρίσκεται στο άτομο εντός τριάντα (30) λεπτών από την ώρα που θα ειδοποιηθεί. Ο φροντιστής έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον προϊστάμενο του την επόμενη μέρα για τα περιστατικά που καλέστηκε να εξυπηρετήσει και τις ανάγκες.

 

7.3.6   Ο εργοδοτούμενος, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, είναι δυνατό να εργάζεται με περιστρεφόμενο σύστημα βάρδιας εκτός από ειδικές περιπτώσεις αφού υποβληθεί αίτημα και εγκριθεί από τον εργοδότη.

 

7.3.7   Σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος κατά τη διάρκεια του μήνα εργαστεί λιγότερες ώρες από τις κανονικές (όπως αυτές υπολογίζονται με βάση τις 36 ώρες εβδομαδιαίως) τότε η αμοιβή του θα είναι ανάλογη των πραγματικών ωρών που εργάστηκε με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται πιο κάτω:

 

7.3.8   Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε μήνα οι ανάγκες του Εργοδότη όπως αυτές διαμορφώνονται από τις ανάγκες του/των φροντιζομένου/ων δεν επιτρέπουν την απασχόληση του Φροντιστή για το σύνολο του χρόνου που θα έπρεπε να εργαστεί (με βάση την υποχρέωση του για εργασία 36 ώρες εβδομαδιαίως) τότε, αν οι ώρες που εργάστηκε ο Φροντιστής είναι πέραν του 90% του κανονικού χρόνου εργασίας, θα λαμβάνει το σύνολο του μηνιαίου μισθού

 

7.4 Υπερωριακή Απασχόληση

 

7.4.1   Η απασχόληση πέραν της κανονικής ημερήσιας απασχόλησης αποζημιώνεται με πληρωμένη άδεια εντός διαστήματος δύο (2) εβδομάδων σε βαθμό 1:1.

 

7.4.2   Σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος θα εργαστεί κατά τη διάρκεια αργίας η οποία συμπίπτει να είναι Κυριακή θα λογίζεται ως αργία και θα συνεχίζει να έχει την υποχρέωση για εργασία ακόμα δύο (2) Κυριακές.

 

7.4.3   Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη ο εργοδοτούμενος να εργαστεί περισσότερες από 7 αργίες το χρόνο είναι δυνατό με απόφαση του εργοδότη, να του καταβάλλεται αμοιβή ή να του παραχωρείται πληρωμένη άδεια με συντελεστή 1:2 και στις δύο περιπτώσεις μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

 

7.5 Άδεια Ανάπαυσης

 

7.5.1   Ο Εργοδοτούμενος θα έχει δικαίωμα να λαμβάνει κάθε χρόνο 24 ημέρες πληρωμένη άδεια ανάπαυσης η οποία θα δίνεται μετά από έγκριση σχετικού αιτήματος που θα υποβάλλει. Τα αιτήματα για παραχώρηση άδειας ανάπαυσης θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη της άδειας εκτός να συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν κάτι άλλο.

 

7.5.2   Αιτήματα για παραχώρηση άδειας ανάπαυσης μεγαλύτερης των δώδεκα (12) συνεχόμενων ημερών δεν θα εγκρίνονται εκτός από ειδικές περιπτώσεις.

 

7.5.6   Ο εργοδοτούμενος θα πρέπει να ζητήσει να λάβει το σύνολο της ετήσιας άδειας ανάπαυσης που δικαιούται κατά τη διάρκεια του έτους. Οποιοδήποτε υπόλοιπο άδεια ανάπαυσης παραμείνει στο τέλος του έτους δεν θα μεταφέρεται στο επόμενο έτος ούτε και θα πληρώνεται εκτός αν το υπόλοιπο της άδειας ανάπαυσης προέκυψε λόγω μη έγκρισης από τον εργοδότη αιτήματος του εργοδοτούμενου για παραχώρηση άδειας ανάπαυσης.

 

 

7.6 Άδεια Ασθενείας

 

7.6.1   Για άδεια ασθενείας μέχρι 3 ημέρες συνεχόμενες και δώδεκα (12) συνολικά το χρόνο, ο εργοδοτούμενος λαμβάνει πλήρης απολαβές υπό τον όρο προσκόμισης βεβαίωσης ασθενείας υπογεγραμμένη από Ιατρό παθολόγο ή σχετικό με την ασθένεια

 

7.6.2   Η απουσία του εργοδοτούμενου λόγω ασθενείας μεγαλύτερη των τριών (3) συνεχόμενων ημερών θα διέπεται από τη σχετική νομοθεσία

 

7.7 Τερματισμός Απασχόλησης

 

Σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμου

 

(8) Αργίες

 

Οι αργίες είναι οι ακόλουθες

 

1.    1η Ιανουαρίου – Πρωτοχρονιά

2.    6η Ιανουαρίου – Θεοφάνεια

3.    25η Μαρτίου – Εθνική Γιορτή

4.    1η Απριλίου – Εθνική Γιορτή

5.    1η Μαΐου – Εργατική Πρωτομαγιά

6.    15η Αυγούστου – Κοίμηση της Θεοτόκου

7.    1η Οκτωβρίου – Μέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου

8.    28η Οκτωβρίου – Εθνική Γιορτή

9.    25η Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα

10. 26η Δεκεμβρίου – Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων

11. Κινητή γιορτή – Καθαρά Δευτέρα (50 μέρες πριν το Ορθόδοξο Πάσχα)

12. Κινητή γιορτή – Κυριακή του Πάσχα

13. Κινητή γιορτή – Δευτέρα του Πάσχα

14. Κινητή γιορτή – Πεντηκοστή – Κατακλυσμός

 

 

(9) Σχέση φροντιστή και Φροντιζόμενου

 

9.1       Δεν επιτρέπεται η ανάμειξη του φροντιστή είτε άμεσα είτε έμμεσα σε πράξεις ή η ενθάρρυνση για συμμετοχή του φροντιζόμενου σε τέτοιες πράξεις ή και η προώθηση τέτοιων πράξεων που θα συνιστούσε  ενθάρρυνση του φροντιζόμενου, που θα μπορούσαν να είναι επιβλαβείς για τον φροντιζόμενο. (π.χ. τζόγος, ανταλλαγή χρημάτων, αγορά ή και προσφορά αλκοόλ ή εξαρτησιογόνων ουσιών, αγορά τσιγάρων στην περίπτωση που ο φροντιζόμενος είναι ανήλικο άτομο, ανάπτυξη σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ φροντιστή και φροντιζόμενου κοκ)

 

9.2       Ανταλλαγή δώρων ή και προϊόντων μεταξύ φροντιστή και φροντιζόμενου θα πρέπει να αποφεύγεται και σε περίπτωση που ο φροντιστής κρίνει ότι δεν μπορεί να αποφευχθεί, να ενημερώνεται άμεσα ο Εργοδότης.

