ΓΕΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ο.ΠΑ.Κ. ΣΤΙΣ 16 ΦΕΒ. 2019

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι στις 16 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί η Γενική και Καταστατική Συνέλευση της Ο.ΠΑ.Κ. Όσα μέλη έχουν εισηγήσεις για αλλαγές στο καταστατικό παρακαλούμε να τις στείλουν μέχρι την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2018 γραπτώς. Πιο κάτω η ανακοίνωση για τη Γενική Συνέλευση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ο.ΠΑ.Κ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της Ο.ΠΑ.Κ. σας προσκαλεί στη φετινή Ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στις 9:00πμ στο οίκημα της Οργάνωσης, στη Λευκωσία.  Η Συνέλευση θα αρχίσει το αργότερο με καθυστέρηση μίας ώρας, δηλαδή στις 10:00πμ όπως προνοεί το Καταστατικό, αν στις 9:00πμ οι παρευρισκόμενοι δεν αποτελούν απαρτία.  (Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν τα μισά συν ένα τουλάχιστον μέλη της Οργάνωσης είναι παρόντα στη Συνέλευση.)

Κύρια αιτία της ανάγκης αλλαγών στο καταστατικό είναι η προσαρμογή του με τις νέες απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας που ρυθμίζει τη λειτουργία οργανώσεων όπως τη δική μας και η αλλαγή του λογιστικού έτους για να ξεκινά Ιανουάριο και να λήγει Δεκέμβριο. Επίσης, εκλογές για Διοικητικό Συμβούλιο να χρειάζονται κάθε τρία χρόνια αντί δύο.

Οι προτεινόμενες αλλαγές στο καταστατικό θα είναι διαθέσιμες σε λίγες μέρες για να τις μελετήσετε. Θα σας ενημερώσουμε με sms μόλις αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας.

Η παρουσία σας είναι σημαντική.

Μετά την Συνέλευση θα ακολουθήσει γεύμα, γι’ αυτό σας παρακαλούμε όπως δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου  στα γραφεία της Οργάνωσης, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινήσεις επικοινωνήστε με το γραφείο της Οργάνωσης στο τηλέφωνο 22496494 από τις 8:00πμ – 2:00μμ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Εγγραφή συνέδρων 8:30 – 10:00πμ
  2. Έναρξη Συνέλευσης με καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο
  3. Καλωσόρισμα και παρουσίες από τον Γραμματέα
  4. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης
  5. Απολογισμός πεπραγμένων 2017-2018 από τον Πρόεδρο
  6. Παρουσίαση Ισολογισμού λογιστικών λογαριασμών από τoν Ταμία
  7. Έγκριση λογιστών και ελεγκτών
  8. Έγκριση για αλλαγές στο Καταστατικό
  9. Συζήτηση για Πεπραγμένα/Ισολογισμό και άλλα θέματα

 

Θα ακολουθήσει γεύμα στις 1:30μμ

 

για το Δ.Σ.,

 

Δημήτρης Λαμπριανίδης                                              Κατερίνα Παναγιώτου

Πρόεδρος                                                                Γραμματέας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Για όσα άτομα επιθυμούν να μελετήσουν τις καταστατικές αλλαγές που απαιτεί η νέα νομοθεσία και αφορά όλα τα σωματεία μπορούν να κατεβάσουν εγχειρίδιο εδώ:BOOKLET-Associations-Law-Apr2018-GRE

Ενώ πληροφορίες υπάρχουν και πιο κάτω όπως έχουν πρωθηθεί σε εμας, εδώ υπάρχουν και πληροφορίες για τον κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων κάτι που σαν Οργάνωση ζητήσαμε υποστήριξη από επαγγελματία σύμβουλο για να προβούμε σε εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών:

σε συνέχεια διάφορων ερωτήσεων που έχουμε λάβει από ενδιαφερόμενα πρόσωπα και Διοικητικά Συμβούλια Σωματείων/ Ιδρυμάτων θεωρήσαμε χρήσιμο να παραθέσουμε πιο κάτω περιληπτικά για ενημέρωση τις βασικές αλλαγές σε σχέση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που επηρεάζει την λειτουργία των Σωματείων & Ιδρυμάτων ( Α- Νόμος Περί Σωματείων & Ιδρυμάτων + Β- Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)) :

Α. Περι Σωματείων & Ιδρυμάτων Νόμος

Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμος τροποποιήθηκε τον Ιούνιο 2017. Δεν επήλθαν ιδιαίτερες αλλαγές αλλά υπάρχουν σημαντικές σε σχέση με λογαριασμούς (καταχώρηση) και ενημέρωση Εφόρου Σωματείων ( πλέον είναι ο Έπαρχος εκάστης επαρχίας –πριν ήταν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών).

Η εγγραφή και διαχείριση των σωματείων και ιδρυμάτων μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και αποκεντρώνεται στις Επαρχιακές Διοικήσεις. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών θα ενεργεί στο εξής ως Γενικός Έφορος, με σκοπό τη διασφάλιση ομοιόμορφης εφαρμογής της νομοθεσίας καθώς και εξέτασης ενδεχόμενων ιεραρχικών προσφυγών που υποβάλλονται εναντίον των Εφόρων. Οι αποφάσεις του Εφόρου υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή στον Γενικό Έφορο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 47 του Νόμου.

Τα υφιστάμενα σωματεία και ιδρύματα που είχαν ιδρυθεί με βάση τις διατάξεις των καταργηθέντων νόμων, θα θεωρούνται ότι εγκρίθηκαν με βάση τις διατάξεις του νέου Νόμου, χωρίς πρόσθετο τέλος, νοουμένου ότι θα προβούν στις αναγκαίες αναπροσαρμογές και τροποποιήσεις των καταστατικών τους, όπου αυτές χρειάζονται, για να συνάδουν, πλέον, με τις διατάξεις του νέου Νόμου. Θα πρέπει να το πράξουν με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νέος Νόμος και εντός προθεσμίας 1 έτους, δηλαδή μέχρι την 14.07.2018. Εκκρεμείς αιτήσεις θα εξεταστούν με βάση τις διατάξεις του νέου Νόμου. Οι λέσχες θα πρέπει να «μετατραπούν» (νομικά) σε σωματεία.

