Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης

5 Μαΐου 2018

 

H 5η του Μάη γιορτάζεται σαν η Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης με στόχο την αφύπνιση για αυτό το εξαιρετικό σημαντικό ανθρώπινο δικαίωμα. Το δικαίωμα ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες προνοείται στο άρθρο 19 της Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Αναγνωρίζεται το ίσο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να ζουν στην κοινότητα με επιλογές ίσες με άλλους, και να λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα για να διευκολυνθεί η πλήρη απόλαυση του δικαιώματος αυτού και η πλήρη ενσωμάτωση και συμμετοχή τους στην κοινότητα.

 

Έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν που θα ζήσουν και με ποιον καθώς έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε ένα φάσμα παροχής υπηρεσιών κατ’οίκον καθώς και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης από την κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής βοήθειας που είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της διαβίωσης και της ένταξης τους για πρόληψη της απομόνωσης ή και του αποκλεισμού.

 

Ένας από τους κύριους στόχους της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου είναι η ανεξάρτητη διαβίωση των μελών της με σεβασμό στα δικαιώματα τους, την αξιοπρέπεια τους και να απολαμβάνουν πρόσβαση στις ευκαιρίες συμμετοχής στη ζωή.

 

Η Ο.ΠΑ.Κ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και την Τράπεζα Κύπρου, από τον Ιανουάριο του 2018 έχει λειτουργήσει πιλοτικά ένα πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητης διαβίωσης/φροντίδας κατ’οίκον για τα μέλη της, παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα. Ένα όραμα δεκαετιών έγινε πραγματικότητα προσφέροντας στα μέλη μας ποιοτικές υπηρεσίες με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

 

Η υπηρεσία είναι πρωτοπόρα για τα Κυπριακά δεδομένα γιατί αποτελεί μια σημαντική αναβάθμιση στην ποιότητα ζωής των παραπληγικών και τετραπληγικών ατόμων και προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες δημιουργώντας μαζί θέσεις εργασίας.

 

Στόχος είναι αυτή η πιλοτική προσπάθεια να επεκταθεί στο μέλλον για να προσφέρει κατάλληλη στήριξη σε κάθε άτομο με αναπηρία ανάλογα με τις ανάγκες του.

Σχέδιο Χορηγιών Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες 2η Προκήρυξη

Περιγραφή Προγράμματος

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη » ΠΠ 2014-2020.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας υφιστάμενων κατοικιών, οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (Αγορά Υπηρεσιών – Οικοδομικές Εργασίες – Αγορά Εξοπλισμού), με εξαίρεση αιτήσεις που υποβάλλονται από ευάλωτους καταναλωτές οι οποίοι δύναται να λάβουν 75%.

Το ποσό της χορηγίας που θα παραχωρείται, δύναται ανέλθει μέχρι και €25.000 για κάθε κατοικία ή μέχρι €20.000 για κάθε διαμέρισμα σε πολυκατοικία.

Το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου κατά την 2η πρόσκληση ανέρχεται στα €8 εκατομμύρια ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει προτού προχωρήσουν σε υποβολή αίτησης να επιλέξουν Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα από το «Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων», το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου.

Για συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις που αφορούν το σχέδιο πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο για να ανοίξετε/κατεβάσετε αρχείο pdf: https://bit.ly/2JSCIZf

Για πληροφορίες πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο που θα σας οδηγήσει στην σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας: https://bit.ly/2I2NTAq

 

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας προσφέρει σε ορισμένες χώρες της ΕΕ ωφελήματα που παρέχει το συγκεκριμένο κράτος στο οποίο βρίσκεται άτομο με αναπηρία είτε σαν κάτοικος είτε σαν επισκέπτης.. Το άρθρο 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ προβλέπει για όλους τους πολίτες της ΕΕ το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης. Ενώ στις χώρες καταγωγής τους, τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να απολαύσουν ορισμένα οφέλη, τα οφέλη αυτά δεν μπορούν να μεταφερθούν, όταν ταξιδεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ. Η καθιέρωση μιας Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας με ορισμένα δικαιώματα αποτελεί ένα από τα μέτρα αντιμετώπισης των πιο πάνω εμποδίων και θα διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία. Επιπλέον, διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση σε ορισμένες ειδικές παροχές, κυρίως στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της ψυχαγωγίας, του αθλητισμού και των μεταφορών. Η χώρα μας συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα και μπορείτε να δείτε πληροφορίες εδώ: http://www.eudisabilitycard.gov.cy