 

9.3       Ο Φροντιστής οφείλει να αντιμετωπίζει με σεβασμό και να σέβεται την αξιοπρέπεια του φροντιζόμενου,

 

9.4       Ο Φροντιστής οφείλει να προσέρχεται στην εργασία του έχοντας ευπρεπή εμφάνιση και φροντίζοντας ταυτόχρονα με επιμέλεια την προσωπική του υγιεινή.

 

9.5       Ο Φροντιστής θα πρέπει να σέβεται απόλυτα την προσωπική/ιδιωτική ζωή του φροντιζόμενου. Οποιεσδήποτε πληροφορίες λαμβάνει από τον Φροντιζόμενο ή και αντλεί ο ίδιος ή και περιέρχονται στην αντίληψη του σε σχέση με τον Φροντιζόμενο, την κατάσταση του ή και το περιβάλλον του είναι εμπιστευτικές και δεν θα πρέπει να τις δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο και προς οποιονδήποτε τρίτο σε οποιοδήποτε χρόνο.

 

9.6       Ο φροντιστής είναι δυνατό και οφείλει να παρεκκλίνει από την πιο πάνω υποχρέωση σε περίπτωση που:

 

9.6.1   Περιέλθουν στην αντίληψη του πληροφορίες ή στοιχεία που φέρνουν που είτε άμεσα είτε έμμεσα είτε δημιουργούν εύλογη υποψία ότι τίθεται ή μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του Φροντιζόμενου ή και τρίτου ή θίγεται ή μπορεί να θιγεί σοβαρά η αξιοπρέπεια και ψυχική υγεία του φροντιζόμενου (π.χ. σωματική/σεξουαλική/λεκτική κακοποίηση από τρίτους, επιθυμία/πρόθεση του να προξενήσει κακό στον εαυτό του ή σε κάποιο άλλο άτομο, άρνηση λήψης τροφής ή και φαρμακευτικής αγωγής).

 

9.6.2   Παρατηρήσει ότι ο Φροντιζόμενος επιδεικνύει συμπεριφορές ή και προβαίνει σε ενέργειες που μπορούν να είναι επιβλαβείς για τον φροντιζόμενο.

 

9.6.3   Σε περίπτωση που συντρέχει ένας ή περισσότεροι από τους πιο πάνω λόγους, ο Φροντιστής οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Κοινωνική Λειτουργό της Οργάνωσης όπως και τον προϊστάμενο του τον οποίον θα του έχει υποδείξει προηγουμένως ο εργοδότης, με στόχο τη λήψη άμεσα μέτρων. Αν ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο Φροντιζόμενος είναι άμεσος, τότε ο Φροντιστής οφείλει να ζητήσει βοήθεια τηλεφωνώντας  στο 112 και να ενημερώσει το άτομο για επικοινωνία από το οικογενειακό περιβάλλον του Φροντιζόμενου.

 

 

(10) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 

Με επιφύλαξη των πιο πάνω προνοιών του Συμβολαίου σε σχέση με τις υποχρεώσεις του Φροντιστή, στα καθήκοντα του περιλαμβάνονται:

 

1.    Βοήθεια στο λούσιμο

2.    Βοήθεια στο ντύσιμο

3.    Βοήθεια στη λήψη φαγητού

4.    Βοήθεια στην κένωση εντέρου

5.    Αλλαγή πληγών

6.    Αλλαγή σακούλας καθετήρα μέρας και νύχτας

7.    Καθαρισμός γαστροστομίας και κολοστομίας

8.    Χορήγηση φαρμάκων και ενέσεων

9.    Καθετηριασμός

10. Συνοδεία του Φροντιζόμενου κατά την έξοδο του από την οικία του

11. Μεταφορά του Φροντιζόμενου με τη χρήση (οδήγηση) του οχήματος του (Φροντιζόμενου) σύμφωνα με τις ανάγκες/επιθυμίες του Φροντιζόμενου

12. Τακτοποίηση υπνοδωματίου και μπάνιου με ελαφριά καθήκοντα καθαριότητας εκεί και όπου δεν παρέχεται στον Φροντιζόμενο η συγκεκριμένη υπηρεσία με άλλο τρόπο

13. Οποιοδήποτε άλλο καθήκον του ανατεθεί από τον Εργοδότη στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον Φροντιζόμενο

 

 

 

 

 

Υπογραφή Εργοδοτούμενου: ……………………………

 

 

 

 

 

Υπογραφή Εργοδότη:          ……………………………………

 

Όνομα:                                   …………………………………….

 

 

 

Ημερομηνία: ……………………….

 

Πληρωμή Ιανουαρίου

Αφορά φροντιστές Ο.ΠΑ.Κ.:

Τις τελευταίες δύο μέρες έγιναν πληρωμές (ηλεκτρονική μεταφορά) σε λογαριασμούς τράπεζας Κύπρου και Συνεργατικής για τα πιο κάτω:

 • Μισθός Ιανουαρίου (μετά την αποκοπή 7.8% για κοινωνικές ασφαλίσεις)
 • Αποκατάσταση ωριαίας αμοιβής που αφορά τον περσινό χρόνο στα 7.70€ από 7.10€, δηλαδή σας πληρώθηκαν 0.60σ ανά ώρα από την ημέρα που ξεκινήσατε να πληρώνεστε 7.10€ ανά ώρα
 • Για το πιο πάνω διάστημα σας πληρώθηκε επίδομα άδειας ξεκούρασης ύψους 8% στο σύνολο των απολαβών σας με απολαβές 7.70€ ανά ώρα. Συνολικά για όσες ώρες εργαστήκατε με απολαβές 7.10€ ανά ώρα, σας πληρώθηκαν ακόμα €1.21 ανά ώρα.