Οι ενώσεις ή σύνολα όπου δίνει δυνατότητα απόκτησης νομικής προσωπικότητας ο νέος Νόμος είναι οι εξής:
1. Ίδρυμα = σύνολο περιουσίας που προορίζεται για την εξυπηρέτηση ορισμένου μη κερδοσκοπικού σκοπού και για τη σύστασή του η αφερούμενη περιουσία δεν δύναται να είναι αξίας μικρότερης των €1.000.
2. Σωματείο = οργανωμένη ένωση αποτελούμενη από τουλάχιστον 20 πρόσωπα (ως και πριν τον νέο Νόμο), με σκοπό την επίτευξη μη κερδοσκοπικού σκοπού και δεν περιλαμβάνει πολιτικά κόμματα ή συνδικαλιστικές οργανώσεις.
3. Ομοσπονδίας /ένωση = τη συνεργασία τουλάχιστον 3 σωματείων, ιδρυμάτων, μη κερδοσκοπικών εταιρειών ή άλλων παρεμφερών μη κερδοσκοπικών νομικών οντοτήτων, με κοινούς σκοπούς.
Επομένως, δεν υφίσταται, πλέον, η «Λέσχη», που με βάση τον περί εγγραφής Λεσχών Νόμο, Κεφ. 112 ήταν η ένωση τoυλάχιστov 20 πρoσώπωv πoυ εvώvovται για σκoπoύς κoιvωvικώv σχέσεωv ή αμoιβαίας ψυχαγωγίας και άvεσης ή για oπoιoδήπoτε άλλo vόμιμo σκoπό μη κερδoσκoπικό. Οι υφιστάμενες λέσχες μπορούν (εφόσον επιθυμούν να εξακολουθήσουν να υφίστανται) να «μετατραπούν» σε σωματεία.
Όταν ο λόγος γίνεται για «μη κερδοσκοπικό σκοπό», σε σχέση με σωματείο ή ίδρυμα, νοείται ότι εξακολουθεί να σημαίνει ότι δεν γίνεται διανομή οποιωνδήποτε κερδών που προκύπτουν από τις δραστηριότητές τους στα μέλη, ιδρυτές, διοίκηση ή αξιωματούχους τους, αλλά αυτά επενδύονται ή χρησιμοποιούνται για τη συνέχιση και επίτευξη των σκοπών τους.
(α) ΣΩΜΑΤΕΙΑ

1. Επισυνάπτεται Συνοπτικός Πίνακας με τις υποχρεώσεις των Σωματείων (γενικά) που επηρεάζουν την πρακτική λειτουργία και υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων, που έχουν επέλθει με την τροποποίηση του νόμου για τα Σωματεία / Ιδρύματα.

Τα άρθρα 7 – 25 του νέου Νόμου διέπουν τα Σωματεία, τα οποία εγγράφονται στο «Μητρώο Σωματείων».

Το καταστατικό και το υποχρεωτικό του περιεχόμενο και η δυνατότητα τροποποίησης
Το καταστατικό Σωματείου θεωρείται έγκυρο και αποδεκτό για καταχώριση, εφόσον προσδιορίζει ή περιλαμβάνει:
(α) Τον σκοπό, την επωνυμία και την έδρα του Σωματείου, περιλαμβανομένης της διεύθυνσης αλληλογραφίας ή/και επικοινωνίας, σε δήμο ή κοινότητα που βρίσκεται στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές∙
(β) Τους όρους εισδοχής, αποχώρησης και αποβολής των μελών του, καθώς επίσης και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών∙
(γ) Τους οικονομικούς πόρους του Σωματείου∙
(δ) Τον τρόπο ή/και το φορέα της δικαστικής και εξώδικης αντιπροσώπευσης του Σωματείου∙
(ε) Τα όργανα της διοίκησης του Σωματείου, τη διαδικασία εκλογής των αιρετών μελών του διοικητικού συμβουλίου αυτού, όπου αυτό προβλέπεται από το καταστατικό, τη διάρκεια της θητείας τους, τους όρους καταρτισμού, λειτουργίας, συχνότητας σύγκλησης και παύσης των οργάνων της διοίκησης, καθώς και πρόνοια ότι καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης αυτού. Νοείται ότι, τα μέλη, περιλαμβανομένων των μελών της διοίκησης ή των ιδρυτών του σωματείου, μπορούν να ανακτήσουν ή/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα που κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα, αφού προσκομίσουν τα αναγκαία έγγραφα, νοουμένου ότι το καταστατικό του σωματείου δεν ορίζει διαφορετικά.
(στ) Τους όρους σύμφωνα με τους οποίους συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει η συνέλευση των μελών, μεταξύ των οποίων και όρο ότι αυτή συγκαλείται και συνέρχεται τουλάχιστον 1 φορά κάθε έτος∙
(ζ) Τους όρους τροποποίησης του καταστατικού.
(η) Τον τρόπο ελέγχου των λογαριασμών του Σωματείου, τηρουμένης της αρχής της διαφάνειας·
(θ) Τους όρους διάλυσης του Σωματείου ή της συγχώνευσής του με άλλο Σωματείο και της τύχης της περιουσίας του Σωματείου σε περίπτωση διάλυσής του, η οποία σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί μεταξύ των μελών.

Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του Καταστατικού απλά με αίτηση στον Έφορο. Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο κάθε Σωματείου έχει υποχρέωση, μετά την ψήφιση οποιασδήποτε τροποποίησης του καταστατικού, να υποβάλει στον Έφορο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε όχι αργότερα από 30 ημέρες από την ημερομηνία ψήφισης της τροποποίησης, γραπτή αίτηση καταχώρισης της τροποποίησης στο Μητρώο. Επομένως, χρειάζεται η ορθά λαμβανόμενη ψήφιση τροποποίησης (από τη συνέλευση του Σωματείου με την προβλεπόμενη πλειοψηφία, βλ. κατωτέρω) και η αίτηση στον Έφορο εντός της προθεσμίας. Η εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης δεν αποτελεί από μόνη της αιτία άρνησης καταχώρισης συγκεκριμένης τροποποίησης στο Μητρώο. Ο Έφορος μπορεί να αρνηθεί να καταχωρίσει οποιαδήποτε τροποποίηση καταστατικού, εάν κρίνει ότι αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Νόμου. Κάθε τροποποίηση λαμβάνει ισχύ μόνο από την ημερομηνία καταχώρισής της στο Μητρώο.

2. Προτρέπονται όλα τα Σωματεία/ Ιδρύματα να εξετάσουν τα Καταστατικά τους Έγγραφα και εάν προκύπτει να προχωρήσουν σε ανάλογες τροποποιήσεις ΑΛΛΑ και επίσης να προχωρήσουν με τις σχετικές γνωστοποιήσεις στον οικείο Έπαρχο.