Πρόσκληση από το ΤΚΕΑΑ σε δημόσια διαβούλευση για τη διαμόρφωση νέας νομοθεσίας για τις υπηρεσίες και παροχές προς τα άτομα με αναπηρίες

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mlsi.gov.cy/dsid Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μια πιο σύγχρονη και αναβαθμισμένη πολιτική υποστήριξης των ατόμων με αναπηρίες, μέσω υπηρεσιών και κοινωνικών παροχών που θα ανταποκρίνονται στο είδος και τον βαθμό των αναγκών τους, επιθυμεί να αφουγκραστεί και να διαβουλευτεί με τους πολίτες με αναπηρίες, τους γονείς και τις οργανώσεις τους, καθώς και τους επαγγελματίες ή φορείς που σχετίζονται με την αναπηρία, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας νέας νομοθεσίας για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες σε υποστηριχτικές υπηρεσίες και κοινωνικές παροχές.Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2018 – 2020, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19.12.2017, περιλαμβάνεται η νέα δράση με αρ. 20 «Αυξήσεις στα υφιστάμενα επιδόματα και τρίμηνη δημόσια διαβούλευση για τη διαμόρφωση νέας πολιτικής και νέας νομοθεσίας για τις αναπηρικές παροχές και υπηρεσίες». Αναμενόμενο αποτέλεσμα της δράσης είναι η ενίσχυση των ατόμων με αναπηρίες να αντιμετωπίσουν το επιπρόσθετο κόστος που δημιουργεί η αναπηρία στη ζωή τους, μέσω υπηρεσιών και παροχών.

Προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς που σχετίζονται με την αναπηρία, να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, εκφράζοντας τις απόψεις και εισηγήσεις τους και να το αποστείλουν μέχρι τις 15.4.2018 είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@dsid.mlsi.gov.cy είτε ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, 1430 Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/All/F7C725BBC2A3C355C22582500045D5A9?OpenDocument

 

Επίσκεψη καθηγητή Jan Friden για επεμβάσεις tetrahand

Στα πλαίσια της λειτουργίας της Υπηρεσίας Tetrahand Cyprus, ο καθηγητής Jan Friden, ο Δρ Κωνσταντίνος Κρητιωτης και η φυσιοθεραπευτρια του Ελβετικού Κέντρου Παραπληγικών Sabrina Koch-Borner θα εξετάζουν τετραπληγικούς ασθενείς που επιθυμούν να τύχουν επεμβάσεων στα άνω άκρα τους την Πέμπτη 22/03/2018 από τις 10πμ.

Τετραπληγικα άτομα που επιθυμούν να εξεταστούν παρακαλούνται όπως κλείσουν το ραντεβού τους με την γραμματεία της ΟΠΑΚ.

 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

Ζητείται άτομο για εργασία στην Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου για
διεύθυνση υπηρεσίας φροντιστών οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κατ’οίκον σε μέλη της Οργάνωσης.

Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Business management ή σε άλλο σχετικό τομέα
Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντιστοιχη θεση
Ικανοτητα να ετοιμάζει πρόγραμμα υπηρεσίας με βάρδιες και αντικαταστήσεις
Η γνώση νοσηλευτικών υπηρεσιών η εμπειρία σε νοσηλευτικό οργανισμό θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Γενικά καθήκοντα θέσης:
Ετοιμασία καθημερινού προγράμματος εργασίας φροντιστών για κάλυψη των αναγκών των μελών της Οργάνωσης
Διατήρηση αρχείου για κάθε υπάλληλο με όλα τα στοιχεία εργοδότησης και λεπτομέρειες πληρωμών
Διαχείριση μισθοδοσίας
Διαχείριση προβλημάτων σε συνεννόηση με το Δ.Σ.
Επόπτευση της ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας
Συνεργασία με το Δ.Σ. για πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού
Εκτέλεση καθηκόντων που απορρέουν από τις αποφάσεις του Δ.Σ. και υποστήριξη της Οργάνωσης στο έργο της

Αιτήσεις να σταλούν ηλεκτρονικά στο: mail@opak.org.cy μέχρι 19/2/2018

 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας

Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας

Σκοπός τους Σχεδίου είναι η ενθάρρυνση, βελτίωση και η διευκόλυνση της κινητικότητας των ΑμεΑ καθώς και ενίσχυση της συμμετοχής τους στον κοινωνικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό τομέα της ζωής μέσω της έκδοσης και παροχής της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας η οποία θα επιτρέπει την πρόσβαση των ΑμεΑ σε πλεονεκτήματα και οφέλη στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο σχετικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.  Στο παρών στάδιο στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα ακόλουθα κράτη μέλη της ΕΕ: Κύπρος, Βέλγιο, Εσθονία, Φινλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία και Ρουμανία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.eudisabilitycard.gov.cy

Παρακάτω σας παραθέτουμε την αίτηση, το σχέδιο καθώς και έντυπα τα οποία χρειάζονται να συμπληρωθούν για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας.