Ο μισθός πληρώθηκε ξεχωριστά και τα άλλα δύο μαζί, δηλαδή θα δείτε δύο καταθέσεις στο λογαριασμό σας. Τα λεφτά ήταν διαθέσιμα από τη στιγμή της μεταφοράς και όσοι χρησιμοποιείτε κάρτες κανονικά μπορείτε να κάνετε ανάληψη και σε μη εργάσιμες ώρες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Προς Φροντιστές Ο.ΠΑ.Κ.:

Αγαπητοί συνεργάτες, ως μέρος της συνεχής εκπαίδευσης σας θεωρούμε σημαντικό να συμμετάσχετε σε ομάδες για εκμάθηση τεχνικών καλύτερης επικοινωνίας με τους φροντιζόμενους. Η διάρκεια τους θα είναι 1 φορά την εβδομάδα για 5 εβδομάδες από 1.5 ώρα, όπου οι ώρες θα αφαιρεθούν από το 6ωρο σας (υποχρεωτική συμμετοχή). Οι ομάδες θα γίνουν από την ειδικευόμενη κλινική ψυχολόγο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου Πηνελόπη Κωνσταντίνου και θα ξεκινήσουν αρχικά από τη Λευκωσία και έπειτα στις άλλες επαρχίες. To τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 97646236. Οι φροντιστές της επαρχίας Λευκωσίας να επικοινωνήσουν το αργότερο μέχρι τις 19/01. Όσο για τους φροντιστές των υπόλοιπων επαρχιών θα ενημερωθούν στη πορεία πότε θα γίνουν οι ομάδες

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

Αγαπητοί συνεργάτες,

μετά τις ερωτήσεις που λάβαμε σχετικά με το συμβόλαιο εργοδότησης που ετοιμάστηκε, απαντούμε σε ερωτήσεις ή δίνουμε διευκρινήσεις εκεί που χρειάζεται. Τονίζουμε ότι η προσπάθεια μας είναι να δημιουργηθεί μια επαγγελματική σχέση η οποία θα χαρακτηρίζεται από τον αλληλοσεβασμό και την εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων και των δύο πλευρών με τον καλύτερο τρόπο.

Στο τέλος ακολουθεί το συμβόλαιο όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις αλλαγές.

Για το Δ.Σ.,

Δημήτρης Λαμπριανίδης

Πρόεδρος Ο.ΠΑ.Κ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

5.2       Παγκύπρια σημαίνει ότι το έργο έχει Παγκύπρια κάλυψη, οι εργοδοτούμενοι θα εργάζονται στην επαρχία τους ή σε γειτονική επαρχία αν η απόσταση μέχρι την οικία του φροντιζόμενου είναι μικρότερη από απόσταση μέχρι την οικία φροντιζόμενου στην επαρχία του. (υπάρχουν φροντιστές που κατοικούν στα όρια Λευκωσίας/Λάρνακας, τους είναι πιο κοντά να πάνε δουλειά στην Αραδίππου αντί στο Στρόβολο, δεν έχουμε σκοπό να στείλουμε άτομα από μια πόλη σε άλλη, π.χ. να κατοικείς στην πόλη της Λεμεσού και να σε στείλουμε στην Πάφο ή Λευκωσία).

6.          Διάρκεια εργοδότησης: 2 έτη από 1η Ιανουαρίου

7.2.1 Σε περίπτωση τερματισμού εργασίας θα δοθεί αναλογία του 13ου μισθού

7.2.2 δεν μπορεί να γίνει ανάλυση μισθού αφού αποφασίστηκε αυτό το ποσό συνολικά για όσα προνοούνται στην παράγραφο αυτή

Η αποκοπή που θα γίνεται για κοινωνικές ασφαλίσεις είναι 7.8% όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία

7.3.2 Κάποιοι ζήτησαν τις δύο Κυριακές του μήνα που θα εργάζονται να δικαιούνται η άδεια ξεκούρασης να είναι την αμέσως προηγούμενη ημέρα, Σάββατο, δεν μπορούμε να δεσμευτούμε για αυτό όμως θα γίνεται προσπάθεια να ικανοποιείται το αίτημα εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.

7.3.3 Αυτό είχε αναφερθεί από την αρχή

7.3.5 Τα καθήκοντα που θα εξυπηρετεί ο φροντιστής όταν είναι oncall είναι έκτακτες ανάγκες

Ο φροντιστής θα δουλέψει μόνο για 12 ώρες oncall και την ίδια μέρα δεν θα καλεστεί να εργαστεί άλλες 6, δλδ αν θα είναι on call μετά το μεσημέρι, δεν θα εργαστεί πρωί

Η επόμενη μέρα που ο φροντιστής θα εργαστεί oncall δικαιούται αν θέλει να είναι η μέρα ξεκούρασης που δικαιούται για την εβδομάδα αλλά όχι 2η μέρα ξεκούρασης για την εβδομάδα με πληρωμή.

7.3.6 Είχε αναφερθεί από την αρχή, όμως όπως είπαμε στις συνεντεύξεις σε ειδικές περιπτώσεις μετά από σχετικό αίτημα και εφόσον δικαιολογείται άτομα θα εξαιρούνται από το σύστημα βάρδιας.

7.4.1 Δεν είμαστε δημόσια υπηρεσία

7.4.2 Άλλαξε, θα λογίζεται ως αργία και θα συνεχίζει να έχει την υποχρέωση να εργαστεί ακόμα δύο Κυριακές

7.4.3 Διευκρίνιση ότι ο συντελεστής 1:2 είναι και στις δύο περιπτώσεις

9.3 Το συμβόλαιο αφορά τη σχέση εργοδότη και φροντιστή και δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει υποχρεώσεις του φροντιζόμενου. Ο αλληλοσεβασμός είναι δεδομένος.

10. Καθήκοντα 7&8 συμπεριλαμβάνονταν στο υλικό της εκπαίδευσης

10.12 Η καθαριότητα αντικαθίσταται με τακτοποίηση και ελαφριά καθήκοντα καθαριότητας

Για οποιοδήποτε καθήκον ο φροντιστής δεν νοιώθει άνετα η επαρκώς εκπαιδευμένος θα του παρέχεται επιπλέον εκπαίδευση μέσα από την υπηρεσία

Θα υπάρχει ασφάλεια ευθύνης εργοδότη όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία

Για σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν υπάρχει πρόνοια

Αργίες για την υπηρεσία είναι αυτές που έχουν συμπεριληφθεί

Για το διάστημα που εργαστήκατε το 2017 μετά την ανακοίνωση της επέκτασης της εκπαίδευσης σας:

α)θα πληρωθείτε για 2 ημέρες άδεια ανά μήνα

β)Θα διερευνηθεί και αν έγινε οποιοδήποτε λάθος με τον υπολογισμό του μισθού ανά ώρα σε σχέση με κοινωνικές ασφαλίσεις για το διάστημα αυτό θα σας πληρωθεί

Πέρα από το λευκό ποινικό μητρώο θα χρειαστούμε και λευκό μητρώο σεξουαλικών αδικημάτων το οποίο για να μην ταλαιπωρηθείτε θα μας υπογράψετε ένα έντυπο και θα το ζητήσουμε εμείς για να μπει στον φάκελο του κάθε ενός.

 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

όπως διαμορφώθηκε στις 8/1/2017

1.Όνομα Εργοδότη: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΠΑΚ) με αριθμό εγγραφής στο μητρώο εφόρου σωματείων -140-

2. Διεύθυνση Εργοδότη: Οδός 28ης Οκτωβρίου Αρ. 20. 2012 Στρόβολος Λευκωσία.

3. Στοιχεία Εργοδοτούμενου 

 Ονοματεπώνυμο εργοδοτούμενου:

…………………………………………………………….

Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας εργοδοτούμενου:

Πόλη/Επαρχία διαμονής
Οδός και αριθμός
Κτίριο/Διαμέρισμα
Δήμος/Κοινότητα
Ταχυδρομικός κώδικας
Αρ. ταυτότητας
Αρ. κοινωνικών ασφαλίσεων
Αρ. τηλεφώνου
Email
IBAN

 

4.Θέση Εργασίας: Φροντιστής / Προσωπικός Βοηθός

5.Αντικείμενο εργασίας:

5.1   Παροχή προσωπικής υποστήριξης/φροντίδας σε άτομα με τετραπληγία/ παραπληγία (Φροντιζόμενοι) που θα υποδείξει ο Εργοδότης.

5.2   Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στην οικία ή και εκτός οικίας των Φροντιζόμενων ή και σε άλλο χώρο που θα καθορίσει ο εργοδότης, Παγκύπρια. Οι εργοδοτούμενοι θα εργάζονται στην επαρχία τους ή σε γειτονική επαρχία αν η απόσταση μέχρι την οικία του φροντιζόμενου είναι μικρότερη από απόσταση μέχρι την οικία φροντιζόμενου στην επαρχία του.

5.3   Ο ορισμός του/των ατόμων στον/ους οποίο/ους θα παρέχει τις υπηρεσίες του ο    εργοδοτούμενος αποφασίζεται από τον εργοδότη

(6)

6.1       Ημερομηνία έναρξης εργοδότησης:  1/1/2018

6.2       Διάρκεια εργοδότησης: Δύο (2) χρόνια

(7)ΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

7.1Συμπλήρωση Προγράμματος Εργασίας

Ο εργοδοτούμενος έχει υποχρέωση να συμπληρώνει εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας ανά ημέρα το οποίο θα συνυπογράφει με τα φροντιζόμενα άτομα και θα υποβάλλει στην Οργάνωση το αργότερο κάθε Τρίτη της επόμενης εβδομάδας και για την τελευταία εβδομάδα του μήνα το αργότερο κάθε 2η ημέρα το επόμενου μήνα. Αν η ημέρα υποβολής του προγράμματος είναι αργία και αυτό είναι αδύνατον, τότε υποβάλλεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα.

7.2 Μισθοδοσία

7.2.1   Ο ακάθαρτος μηνιαίος μισθός του εργοδοτούμενου είναι €1200 και θα καταβάλλεται εντός των πρώτων επτά (7) εργάσιμων ημερών του επόμενου μήνα. Πρόσθετα στον εργοδοτούμενο θα καταβάλλεται τον Δεκέμβρη κάθε έτους δέκατος τρίτος (13ος) μισθός.

7.2.2   Στον πιο πάνω μισθό πέραν της υποχρέωσης του εργοδοτούμενου για εργασία τριάντα έξι (36) ώρες εβδομαδιαίως με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια, περιλαμβάνεται και αποζημίωση για εργασία δύο Κυριακές κάθε μήνα, επτά αργίες κάθε χρόνο καθώς και τα έξοδα διακίνησης του.

 

7.3 Χρόνος Απασχόλησης

7.3.1   Ο εργοδοτούμενος θα εργάζεται για τριάντα έξι (36) ώρες την εβδομάδα. Ο χρόνος απασχόλησης θα αρχίζει και θα τελειώνει από την ώρα που ο Εργοδοτούμενος θα προσέρχεται και θα αποχωρεί αντίστοιχα στο χώρο παροχής των υπηρεσιών του που μπορεί να είναι η οικία του Φροντιζόμενου ή τα γραφεία του Εργοδότη ή και άλλος χώρος που θα υποδείξει ο εργοδότης, ανάλογα με την περίπτωση. Η ώρα έναρξης απασχόλησης θα καθορίζεται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο (7.1) πιο πάνω .

7.3.2   Η διάρκεια της εργάσιμης εβδομάδας είναι έξι (6) ημέρες. Η ημέρα κατά την οποία ο εργοδοτούμενος δεν θα εργάζεται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μπορεί να μην είναι πάντα η ίδια, αλλά θα καθορίζεται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που θα ετοιμάζεται (παρ. 7.1 πιο πάνω).

7.3.3   Ο εργοδοτούμενος είναι δυνατό να κληθεί να εργαστεί/εργάζεται με μη συνεχές ωράριο. Σε μια τέτοια περίπτωση η διάρκεια κάθε επί μέρους περιόδου συνεχούς απασχόλησης δεν θα είναι μικρότερη από 2 ώρες.

7.3.4   Ο εργοδοτούμενος σε διάστημα έξι ωρών ανά ημέρα έχει υποχρέωση να εξυπηρετήσει μέχρι δύο φροντιζόμενα άτομα.

7.3.5   Με απόφαση του εργοδότη, αντί για 6 ώρες εργασία στο σπίτι Φροντιζόμενου, ο εργοδοτούμενος είναι δυνατό να κληθεί να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής στο σπίτι του για περίοδο δώδεκα (12) ωρών, κατά τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατό να κληθεί να εξυπηρετήσει μέχρι τρία (3) περιστατικά για έκτακτες ανάγκες αφού ειδοποιηθεί τηλεφωνικώς. Οφείλει να βρίσκεται στο άτομο εντός τριάντα (30) λεπτών από την ώρα που θα ειδοποιηθεί. Ο φροντιστής έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον προϊστάμενο του την επόμενη μέρα για τα περιστατικά που καλέστηκε να εξυπηρετήσει και τις ανάγκες.

7.3.6   Ο εργοδοτούμενος, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, είναι δυνατό να εργάζεται με περιστρεφόμενο σύστημα βάρδιας εκτός από ειδικές περιπτώσεις αφού υποβληθεί αίτημα και εγκριθεί από τον εργοδότη.

7.3.7   Σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος κατά τη διάρκεια του μήνα εργαστεί λιγότερες ώρες από τις κανονικές (όπως αυτές υπολογίζονται με βάση τις 36 ώρες εβδομαδιαίως) τότε η αμοιβή του θα είναι ανάλογη των πραγματικών ωρών που εργάστηκε με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται πιο κάτω:

7.3.8   Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε μήνα οι ανάγκες του Εργοδότη όπως αυτές διαμορφώνονται από τις ανάγκες του/των Φροντιζομένου/ων δεν επιτρέπουν την απασχόληση του Φροντιστή για το σύνολο του χρόνου που θα έπρεπε να εργαστεί (με βάση την υποχρέωση του για εργασία 36 ώρες εβδομαδιαίως) τότε, αν οι ώρες που εργάστηκε ο Φροντιστής είναι πέραν του 90% του κανονικού χρόνου εργασίας, θα λαμβάνει το σύνολο του μηνιαίου μισθού

 

7.4 Υπερωριακή Απασχόληση

7.4.1   Η απασχόληση πέραν της κανονικής ημερήσιας απασχόλησης αποζημιώνεται με πληρωμένη άδεια εντός διαστήματος δύο (2) εβδομάδων σε βαθμό 1:1.