3. Γνωστοποιήσεις ( Συνεχείς Υποχρεώσεις)

Περαιτέρω προβλέπονται κάποιες υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις προς τον Έφορο. Εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε έτους (δηλαδή μέχρι 31 Μαρτίου), το διοικητικό συμβούλιο ή ο γραμματέας εγγεγραμμένου Σωματείου έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν γραπτώς στον Έφορο:

(α) Αριθμητικά, τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους·

(β) Σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της διοίκησης του σωματείου, με τα αντίστοιχα αξιώματά τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους· και

(γ) Κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός ετήσιων γενικών συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Έφορος καλεί το διοικητικό συμβούλιο ή το γραμματέα του σωματείου, με συστημένη επιστολή, να παράσχουν γνωστοποίηση εντός 30 ημερών, με δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά 1 μήνα, εφόσον αυτό ζητηθεί. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης προς την πρόσκληση του Εφόρου, αυτός δύναται να αποταθεί στο Δικαστήριο, αιτούμενος τη διάλυση του Σωματείου με παράλληλη δημοσίευση του δικαστικού διαβήματός του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Γνωστοποίηση πρέπει να γίνει και σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης του υποστατικού ή/και των στοιχείων επικοινωνίας του Σωματείου, όσον αφορά τη νέα διεύθυνση ή/και τα νέα στοιχεία επικοινωνίας, αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή.

4. Άλλα Θέματα

1. Μέλη, όργανα, και διάλυση Σωματείου

Υπάρχουν περαιτέρω διατάξεις όσον αφορά τα μέλη του Σωματείου (ιδιότητα μέλους ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης, που δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται) και τα όργανα του Σωματείου, οι οποίες, κατά βάση, επικουρούν τις καταστατικές διατάξεις. Έπειτα, υπάρχουν διατάξεις που προνοούν περί της διάλυσης και εκκαθάρισης του Σωματείου.

Τα μέλη

Εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, η εισδοχή νέων μελών είναι πάντοτε επιτρεπτή. Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από το Σωματείο οποιαδήποτε στιγμή. Αποβολή μέλους επιτρέπεται στις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό, καθώς και στην περίπτωση κατά την οποία το μέλος, με την όλη του συμπεριφορά, τις πράξεις ή τις παραλείψεις του, επιφέρει ή προκαλεί εξευτελισμό ή μείωση της αξιοπιστίας ή του κύρους του Σωματείου ή άλλη βλάβη στα συμφέροντα αυτού. Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα, περιλαμβανομένου του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, όπου αυτό εφαρμόζεται με βάση τις πρόνοιες του καταστατικού. Μέλος Σωματείου που αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου και οφείλει να καταβάλει τις συνδρομές του μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό, κ.λπ.

Τα όργανα

(α) Το διοικητικό συμβούλιο

Τα Σωματεία διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον 5 πρόσωπα, τα οποία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, είναι μέλη του Σωματείου. Το διοικητικό συμβούλιο είναι, βασικά, το εκτελεστικό όργανο του Σωματείου που αποτελείται από συγκεκριμένα πρόσωπα (σε αντίθεση με τη συνέλευση των μελών, που είναι το βουλευόμενο όργανο του Σωματείου και αποτελείται από όλα τα μέλη του Σωματείου).

Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό.

Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος της διοίκησης του Σωματείου καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, ο Έφορος, έπειτα από αίτημα οποιουδήποτε μέλους ή αυτεπάγγελτα, καλεί το αρμόδιο όργανο να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες για την αντικατάσταση του συγκεκριμένου μέλους σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού.

Επί ποινή ακυρωσίας της σχετικής απόφασης του Σωματείου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετάσχει στη συζήτηση ή την ψηφοφορία, όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Αυτή, κατά τις ελάχιστες προϋποθέσεις του Νόμου, υπάρχει εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του Σωματείου και του μέλους αυτού ή του συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του Σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού.

Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να χειρίζεται επιμελώς τις υποθέσεις του Σωματείου, συμμορφούμενο με τους νόμους, και να αντιπροσωπεύει το Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως, εκτός εάν η συστατική πράξη ή το καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Η έκταση της εξουσίας του προσδιορίζεται από το καταστατικό και ο προσδιορισμός αυτός ισχύει και έναντι τρίτων. Με το καταστατικό δύναται να ανατεθούν πρόσθετες αρμοδιότητες και η εξουσία του, σε περίπτωση αμφιβολίας, επεκτείνεται και σε κάθε συναφή πράξη. Δικαιοπραξίες οι οποίες διενεργούνται από το διοικητικό συμβούλιο, εντός των ορίων της εξουσίας του, δεσμεύουν το Σωματείο.

Το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον άπαξ κατ’ έτος και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και προς οποιοδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον.

Το Σωματείο ευθύνεται έναντι τρίτων από τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων ή υπαλλήλων που το αντιπροσωπεύουν και συνεπάγονται υποχρέωση αποζημίωσης, νοουμένου ότι η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί. Εάν η συγκεκριμένη ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έγινε εκ προθέσεως, δόλια, κακόπιστα ή λόγω βαριάς αμέλειας, το υπαίτιο πρόσωπο ή τα υπαίτια πρόσωπα ευθύνονται αλληλέγγυα και κεχωρισμένως έναντι του Σωματείου για την αποκατάσταση της ζημιάς που έχει υποστεί.

(β) Η συνέλευση των μελών

Η συνέλευση των μελών του Σωματείου αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του Σωματείου η οποία δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Ουσιαστικά, είναι το όργανο που λαμβάνει τις σημαντικότερες αποφάσεις, που άπτονται των θεμελίων του Σωματείου, σε αντίθεση με το διοικητικό συμβούλιο, που ορίζεται από τη συνέλευση για να λαμβάνει τις τρέχουσες αποφάσεις διοίκησης και λειτουργίας του Σωματείου.

Η συνέλευση, εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά, εκλέγει η ίδια τα μέλη της διοίκησης, ορίζει τους ελεγκτές των λογαριασμών του Σωματείου, αποφασίζει για την είσοδο ή αποβολή μέλους, για την έγκριση του ισολογισμού, για τη μεταβολή του σκοπού του Σωματείου, για την τροποποίηση του καταστατικού και για τη διάλυση του Σωματείου. Η συνέλευση των μελών του Σωματείου έχει την αρμοδιότητα της εποπτείας και του ελέγχου των μελών του διοικητικού συμβουλίου και δικαιούται να παύει τα μέλη αυτά σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού.