7.4.2   Σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος θα εργαστεί κατά τη διάρκεια αργίας η οποία συμπίπτει να είναι Κυριακή θα λογίζεται ως αργία και θα συνεχίζει να έχει την υποχρέωση για εργασία ακόμα δύο (2) Κυριακές.

7.4.3   Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη ο εργοδοτούμενος να εργαστεί περισσότερες από 7 αργίες το χρόνο είναι δυνατό με απόφαση του εργοδότη, να του καταβάλλεται αμοιβή ή να του παραχωρείται πληρωμένη άδεια με συντελεστή 1:2 και στις δύο περιπτώσεις μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

 

7.5 Άδεια Ανάπαυσης

7.5.1   Ο Εργοδοτούμενος θα έχει δικαίωμα να λαμβάνει κάθε χρόνο 24 ημέρες πληρωμένη άδεια ανάπαυσης η οποία θα δίνεται μετά από έγκριση σχετικού αιτήματος που θα υποβάλλει. Τα αιτήματα για παραχώρηση άδειας ανάπαυσης θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη της άδειας εκτός να συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν κάτι άλλο.

7.5.2   Αιτήματα για παραχώρηση άδειας ανάπαυσης μεγαλύτερης των δώδεκα (12) συνεχόμενων ημερών δεν θα εγκρίνονται εκτός από ειδικές περιπτώσεις.

7.5.6   Ο εργοδοτούμενος θα πρέπει να ζητήσει να λάβει το σύνολο της ετήσιας άδειας ανάπαυσης που δικαιούται κατά τη διάρκεια του έτους. Οποιοδήποτε υπόλοιπο άδεια ανάπαυσης παραμείνει στο τέλος του έτους δεν θα μεταφέρεται στο επόμενο έτος ούτε και θα πληρώνεται εκτός αν το υπόλοιπο της άδειας ανάπαυσης προέκυψε λόγω μη έγκρισης από τον εργοδότη αιτήματος του εργοδοτούμενου για παραχώρηση άδειας ανάπαυσης.

 

7.6 Άδεια Ασθενείας

7.6.1   Για άδεια ασθενείας μέχρι 3 ημέρες συνεχόμενες και δώδεκα (12) συνολικά το χρόνο, ο εργοδοτούμενος λαμβάνει πλήρης απολαβές υπό τον όρο προσκόμισης βεβαίωσης ασθενείας υπογεγραμμένη από Ιατρό παθολόγο ή σχετικό με την ασθένεια

7.6.2   Η απουσία του εργοδοτούμενου λόγω ασθενείας μεγαλύτερη των τριών (3) συνεχόμενων ημερών θα διέπεται από τη σχετική νομοθεσία

 

7.7 Τερματισμός Απασχόλησης

Σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμου

 

(8) Αργίες

Οι αργίες είναι οι ακόλουθες

 1. 1η Ιανουαρίου – Πρωτοχρονιά
 2. 6η Ιανουαρίου – Θεοφάνεια
 3. 25η Μαρτίου – Εθνική Γιορτή
 4. 1η Απριλίου – Εθνική Γιορτή
 5. 1η Μαΐου – Εργατική Πρωτομαγιά
 6. 15η Αυγούστου – Κοίμηση της Θεοτόκου
 7. 1η Οκτωβρίου – Μέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου
 8. 28η Οκτωβρίου – Εθνική Γιορτή
 9. 25η Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα
 10. 26η Δεκεμβρίου – Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων
 11. Κινητή γιορτή – Καθαρά Δευτέρα (50 μέρες πριν το Ορθόδοξο Πάσχα)
 12. Κινητή γιορτή – Κυριακή του Πάσχα
 13. Κινητή γιορτή – Δευτέρα του Πάσχα
 14. Κινητή γιορτή – Πεντηκοστή – Κατακλυσμός

 

 

(9) Σχέση φροντιστή και Φροντιζόμενου

 9.1       Δεν επιτρέπεται η ανάμειξη του φροντιστή είτε άμεσα είτε έμμεσα σε πράξεις ή η ενθάρρυνση για συμμετοχή του Φροντιζομένου σε τέτοιες πράξεις ή και η προώθηση τέτοιων πράξεων που θα συνιστούσε  ενθάρρυνση του Φροντιζομένου, που θα μπορούσαν να είναι επιβλαβείς για τον Φροντιζόμενο. (π.χ. τζόγος, ανταλλαγή χρημάτων, αγορά ή και προσφορά αλκοόλ ή εξαρτησιογόνων ουσιών, αγορά τσιγάρων στην περίπτωση που ο Φροντιζόμενος είναι ανήλικο άτομο, ανάπτυξη σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ φροντιστή και φροντιζομένου κοκ)

9.2       Ανταλλαγή δώρων ή και προϊόντων μεταξύ φροντιστή και φροντιζομένου θα πρέπει να αποφεύγεται και σε περίπτωση που ο φροντιστής κρίνει ότι δεν μπορεί να αποφευχθεί, να ενημερώνεται άμεσα ο Εργοδότης.

9.3       Ο Φροντιστής οφείλει να αντιμετωπίζει με σεβασμό και να σέβεται την αξιοπρέπεια του φροντιζομένου,

9.4       Ο Φροντιστής οφείλει να προσέρχεται στην εργασία του έχοντας ευπρεπή εμφάνιση και φροντίζοντας ταυτόχρονα με επιμέλεια την προσωπική του υγιεινή.

9.5       Ο Φροντιστής θα πρέπει να σέβεται απόλυτα την προσωπική/ιδιωτική ζωή του Φροντιζομένου. Οποιεσδήποτε πληροφορίες λαμβάνει από τον Φροντιζόμενο ή και αντλεί ο ίδιος ή και περιέρχονται στην αντίληψη του σε σχέση με τον Φροντιζόμενο, την κατάσταση του ή και το περιβάλλον του είναι εμπιστευτικές και δεν θα πρέπει να τις δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο και προς οποιονδήποτε τρίτο σε οποιοδήποτε χρόνο.

9.6       Ο φροντιστής είναι δυνατό και οφείλει να παρεκκλίνει από την πιο πάνω υποχρέωση σε περίπτωση που:

9.6.1   Περιέλθουν στην αντίληψη του πληροφορίες ή στοιχεία που φέρνουν που είτε άμεσα είτε έμμεσα είτε δημιουργούν εύλογη υποψία ότι τίθεται ή μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του Φροντιζόμενου ή και τρίτου ή θίγεται ή μπορεί να θιγεί σοβαρά η αξιοπρέπεια και ψυχική υγεία του φροντιζόμενου (π.χ. σωματική/σεξουαλική/λεκτική κακοποίηση από τρίτους, επιθυμία/πρόθεση του να προξενήσει κακό στον εαυτό του ή σε κάποιο άλλο άτομο, άρνηση λήψης τροφής ή και φαρμακευτικής αγωγής).