Η συνέλευση των μελών συγκαλείται:
•Από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει το καταστατικό ή όταν το συμφέρον του Σωματείου το επιβάλλει·
•Εάν το ζητήσει ο ελάχιστος αριθμός μελών που ορίζει το καταστατικό και, σε περίπτωση που το ζήτημα αυτό δεν ρυθμίζεται στο καταστατικό, τότε μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση συνέλευσης το 1/5 των μελών, με έγγραφη αίτηση στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Σε περίπτωση κατά την οποία το πιο πάνω αίτημα δεν γίνει αποδεκτό, ο Έφορος δύναται, κατόπιν γραπτού αιτήματος των ενδιαφερόμενων μελών, να εξουσιοδοτήσει αυτούς να συγκαλέσουν συνέλευση των μελών του Σωματείου. Ο ίδιος δε ρυθμίζει με οδηγίες του τα της προεδρίας της συνέλευσης αυτής.

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των μελών του Σωματείου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, λαμβανομένων υπόψη και συμμετεχόντων μέσω τηλεδιάσκεψης, σε περίπτωση που περιλαμβάνονται σχετικές πρόνοιες στο καταστατικό οι οποίες το επιτρέπουν· απόφαση συνέλευσης για θέμα το οποίο δεν είχε αναγραφεί στην πρόσκληση είναι άκυρη, εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Απόφαση δύναται να ληφθεί και χωρίς τη συνέλευση των μελών εάν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους για συγκεκριμένη πρόταση.

Εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά, για τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυσή ή τη μεταβολή του σκοπού του Σωματείου απαιτείται η συναίνεση των 3/4 του συνόλου των μελών του Σωματείου: Νοείται ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθίσταται εκ των πραγμάτων δυσχερής η παρουσία των 3/4 των μελών, ο Έφορος δύναται να παρέχει τη συγκατάθεσή του για την υποβολή αίτησης στο Δικαστήριο για την έκδοση διατάγματος το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα στο αιτούν Σωματείο να προωθήσει τη διαδικασία λήψης απόφασης στην παρουσία τουλάχιστον μέχρι και των 2/5 του συνόλου των μελών του.

2. Δικαστικός έλεγχος: Ακύρωση αποφάσεων συνέλευσης ή διοικητικού συμβουλίου από το Δικαστήριο

Απόφαση της συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου, η οποία είναι αντίθετη προς το νόμο ή το καταστατικό είναι ακυρώσιμη και η ακυρότητα κηρύσσεται από το Δικαστήριο, κατόπιν αγωγής οποιουδήποτε μέλους ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο έχει έννομο συμφέρον, η οποία καταχωρίζεται το αργότερο εντός 6 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης. Η περίοδος των 6 μηνών μπορεί να παραταθεί για ακόμη 9 μήνες, εάν το πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον αποδείξει ότι έλαβε γνώση του γεγονότος σε μεταγενέστερο χρόνο από το χρόνο λήψης της απόφασης. Το Δικαστήριο, στο πλαίσιο εκδίκασης τέτοιας αγωγής μπορεί, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε διαδίκου, να αναστείλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης με τέτοιους όρους και τέτοιες προϋποθέσεις που το Δικαστήριο ήθελε κρίνει πρέπον να επιβάλει.

3. Διάλυση

Το Σωματείο διαλύεται:

(α) Οποτεδήποτε, με απόφαση της συνέλευσης των μελών του που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Νόμου·

(β) Όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι. Το Σωματείο δεν τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση για το λόγο αυτό, παρά μόνο μετά την παρέλευση 6 μηνών από τη μείωση του αριθμού των μελών και εφόσον μέχρι τότε δεν έχουν γνωστοποιηθεί στον Έφορο τα ονόματα νέων μελών προς συμπλήρωση του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού μελών. Η διοίκηση του Σωματείου υποχρεούται, το αργότερο μέσα 1 μήνα από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των μελών κάτω των 20, να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στον Έφορο, υποδεικνύοντας και την ημερομηνία κατά την οποία αυτό επισυνέβη∙

(γ) Με απόφαση του Δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου ή των 2/5 των μελών ή του Εφόρου, εάν: (i) λόγω διαφόρων αιτιών, η ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου αποβαίνει αδύνατη ή εν γένει καθίσταται αδύνατη η συνέχιση της λειτουργίας του Σωματείου σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού ή λόγω παράβασης των υποχρεώσεων που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 10. ή/και (ii) εκπληρώθηκε ο σκοπός του Σωματείου ή ο σκοπός που επιδιώκει είναι κερδοσκοπικός ή είναι πλέον διαφορετικός από αυτόν που καθορίζεται στο καταστατικό. ή/και (iii) ο σκοπός ή η λειτουργία του Σωματείου έχουν αποβεί παράνομα, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 4∙

(δ) Με απόφαση του Δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του Εφόρου, εάν λόγω αδράνειας, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα 2 έτη, περιλαμβανομένης της μη σύγκλησης ή της μη πραγματοποίησης των απαιτούμενων από το καταστατικό συνελεύσεων των μελών ή/και της μη υποβολής ελεγμένων ετήσιων λογαριασμών, συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού του Σωματείου, υπό τον όρο ότι δίδεται προηγουμένως από τον Έφορο γραπτή προειδοποίηση προς το ασκούν τη διοίκηση του Σωματείου όργανο, στην οποία καταγράφονται οι λόγοι που ενεργοποιούν τις παρούσες διατάξεις, καθώς και προθεσμία 3 μηνών για την αποκατάσταση της λειτουργίας του Σωματείου.

Η διάλυση σωματείου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δημοσιεύεται από τον Έφορο σε 2 ημερήσιες εφημερίδες οι οποίες κυκλοφορούν στη Δημοκρατία. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάλυση Σωματείου, καθώς και τα ονόματα των εκκαθαριστών αυτού, σημειώνονται στο Μητρώο παραπλεύρως της εγγραφής. Η σημείωση της διάλυσης καταχωρίζεται, κατόπιν γραπτής αναφοράς προς τον Έφορο, από το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου ή το πρόσωπο ή την αρχή που προκάλεσε τη διάλυση, ανάλογα με την περίπτωση, και υποβάλλεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε όχι αργότερα από 30 ημέρες από την ημερομηνία του συγκεκριμένου γεγονότος της διάλυσης του Σωματείου.