9.6.2   Παρατηρήσει ότι ο Φροντιζόμενος επιδεικνύει συμπεριφορές ή και προβαίνει σε ενέργειες που μπορούν να είναι επιβλαβείς για τον Φροντιζόμενο.

9.6.3   Σε περίπτωση που συντρέχει ένας ή περισσότεροι από τους πιο πάνω λόγους, ο Φροντιστής οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Κοινωνική Λειτουργό της Οργάνωσης όπως και τον προϊστάμενο του τον οποίον θα του έχει υποδείξει προηγουμένως ο εργοδότης, με στόχο τη λήψη άμεσα μέτρων. Αν ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο Φροντιζόμενος είναι άμεσος, τότε ο Φροντιστής οφείλει να ζητήσει βοήθεια τηλεφωνώντας  στο 112 και να ενημερώσει το άτομο για επικοινωνία από το οικογενειακό περιβάλλον του Φροντιζόμενου.

 

(10) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 

Με επιφύλαξη των πιο πάνω προνοιών του Συμβολαίου σε σχέση με τις υποχρεώσεις του Φροντιστή, στα καθήκοντα του περιλαμβάνονται:

 

 1. Βοήθεια στο λούσιμο
 2. Βοήθεια στο ντύσιμο
 3. Βοήθεια στη λήψη φαγητού
 4. Βοήθεια στην κένωση εντέρου
 5. Αλλαγή πληγών
 6. Αλλαγή σακούλας καθετήρα μέρας και νύχτας
 7. Καθαρισμός γαστροστομίας και κολοστομίας
 8. Χορήγηση φαρμάκων και ενέσεων
 9. Καθετηριασμός (μήπως εννοούμε τοποθέτηση καθετήρα ?)
 10. Συνοδεία του Φροντιζόμενου κατά την έξοδο του από την οικία του
 11. Μεταφορά του Φροντιζόμενου με τη χρήση (οδήγηση) του οχήματος του (Φροντιζόμενου) σύμφωνα με τις ανάγκες/επιθυμίες του Φροντιζόμενου
 12. Τακτοποίηση υπνοδωματίου και μπάνιου με ελαφριά καθήκοντα καθαριότητας εκεί και όπου δεν παρέχεται στον Φροντιζόμενο η συγκεκριμένη υπηρεσία με άλλο τρόπο
 13. Οποιοδήποτε άλλο καθήκον του ανατεθεί από τον Εργοδότη στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον Φροντιζόμενο

 

 

Ημερομηνία: ……………………………………………….

 

Υπογραφή Εργοδότη: ……………………………………

 

Υπογραφή Εργοδοτούμενου: ……………………………

symvolaio.ergodotisis

Αλλαγές που προστέθηκαν στις 5 Ιανουαρίου:

7.3.1      – διόρθωση στην αναφορά για αριθμό παραγράφου

7.3.2      – διόρθωση στην αναφορά για αριθμό παραγράφου

7.3.5      – από 20 έγινε 30 λεπτά

7.4.1      – διευκρινίστηστε ότι ο βαθμός θα είναι 1:1

7.5.1      – προστέθηκε στο τέλος: ‘εκτός αν συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν κάτι άλλο)

7.6.1      – νέα παράγραφος για άδεια ασθενείς επί πληρωμή μέχρι 3 ημέρες συνεχόμενες, 12 συνολικά τον χρόνο

7.6.2      – διευκρίνιση ότι απουσία λόγω ασθενείας διάρκειας μεγαλύτερη των 3 ημερών διέπεται από τη σχετική νομοθεσία

τον οδηγό των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για επίδομα ασθενείας μπορείτε να κατεβάσετε εδώ:7.6.odhgos.epidoma.asthenias.anikanotitas

τον οδηγό των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τερματισμό απασχόλησης μπορείτε να κατεβάσετε εδώ:7.7.odhgos.peri.termatismou.apasxolisis

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

(1)     Όνομα Εργοδότη: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΠΑΚ) με αριθμό εγγραφής στο μητρώο εφόρου σωματείων -140-

(2)     Διεύθυνση Εργοδότη: Οδός 28ης Οκτωβρίου Αρ. 20. 2012 Στρόβολος Λευκωσία.

(3)     Στοιχεία Εργοδοτούμενου

Ονοματεπώνυμο εργοδοτούμενου:

…………………………………………………………….

Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας εργοδοτούμενου:

Πόλη/Επαρχία διαμονής

Οδός και αριθμός

Κτίριο/Διαμέρισμα

Δήμος/Κοινότητα

Ταχυδρομικός κώδικας

Αρ. ταυτότητας

Αρ. κοινωνικών ασφαλίσεων

Αρ. τηλεφώνου

Email

IBAN

(4)     Θέση Εργασίας: Φροντιστής / Προσωπικός Βοηθός

(5)     Αντικείμενο εργασίας:

5.1   Παροχή προσωπικής υποστήριξης/φροντίδας σε άτομα με τετραπληγία/ παραπληγία (Φροντιζόμενοι) που θα υποδείξει ο Εργοδότης.

5.2   Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στην οικία ή και εκτός οικίας των Φροντιζόμενων ή και σε άλλο χώρο που θα καθορίσει ο εργοδότης, Παγκύπρια.

5.3   Ο ορισμός του/των ατόμων στον/ους οποίο/ους θα παρέχει τις υπηρεσίες του ο    εργοδοτούμενος αποφασίζεται από τον εργοδότη

(6)     Ημερομηνία έναρξης εργοδότησης:  ………………………………………………..

(7)     ΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

7.1 Συμπλήρωση Προγράμματος Εργασίας

Ο εργοδοτούμενος έχει υποχρέωση να συμπληρώνει εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας ανά ημέρα το οποίο θα συνυπογράφει με τα φροντιζόμενα άτομα/πελάτες και θα υποβάλλει στην Οργάνωση το αργότερο κάθε Τρίτη της επόμενης εβδομάδας και για την τελευταία εβδομάδα του μήνα το αργότερο κάθε 2η ημέρα το επόμενου μήνα. Αν η ημέρα υποβολής του προγράμματος είναι αργία και αυτό είναι αδύνατον, τότε υποβάλλεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα.

7.2 Μισθοδοσία

7.2.1   Ο ακάθαρτος μηνιαίος μισθός του εργοδοτούμενου είναι €1200 και θα καταβάλλεται εντός των πρώτων επτά (7) εργάσιμων ημερών του επόμενου μήνα. Πρόσθετα στον εργοδοτούμενο θα καταβάλλεται τον Δεκέμβρη κάθε έτους δέκατος τρίτος (13ος) μισθός.

7.2.2   Στον πιο πάνω μισθό πέραν της υποχρέωσης του εργοδοτούμενου για εργασία τριάντα έξι (36) ώρες εβδομαδιαίως με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια, περιλαμβάνεται και αποζημίωση για εργασία δύο Κυριακές κάθε μήνα, επτά αργίες κάθε χρόνο καθώς και τα έξοδα διακίνησης του.

7.3 Χρόνος Απασχόλησης

7.3.1   Ο εργοδοτούμενος θα εργάζεται για τριάντα έξι (36) ώρες την εβδομάδα. Ο χρόνος απασχόλησης θα αρχίζει και θα τελειώνει από την ώρα που ο Εργοδοτούμενος θα προσέρχεται και θα αποχωρεί αντίστοιχα στο χώρο παροχής των υπηρεσιών του που μπορεί να είναι η οικία του Φροντιζόμενου ή τα γραφεία του Εργοδότη ή και άλλος χώρος που θα υποδείξει ο εργοδότης, ανάλογα με την περίπτωση. Η ώρα έναρξης απασχόλησης θα καθορίζεται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο (7.1) πιο πάνω .

7.3.2   Η διάρκεια της εργάσιμης εβδομάδας είναι έξι (6) ημέρες. Η ημέρα κατά την οποία ο εργοδοτούμενος δεν θα εργάζεται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μπορεί να μην είναι πάντα η ίδια, αλλά θα καθορίζεται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που θα ετοιμάζεται (παρ. 7.1 πιο πάνω).

7.3.3   Ο εργοδοτούμενος είναι δυνατό να κληθεί να εργαστεί/εργάζεται με μη συνεχές ωράριο. Σε μια τέτοια περίπτωση η διάρκεια κάθε επί μέρους περιόδου συνεχούς απασχόλησης δεν θα είναι μικρότερη από 2 ώρες.

7.3.4   Ο εργοδοτούμενος σε διάστημα έξι ωρών ανά ημέρα έχει υποχρέωση να εξυπηρετήσει μέχρι δύο φροντιζόμενα άτομα/πελάτες.

7.3.5   Με απόφαση του εργοδότη, αντί για 6 ώρες εργασία στο σπίτι Φροντιζόμενου, ο εργοδοτούμενος είναι δυνατό να κληθεί να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής στο σπίτι του για περίοδο δώδεκα (12) ωρών, κατά τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατό να κληθεί να εξυπηρετήσει μέχρι τρία (3) περιστατικά αφού ειδοποιηθεί τηλεφωνικώς. Οφείλει να βρίσκεται στο άτομο εντός τριάντα (30) λεπτών από την ώρα που θα ειδοποιηθεί.

7.3.6   Ο εργοδοτούμενος, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, είναι δυνατό να εργάζεται με περιστρεφόμενο σύστημα βάρδιας

7.3.7   Σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος κατά τη διάρκεια του μήνα εργαστεί λιγότερες ώρες από τις κανονικές (όπως αυτές υπολογίζονται με βάση τις 36 ώρες εβδομαδιαίως) τότε η αμοιβή του θα είναι ανάλογη των πραγματικών ωρών που εργάστηκε με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται πιο κάτω:

7.3.8   Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε μήνα οι ανάγκες του Εργοδότη όπως αυτές διαμορφώνονται από τις ανάγκες του/των Φροντιζομένου/ων δεν επιτρέπουν την απασχόληση του Φροντιστή για το σύνολο του χρόνου που θα έπρεπε να εργαστεί (με βάση την υποχρέωση του για εργασία 36 ώρες εβδομαδιαίως) τότε, αν οι ώρες που εργάστηκε ο Φροντιστής είναι πέραν του 90% του κανονικού χρόνου εργασίας, θα λαμβάνει το σύνολο του μηνιαίου μισθού

7.4 Υπερωριακή Απασχόληση

7.4.1   Η απασχόληση πέραν της κανονικής ημερήσιας απασχόλησης αποζημιώνεται με πληρωμένη άδεια εντός διαστήματος δύο (2) εβδομάδων σε βαθμό 1:1 .

7.4.2   Σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος θα εργαστεί κατά τη διάρκεια αργίας η οποία συμπίπτει να είναι Κυριακή θα λογίζεται ως Κυριακή

7.4.3   Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη ο εργοδοτούμενος να εργαστεί περισσότερες από 7 αργίες το χρόνο είναι δυνατό με απόφαση του εργοδότη, να του καταβάλλεται αμοιβή με συντελεστή 1:2 ή να του παραχωρείται πληρωμένη άδεια μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες

7.5 Άδεια Ανάπαυσης

7.5.1   Ο Εργοδοτούμενος θα έχει δικαίωμα να λαμβάνει κάθε χρόνο 24 ημέρες πληρωμένη άδεια ανάπαυσης η οποία θα δίνεται μετά από έγκριση σχετικού αιτήματος που θα υποβάλλει. Τα αιτήματα για παραχώρηση άδειας ανάπαυσης θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη της άδειας εκτός αν συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν κάτι άλλο.

7.5.2   Αιτήματα για παραχώρηση άδειας ανάπαυσης μεγαλύτερης των δώδεκα (12) συνεχόμενων ημερών δεν θα εγκρίνονται εκτός από ειδικές περιπτώσεις.

7.5.6   Ο εργοδοτούμενος θα πρέπει να ζητήσει να λάβει το σύνολο της ετήσιας άδειας ανάπαυσης που δικαιούται κατά τη διάρκεια του έτους. Οποιοδήποτε υπόλοιπο άδεια ανάπαυσης παραμείνει στο τέλος του έτους δεν θα μεταφέρεται στο επόμενο έτος ούτε και θα πληρώνεται εκτός αν το υπόλοιπο της άδειας ανάπαυσης προέκυψε λόγω μη έγκρισης από τον εργοδότη αιτήματος του εργοδοτούμενου για παραχώρηση άδειας ανάπαυσης.