4. Εκκαθάριση

Το Σωματείο με τη διάλυσή του διατελεί αυτοδικαίως σε εκκαθάριση και, μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και για τις ανάγκες αυτής, θεωρείται υφιστάμενο. Η εκκαθάριση, εκτός εάν νόμος ή το καταστατικό ορίζει διαφορετικά ή εκτός εάν ο Έφορος αποφάσισε διαφορετικά, γίνεται από τους υπεύθυνους της διοίκησης του Σωματείου και, σε περίπτωση κατά την οποία αυτοί δεν υπάρχουν, διορίζονται ένας ή περισσότεροι εκκαθαριστές από το Δικαστήριο. Ο εκκαθαριστής υπέχει θέση διοικούντος του Σωματείου και η εξουσία του περιορίζεται στις ανάγκες της εκκαθάρισης. Κατά την εκκαθάριση, τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου τα οποία περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του μεταβιβάζονται σε άλλο φορέα του οποίου οι σκοποί συνάδουν με τους σκοπούς του υπό εκκαθάριση Σωματείου και καθορίζεται στο καταστατικό αυτού, ενώ, τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου σχετικού με θέματα απονομής της δικαιοσύνης, σε περίπτωση που η διάλυση δεν είναι εκούσια, ο Έφορος έχει δικαίωμα παρέμβασης στη σχετική διαδικασία για σκοπούς καλύτερης διανομής των περιουσιακών στοιχείων του σωματείου προς δημόσιο όφελος. Ο εκκαθαριστής ευθύνεται και καταβάλει αποζημίωση για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών του λόγω δικής του υπαιτιότητας και, σε περίπτωση περισσότερων του ενός εκκαθαριστών, ο κάθε ένας από αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρον.

(β) ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Τα ιδρύματα ρυθμίζουν τα άρθρα 26 έως 43 του νέου Νόμου.

Γενικές Διατάξεις ( εάν επιθυμείτε πληροφορίες για άλλες ειδικές διατάξεις συγκεκριμένα για Ιδρύματα παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας για διευκρινήσεις).

Στο καταστατικό του Ιδρύματος πρέπει να καταγράφονται λεπτομερώς:
•Ο τρόπος λειτουργίας του ιδρύματος
•Τα στοιχεία (ονόματα και διευθύνσεις) των μελών του διοικητικού του συμβουλίου
•Ο τρόπος διαδοχής των μελών του διοικητικού συμβουλίου
•Πρόνοια σύμφωνα με την οποία καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε ιδρυτικό μέλος ή αξιωματούχο του διοικητικού συμβουλίου αυτού. Εννοείται ότι, άνευ βλάβης της πρόνοιας αυτής, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ιδρύματος μπορούν να ανακτήσουν ή/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα που κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και της αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα, εφόσον προσκομίσουν τα αναγκαία έγγραφα, νοουμένου ότι το καταστατικό του ιδρύματος δεν ορίζει διαφορετικά.

Το καταστατικό ιδρύματος δύναται να καθοριστεί ή να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί με απόφαση του Δικαστηρίου, τηρουμένης της θέλησης του ιδρυτή και τυχόν συμπλήρωση ή τροποποίηση του καταστατικού δύναται να γίνει σύμφωνα με τους ίδιους όρους και με μεταγενέστερη απόφαση του Δικαστηρίου, στο οποίο μπορεί να προσφύγει το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος ή ο Έφορος.

Το καταστατικό δύναται να μεταβληθεί με απόφαση του Δικαστηρίου και ενάντια στη θέληση του ιδρυτή, ύστερα από αίτηση του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος, εάν η μεταβολή αυτή επιβάλλεται για σκοπούς συντήρησης της περιουσίας του ιδρύματος ή για εκπλήρωση του σκοπού του.

Υποχρεώσεις ιδρυτή

Ο ιδρυτής οφείλει από τη σύσταση του ιδρύματος να μεταβιβάσει σε αυτό την περιουσία που έχει ταχθεί σε αυτό και δικαιώματα τα οποία μεταβιβάζονται με απλή εκχώρηση, εάν δεν υπάρχει αντίθετη βούληση του ιδρυτή, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως με τη σύσταση του ιδρύματος. Δωρεές στο ίδρυμα πριν από τη σύσταση έχουν μεταγενέστερα το ίδιο αποτέλεσμα.

Μετά τη σύσταση οποιουδήποτε ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κάθε προσφορά, δωρεά και διάθεση περιουσίας κινητής ή ακίνητης που έγινε μέχρι τότε προς ή προς όφελος του προτεινόμενου ιδρύματος ή των μελών της διοίκησής του ή διαφορετικά για τους σκοπούς αυτού, ισχύει ωσάν αυτή να έγινε προς ή για όφελος του ιδρύματος που συστάθηκε.

(γ) ΕΝΩΣΕΙΣ & ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

Γενικές Διατάξεις ( εάν επιθυμείτε πληροφορίες για άλλες ειδικές διατάξεις συγκεκριμένα για Ιδρύματα παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας για διευκρινήσεις).

Τουλάχιστον 3 σωματεία, ιδρύματα, μη κερδοσκοπικές εταιρείες ή άλλες παρεμφερείς μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες, είτε αλλοδαπές είτε ημεδαπές, οι οποίες συμμερίζονται κοινούς σκοπούς, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας που τα διέπει, δύναται να συστήνουν ομοσπονδίες / ενώσεις και να εγγράφονται ως τέτοιες σε τηρούμενο από τον Έφορο Μητρώο, υπό τον όρο ότι στο καταστατικό τους καθορίζεται ότι το εφαρμοστέο δίκαιο που διέπει τη δράση τους είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται στη Δημοκρατία.

Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Αναγνώριση της Νομικής Προσωπικότητας των Διεθνών Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών (Κυρωτικό) Νόμο του 2003, τέτοιες ομοσπονδίες ή/και ενώσεις είναι δυνατό να συστήνονται και με αντίστοιχες οργανώσεις της αλλοδαπής, υπό τον όρο ότι στο καταστατικό τους καθορίζεται ότι το εφαρμοστέο δίκαιο που διέπει τη δράση τους στη Δημοκρατία είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται στη Δημοκρατία.

(δ) Αλλοδαπές ενώσεις και άλλα

Στον νέο Νόμο προβλέπεται, δια του άρθρου 46, αναγνώριση νόμιμης δράσης σωματείου, ιδρύματος, ομοσπονδίας / ένωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με νομική προσωπικότητα σε άλλο κράτος, νοουμένου ότι η εγγραφή δεν συγκρούεται με την εθνική και δημόσια ασφάλεια, την πρόληψη του εγκλήματος, την προστασία της υγείας και των δημόσιων ηθών, καθώς και την προστασία των ελευθεριών και των δικαιωμάτων τρίτων και δεν ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο διακρατικές σχέσεις ή τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Εάν πρόκειται για κράτος που έχει κυρώσει την οικεία Ευρωπαϊκή Σύμβαση, μπορεί να υπάρξει εγγραφή σε ειδική μερίδα στο Μητρώο.

Υπάρχουν περαιτέρω διατάξεις του Νόμου που προνοούν σε σχέση με τις συνέπειες εκπρόθεσμης επίδοσης ή υποβολής και παράλειψης αυτών, την τήρηση λογιστικών βιβλίων (για τα ιδρύματα σε κάθε περίπτωση, και για τα σωματεία και τις ομοσπονδίες / ενώσεις μόνον όταν έχουν ετήσια έσοδα τα οποία υπερβαίνουν τις σαράντα €40.000) και τον έλεγχο των λογαριασμών, και την εξουσία του Δικαστηρίου να διατάσσει τον έλεγχο των λογαριασμών, με δεδομένη και τη γενικότερη υποχρέωση συμμόρφωσης με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο.

(ε) Κανονισμοί

(προς το παρόν δεν έχουν ακόμη εκδοθεί νέοι Κανονισμοί και ισχύουν οι προηγούμενοι).
Το άρθρο 53 του Νόμου εξουσιοδοτεί το Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση κάθε θέματος που σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο απαιτείται να καθοριστεί ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικότερα για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου και ειδικότερα Κανονισμών που να:
•Ρυθμίζουν κάθε θέμα το οποίο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου πρέπει ή δύναται να καθοριστεί·
•Προνοούν για την εγγραφή σωματείων, ιδρυμάτων ή ομοσπονδιών / ενώσεων, για την τροποποίηση του καταστατικού τους, καθώς και για τη διάλυση ή εκκαθάρισή τους·
•Προνοούν για τον καθορισμό τελών εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής σωματείου, ιδρύματος ή ομοσπονδίας / ένωσης∙
•Καθορίζουν τα ειδικότερα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται στα σχετικά μητρώα, καθώς και τον τρόπο ανάρτησής τους στο διαδίκτυο∙
•Καθορίζουν ειδικότερα τη σύσταση ομοσπονδιών / ενώσεων∙
•Προβλέπουν ποινές, οι οποίες να μην υπερβαίνουν το 1 έτος φυλάκισης ή τα €2.000 ή και τις δύο αυτές ποινές, για οποιαδήποτε παράβαση των προνοιών των εκδιδόμενων Κανονισμών.

Το ίδιο άρθρο εξουσιοδοτεί, επίσης, το Ανώτατο Δικαστήριο να εκδίδει Διαδικαστικούς Κανονισμούς για τη ρύθμιση της πρακτικής και της διαδικασίας που θα τηρείται από το Δικαστήριο κατά την εκδίκαση υποθέσεων που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου.

Β. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

Στις 27 Απριλίου 2016 ψηφίστηκε νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαΐου 2018, χωρίς την ανάγκη ψήφισης εθνικής νομοθεσίας και καταργώντας υφιστάμενους κανονισμούς και νομοθεσίες.
Ο Κανονισμός 2016/679 έχει εφαρμογή σε όλους τους φορείς (ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, κρατικές αρχές, συλλόγους, κλπ.) που διαχειρίζονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διακινούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε έχουν έδρα και δραστηριότητα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι, εφόσον τα δεδομένα αφορούν Ευρωπαίους πολίτες ή σχετίζονται με οποιουδήποτε είδους υπηρεσίες και αγαθά προς Ευρωπαίους πολίτες.
Ο νέος κανονισμός εξουσιοδοτεί τις εκάστοτε Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Ευρώπη, να επιβάλουν για σοβαρές παραβάσεις πρόστιμα σε ύψος έως και 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους ή 20 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα πάντα με το ποιο είναι το μεγαλύτερο.
Από την άλλη πλευρά θέτει μία σειρά περιορισμών και νέων υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από τη συλλογή έως και την καταστροφή τους, τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλες χώρες, την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων, την ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων και τις ενέργειες γνωστοποίησης που οφείλει να κάνει η επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης.
Επίσης για τις εταιρείες και τις δημόσιες αρχές που εκτελούν πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που ενέχουν κινδύνους θα πρέπει να έχουν ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (Data Protection officer).
Επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά συνοπτικό εγχειρίδιο. Θα γίνει προσπάθεια για την διοργάνωση ενημερωτικής συνάντησης /ημερίδας με το γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( θα επανέλθουμε).

Σε πρώτη φάση προτρέπεστε να εξετάσετε τα έντυπα εγγραφής Μελών/ Λίστες Ενημέρωσης ( mailing lists)/ Αιτήσεις για παροχή βοήθειας (εάν ισχύει) – ότι υπάρχει ή ότι δίδεται η συγκατάθεση του υποκείμενου και ο τρόπος φύλαξης των στοιχείων (π.χ. πόσα άτομα έχουν πρόσβαση (ειδικά εάν εργοδοτείται προσωπικό), password locked, πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται κτλ), να ζητούνται μόνο τα απαραίτητα, εάν πρέπει να διαγράφουν κάποια.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.) ανακοινώνει την προκήρυξη κατάρτισης ανέργων, για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας με σκοπό την άμεση εργοδότηση μετά από αξιολόγηση και διαλογή από όσα άτομα ολοκληρώσουν επιτυχημένα την κατάρτιση.

Ειδικότητες:
Φροντιστής για άτομα με τετραπληγία/παραπληγία σε όλες τις επαρχίες.

Σκοπός:
Είναι η κατάρτιση ανέργων για απόκτηση, εμπλουτισμό ή/και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στην πιο πάνω ειδικότητα, με απώτερο σκοπό την ένταξη/επανένταξή τους στην απασχόληση. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης υπάρχει δυνατότητα ένταξης των συμμετεχόντων στο «Σχέδιο Εργοδότησης Ανέργων για την Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών προς Άτομα με Αναπηρίες»

Σε ποιους απευθύνεται η κατάρτιση:
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στα Προγράμματα έχουν άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας χωρίς περιορισμούς και πληρούν τα κριτήρια και προϋποθέσεις όπως αυτά αναλύονται στο έγγραφο «Βασικές Πληροφορίες» για τη συγκεκριμένη κατάρτιση στην ιστοσελίδα της Ο.ΠΑ.Κ. στη διεύθυνση: www.opak.org.cy.