7.6 Άδεια Ασθενείας

7.6.1   Για άδεια ασθενείας μέχρι 3 ημέρες συνεχόμενες και δώδεκα (12) συνολικά το χρόνο, ο εργοδοτούμενος λαμβάνει πλήρης απολαβές υπό τον όρο προσκόμισης βεβαίωσης ασθενείας υπογεγραμμένη από Ιατρό παθολόγο ή σχετικό με την ασθένεια

7.6.2   Η απουσία του εργοδοτούμενου λόγω ασθενείας μεγαλύτερη των τριών (3) συνεχόμενων ημερών θα διέπεται από τη σχετική νομοθεσία

7.7 Τερματισμός Απασχόλησης

Σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμου

(8) Αργίες

Οι αργίες είναι οι ακόλουθες

1.    1η Ιανουαρίου – Πρωτοχρονιά

2.    6η Ιανουαρίου – Θεοφάνεια

3.    25η Μαρτίου – Εθνική Γιορτή

4.    1η Απριλίου – Εθνική Γιορτή

5.    1η Μαΐου – Εργατική Πρωτομαγιά

6.    15η Αυγούστου – Κοίμηση της Θεοτόκου

7.    1η Οκτωβρίου – Μέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου

8.    28η Οκτωβρίου – Εθνική Γιορτή

9.    25η Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα

10. 26η Δεκεμβρίου – Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων

11. Κινητή γιορτή – Καθαρά Δευτέρα (50 μέρες πριν το Ορθόδοξο Πάσχα)

12. Κινητή γιορτή – Κυριακή του Πάσχα

13. Κινητή γιορτή – Δευτέρα του Πάσχα

14. Κινητή γιορτή – Πεντηκοστή – Κατακλυσμός

(9) Σχέση φροντιστή και Φροντιζόμενου

9.1       Δεν επιτρέπεται η ανάμειξη του φροντιστή είτε άμεσα είτε έμμεσα σε πράξεις ή η ενθάρρυνση για συμμετοχή του Φροντιζομένου σε τέτοιες πράξεις ή και η προώθηση τέτοιων πράξεων που θα συνιστούσε  ενθάρρυνση του Φροντιζομένου, που θα μπορούσαν να είναι επιβλαβείς για τον Φροντιζόμενο. (π.χ. τζόγος, ανταλλαγή χρημάτων, αγορά ή και προσφορά αλκοόλ ή εξαρτησιογόνων ουσιών, αγορά τσιγάρων στην περίπτωση που ο Φροντιζόμενος είναι ανήλικο άτομο, ανάπτυξη σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ φροντιστή και φροντιζομένου κοκ)

9.2       Ανταλλαγή δώρων ή και προϊόντων μεταξύ φροντιστή και φροντιζομένου θα πρέπει να αποφεύγεται και σε περίπτωση που ο φροντιστής κρίνει ότι δεν μπορεί να αποφευχθεί, να ενημερώνεται άμεσα ο Εργοδότης.

9.3       Ο Φροντιστής οφείλει να αντιμετωπίζει με σεβασμό και να σέβεται την αξιοπρέπεια του φροντιζομένου,

9.4       Ο Φροντιστής οφείλει να προσέρχεται στην εργασία του έχοντας ευπρεπή εμφάνιση και φροντίζοντας ταυτόχρονα με επιμέλεια την προσωπική του υγιεινή.

9.5       Ο Φροντιστής θα πρέπει να σέβεται απόλυτα την προσωπική/ιδιωτική ζωή του Φροντιζομένου. Οποιεσδήποτε πληροφορίες λαμβάνει από τον Φροντιζόμενο ή και αντλεί ο ίδιος ή και περιέρχονται στην αντίληψη του σε σχέση με τον Φροντιζόμενο, την κατάσταση του ή και το περιβάλλον του είναι εμπιστευτικές και δεν θα πρέπει να τις δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο και προς οποιονδήποτε τρίτο σε οποιοδήποτε χρόνο.

9.6       Ο φροντιστής είναι δυνατό και οφείλει να παρεκκλίνει από την πιο πάνω υποχρέωση σε περίπτωση που:

9.6.1   Περιέλθουν στην αντίληψη του πληροφορίες ή στοιχεία που φέρνουν που είτε άμεσα είτε έμμεσα είτε δημιουργούν εύλογη υποψία ότι τίθεται ή μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του Φροντιζόμενου ή και τρίτου ή θίγεται ή μπορεί να θιγεί σοβαρά η αξιοπρέπεια και ψυχική υγεία του φροντιζόμενου (π.χ. σωματική/σεξουαλική/λεκτική κακοποίηση από τρίτους, επιθυμία/πρόθεση του να προξενήσει κακό στον εαυτό του ή σε κάποιο άλλο άτομο, άρνηση λήψης τροφής ή και φαρμακευτικής αγωγής).

9.6.2   Παρατηρήσει ότι ο Φροντιζόμενος επιδεικνύει συμπεριφορές ή και προβαίνει σε ενέργειες που μπορούν να είναι επιβλαβείς για τον Φροντιζόμενο.

9.6.3   Σε περίπτωση που συντρέχει ένας ή περισσότεροι από τους πιο πάνω λόγους, ο Φροντιστής οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Κοινωνική Λειτουργό της Οργάνωσης όπως και τον προϊστάμενο του τον οποίον θα του έχει υποδείξει προηγουμένως ο εργοδότης, με στόχο τη λήψη άμεσα μέτρων. Αν ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο Φροντιζόμενος είναι άμεσος, τότε ο Φροντιστής οφείλει να ζητήσει βοήθεια τηλεφωνώντας  στο 112 και να ενημερώσει το άτομο για επικοινωνία από το οικογενειακό περιβάλλον του Φροντιζόμενου.

(10) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Με επιφύλαξη των πιο πάνω προνοιών του Συμβολαίου σε σχέση με τις υποχρεώσεις του Φροντιστή, στα καθήκοντα του περιλαμβάνονται:

1.    Βοήθεια στο λούσιμο

2.    Βοήθεια στο ντύσιμο

3.    Βοήθεια στη λήψη φαγητού

4.    Βοήθεια στην κένωση εντέρου

5.    Αλλαγή πληγών

6.    Αλλαγή σακούλας καθετήρα μέρας και νύχτας

7.    Καθαρισμός γαστροστομίας και κολοστομίας

8.    Χορήγηση φαρμάκων και ενέσεων

9.    Καθετηριασμός (αφορά διαλείποντα καθετηριασμό ρουτίνας)

10. Συνοδεία του Φροντιζόμενου κατά την έξοδο του από την οικία του

11. Μεταφορά του Φροντιζόμενου με τη χρήση (οδήγηση) του οχήματος του (Φροντιζόμενου) σύμφωνα με τις ανάγκες/επιθυμίες του Φροντιζόμενου

12. Καθαριότητα υπνοδωματίου και μπάνιου εκεί και όπου δεν παρέχεται στον Φροντιζόμενο η συγκεκριμένη υπηρεσία με άλλο τρόπο

13. Οποιοδήποτε άλλο καθήκον του ανατεθεί από τον Εργοδότη στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον Φροντιζόμενο

Ημερομηνία: ……………………………………………….

Υπογραφή Εργοδότη: ……………………………………

Υπογραφή Εργοδοτούμενου: ……………………………

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 27 Σεπτεμβρίου

Η 27η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.  Για να δείτε την ανακοίνωση της Ο.ΠΑ.Κ. πατήστε εδώ