Περιγραφή της Κατάρτισης:

Η κατάρτιση περιλαμβάνει:

75 ώρες ιδρυματική (θεωρητική και πρακτική) σε πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και πιστοποιημένες από την ΑνΑΔ Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ).

25 ώρες (1 εβδομάδα) πρακτική κατάρτιση για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς/ κατ΄οίκον επισκέψεις σε άτομα/μελλοντικούς λήπτες των υπηρεσιών.

Υποβολή Αιτήσεων για Συμμετοχή στη Κατάρτιση:
Αιτήσεις συμμετοχής από ανέργους μπορούν να υποβάλλονται από τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.
Οι Αιτήσεις υποβάλλονται στην ταχυδρομική θυρίδα της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.), Τ.Θ. 28410, 2094 Λευκωσία ή στα γραφεία της Ο.ΠΑ.Κ., 28ης Οκτωβρίου Αρ. 20, 2012 Στρόβολος ή στο φαξ 22423540 ή στο email: mail@opak.org.cy

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

H Δ.Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΛΤΔ στηρίζει την Ο.ΠΑ.Κ. για δράσεις προσβασιμότητας παραλιών

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.) ευχαριστεί την εταιρεία D.C. Demetriades Ltd για την δωρεάν προσφορά σουηδικού ξύλου ειδικού για κατασκευή ξύλινων διαδρόμων και των απαραίτητων μορίνων με τα οποία κατασκευάσαμε διαδρόμους για πρόσβαση τροχοκαθισμάτων σε παραλίες. Στη φωτογραφία ο διάδρομος στην παραλία Καλαμιές στο Παραλίμνι ο οποίος οδηγεί στο σύστημα Seatrac και έχει προσφέρει για πρώτη φορά σε πολλά άτομα σε τροχοκάθισμα, Κύπριους και ξένους, εύκολη πρόσβαση σε αυτή την όμορφη παραλία . Ο ίδιος διάδρομος χρησιμοποιείται και από εκατοντάδες αρτιμελής καθημερινά για εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα. Απόδειξη ότι οι υποδομές για ΑμεΑ αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών. Ευχαριστούμε την εταιρεία για την δωρεάν προσφορά ποιοτικών και κατάλληλων υλικών για αυτή τη κατασκευή και την άμεση εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.) ανακοινώνει την προκήρυξη κατάρτισης ανέργων, για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας με σκοπό την άμεση εργοδότηση μετά από αξιολόγηση και διαλογή από όσα άτομα ολοκληρώσουν επιτυχημένα την κατάρτιση.

Ειδικότητες:
Φροντιστής για άτομα με τετραπληγία/παραπληγία σε όλες τις επαρχίες.

Σκοπός:
Είναι η κατάρτιση ανέργων για απόκτηση, εμπλουτισμό ή/και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στην πιο πάνω ειδικότητα, με απώτερο σκοπό την ένταξη/επανένταξή τους στην απασχόληση. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης υπάρχει δυνατότητα ένταξης των συμμετεχόντων στο «Σχέδιο Εργοδότησης Ανέργων για την Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών προς Άτομα με Αναπηρίες»

Σε ποιους απευθύνεται η κατάρτιση:
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στα Προγράμματα έχουν άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας χωρίς περιορισμούς και πληρούν τα κριτήρια και προϋποθέσεις όπως αυτά αναλύονται στο έγγραφο «Βασικές Πληροφορίες» για τη συγκεκριμένη κατάρτιση στην ιστοσελίδα της Ο.ΠΑ.Κ. στη διεύθυνση: www.opak.org.cy.

Περιγραφή της Κατάρτισης:

Η κατάρτιση περιλαμβάνει:

75 ώρες ιδρυματική (θεωρητική και πρακτική) σε πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και πιστοποιημένες από την ΑνΑΔ Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ).

25 ώρες (1 εβδομάδα) πρακτική κατάρτιση για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς/ κατ΄οίκον επισκέψεις σε άτομα/μελλοντικούς λήπτες των υπηρεσιών.

Υποβολή Αιτήσεων για Συμμετοχή στη Κατάρτιση:
Αιτήσεις συμμετοχής από ανέργους μπορούν να υποβάλλονται από τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018 μέχρι την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018.
Οι Αιτήσεις υποβάλλονται στην ταχυδρομική θυρίδα της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.), Τ.Θ. 28410, 2094 Λευκωσία ή στα γραφεία της Ο.ΠΑ.Κ., 28ης Οκτωβρίου Αρ. 20, 2012 Στρόβολος ή στο φαξ 22423540 ή στο email: mail@opak.org.cy

Οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες και υπογραμμένες και να συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Η Ο.ΠΑ.Κ. διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει αιτήσεις που υποβάλλονται με ελλιπή στοιχεία.

Επιλογή Υποψηφίων για συμμετοχή στην κατάρτιση:
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και προϋποθέσεις όπως αυτά αναλύονται στο έγγραφο «Βασικές Πληροφορίες» για τη συγκεκριμένη κατάρτηση στην ιστοσελίδα της Ο.ΠΑ.Κ. Υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, για διαπίστωση κατά πόσον επιδεικνύουν κλίση/έφεση προς το συγκεκριμένο αντικείμενο και ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα και μετέπειτα απασχόληση τους στο επάγγελμα. Συνεντεύξεις για επιλογή των υποψηφίων θα γίνουν στα γραφεία της Ο.ΠΑ.Κ. στη Λευκωσία.

Περισσότερες πληροφορίες:
Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά έντυπα αίτησης συμμετοχής ανέργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τα γραφεία της Ο.ΠΑ.Κ. στη Λευκωσία (28ης Οκτωβρίου Αρ. 20, 2012 Στρόβολος) αριθμός τηλεφώνου 22496494 μεταξύ των ωρών 8:00πμ – 2:00μμ, στον αριθμό κινητού τηλεφώνου 99519038 από τις 9:00πμ – 5:00μμ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή ή και από την ιστοσελίδα της Ο.ΠΑ.Κ. www.opak.org.cy.

Βασικές πληροφορίες και έντυπο αίτησης μπορείτε να δείτε στα πιο κάτω αρχεία:
Βασικές Πληροφορίες για Φροντιστή 2018

Αίτηση για θέση φροντιστή

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης

5 Μαΐου 2018

 

H 5η του Μάη γιορτάζεται σαν η Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης με στόχο την αφύπνιση για αυτό το εξαιρετικό σημαντικό ανθρώπινο δικαίωμα. Το δικαίωμα ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες προνοείται στο άρθρο 19 της Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Αναγνωρίζεται το ίσο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να ζουν στην κοινότητα με επιλογές ίσες με άλλους, και να λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα για να διευκολυνθεί η πλήρη απόλαυση του δικαιώματος αυτού και η πλήρη ενσωμάτωση και συμμετοχή τους στην κοινότητα.

 

Έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν που θα ζήσουν και με ποιον καθώς έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε ένα φάσμα παροχής υπηρεσιών κατ’οίκον καθώς και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης από την κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής βοήθειας που είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της διαβίωσης και της ένταξης τους για πρόληψη της απομόνωσης ή και του αποκλεισμού.

 

Ένας από τους κύριους στόχους της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου είναι η ανεξάρτητη διαβίωση των μελών της με σεβασμό στα δικαιώματα τους, την αξιοπρέπεια τους και να απολαμβάνουν πρόσβαση στις ευκαιρίες συμμετοχής στη ζωή.

 

Η Ο.ΠΑ.Κ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και την Τράπεζα Κύπρου, από τον Ιανουάριο του 2018 έχει λειτουργήσει πιλοτικά ένα πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητης διαβίωσης/φροντίδας κατ’οίκον για τα μέλη της, παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα. Ένα όραμα δεκαετιών έγινε πραγματικότητα προσφέροντας στα μέλη μας ποιοτικές υπηρεσίες με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

 

Η υπηρεσία είναι πρωτοπόρα για τα Κυπριακά δεδομένα γιατί αποτελεί μια σημαντική αναβάθμιση στην ποιότητα ζωής των παραπληγικών και τετραπληγικών ατόμων και προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες δημιουργώντας μαζί θέσεις εργασίας.

 

Στόχος είναι αυτή η πιλοτική προσπάθεια να επεκταθεί στο μέλλον για να προσφέρει κατάλληλη στήριξη σε κάθε άτομο με αναπηρία ανάλογα με τις ανάγκες του.

Σχέδιο Χορηγιών Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες 2η Προκήρυξη

Περιγραφή Προγράμματος

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη » ΠΠ 2014-2020.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας υφιστάμενων κατοικιών, οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (Αγορά Υπηρεσιών – Οικοδομικές Εργασίες – Αγορά Εξοπλισμού), με εξαίρεση αιτήσεις που υποβάλλονται από ευάλωτους καταναλωτές οι οποίοι δύναται να λάβουν 75%.

Το ποσό της χορηγίας που θα παραχωρείται, δύναται ανέλθει μέχρι και €25.000 για κάθε κατοικία ή μέχρι €20.000 για κάθε διαμέρισμα σε πολυκατοικία.

Το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου κατά την 2η πρόσκληση ανέρχεται στα €8 εκατομμύρια ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει προτού προχωρήσουν σε υποβολή αίτησης να επιλέξουν Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα από το «Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων», το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου.

Για συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις που αφορούν το σχέδιο πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο για να ανοίξετε/κατεβάσετε αρχείο pdf: https://bit.ly/2JSCIZf

Για πληροφορίες πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο που θα σας οδηγήσει στην σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας: https://bit.ly/2I2NTAq

 

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας προσφέρει σε ορισμένες χώρες της ΕΕ ωφελήματα που παρέχει το συγκεκριμένο κράτος στο οποίο βρίσκεται άτομο με αναπηρία είτε σαν κάτοικος είτε σαν επισκέπτης.. Το άρθρο 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ προβλέπει για όλους τους πολίτες της ΕΕ το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης. Ενώ στις χώρες καταγωγής τους, τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να απολαύσουν ορισμένα οφέλη, τα οφέλη αυτά δεν μπορούν να μεταφερθούν, όταν ταξιδεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ. Η καθιέρωση μιας Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας με ορισμένα δικαιώματα αποτελεί ένα από τα μέτρα αντιμετώπισης των πιο πάνω εμποδίων και θα διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία. Επιπλέον, διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση σε ορισμένες ειδικές παροχές, κυρίως στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της ψυχαγωγίας, του αθλητισμού και των μεταφορών. Η χώρα μας συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα και μπορείτε να δείτε πληροφορίες εδώ: http://www.eudisabilitycard.gov.cy

Πρόσκληση από το ΤΚΕΑΑ σε δημόσια διαβούλευση για τη διαμόρφωση νέας νομοθεσίας για τις υπηρεσίες και παροχές προς τα άτομα με αναπηρίες

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mlsi.gov.cy/dsid Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μια πιο σύγχρονη και αναβαθμισμένη πολιτική υποστήριξης των ατόμων με αναπηρίες, μέσω υπηρεσιών και κοινωνικών παροχών που θα ανταποκρίνονται στο είδος και τον βαθμό των αναγκών τους, επιθυμεί να αφουγκραστεί και να διαβουλευτεί με τους πολίτες με αναπηρίες, τους γονείς και τις οργανώσεις τους, καθώς και τους επαγγελματίες ή φορείς που σχετίζονται με την αναπηρία, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας νέας νομοθεσίας για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες σε υποστηριχτικές υπηρεσίες και κοινωνικές παροχές.Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2018 – 2020, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19.12.2017, περιλαμβάνεται η νέα δράση με αρ. 20 «Αυξήσεις στα υφιστάμενα επιδόματα και τρίμηνη δημόσια διαβούλευση για τη διαμόρφωση νέας πολιτικής και νέας νομοθεσίας για τις αναπηρικές παροχές και υπηρεσίες». Αναμενόμενο αποτέλεσμα της δράσης είναι η ενίσχυση των ατόμων με αναπηρίες να αντιμετωπίσουν το επιπρόσθετο κόστος που δημιουργεί η αναπηρία στη ζωή τους, μέσω υπηρεσιών και παροχών.

Προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς που σχετίζονται με την αναπηρία, να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, εκφράζοντας τις απόψεις και εισηγήσεις τους και να το αποστείλουν μέχρι τις 15.4.2018 είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@dsid.mlsi.gov.cy είτε ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, 1430 Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/All/F7C725BBC2A3C355C22582500045D5A9?OpenDocument