Να σημειώσουμε ότι τα μέλη της Ο.ΠΑ.Κ. χρειάζεται να προσκομίσουν εκτός από την αίτηση, μία φωτογραφία και αντίγραφο της πολιτικής τους ταυτότητας μόνο.

20171110 – Αίτηση για Ευρωπαϊκή Κάρτα

20171110 – Σχέδιο παροχής κάρτας 

20171110 – Κατάλογος ωφελημάτων

20171110 – Υπεύθυνη δήλωση

20171110 – Αναφορά οφθαλμίατρου

20171110 – Αναφορά γιατρού 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ

Ιστορικής σημασίας είναι η σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη για λειτουργία υπηρεσίας φροντιστών για παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα. Ευχαριστούμε δημόσια την Υπουργό Εργασίας κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου που όταν άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο κομμάτι φροντίδας/προσωπικής περιποίησης μας πρότεινε τη δημιουργία τέτοιας υπηρεσίας μέσω εργοδότησης ανέργων που θα καταρτίζονται σε αυτό το επάγγελμα με κάλυψη του κόστους από το κράτος και πόρους της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό θα προσφέρουμε εργασία σε άτομα που ενδιαφέρονται και παράλληλα αναβαθμισμένες, ποιοτικές υπηρεσίες στα μέλη μας. Στόχος είναι αυτή η πιλοτική προσπάθεια να επεκταθεί στο μέλλον για να προσφέρει κατάλληλη στήριξη σε κάθε άτομο με αναπηρία ανάλογα με τις ανάγκες του. Όραμα η δημιουργία οργανισμού ανεξάρτητης διαβίωσης στη χώρα μας.

Αναλάβαμε τεράστια ευθύνη αφού η Οργάνωση Παραπληγικών θα είναι ο εργοδότης αλλά δεν μπορούσαμε να αφήσουμε την ευκαιρία να χαθεί. Αποτελεί μια σημαντική αναβάθμιση στην ποιότητα ζωής των παραπληγικών και τετραπληγικών ατόμων που χρειάζονται τέτοιες υπηρεσίες και εξυπηρέτηση ενός από τους σημαντικότερους σκοπούς της Ο.ΠΑ.Κ. Ευχαριστούμε επίσης τον διευθυντή του Τμήματος Εργασίας κ. Αλέξανδρο Αλεξάνδρου που στήριξε την ιδέα και την υλοποίηση του έργου από την πρώτη στιγμή ενώ αναγνώρισε την ευκαιρία να δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας σε αυτό τον τομέα. Μέχρι στιγμής έχουν εκπαιδευτεί σχεδόν πενήντα άτομα μέσω σχεδίου της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και σύντομα θα εκπαιδευτούν όσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον στη δεύτερη πρόσκληση. Η δυναμικότητα του προγράμματος είναι μέχρι εκατό άτομα.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Απολαύστε τη θάλασσα υπεύθυνα. Προσοχή στις καταδύσεις από ύψος.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ

Οι καταδύσεις από ύψος είναι ένα δημοφιλές άθλημα του καλοκαιριού, το οποίο μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό, αναπηρίες ή και θάνατο. Η σύγκρουση με αντικείμενα που δεν είδαμε στο νερό ή με τον πάτο αν τα νερά είναι ρηχά, συνήθως οδηγεί σε σοβαρούς τραυματισμούς όπως κάταγμα στην σπονδυλική στήλη, με αποτέλεσμα την παράλυση στα πόδια ή και στα χέρια. Συχνά ο τραυματισμός είναι στο επίπεδο του αυχένα και προκαλείται τετραπληγία.

Καλούμε τους λουόμενους να μην κάνουν καταδύσεις πριν προηγουμένως μελετούν το σημείο που θα καταδυθούν. Ένας χρυσός κανόνας είναι ποτέ να μην κάνεις καταδύσεις σε σημείο που ακριβώς πριν δεν έχεις κολυμπήσει, για να γνωρίζεις το βάθος και οποιαδήποτε αντικείμενα υπάρχουν στο νερό. Εφαρμόστε το και διαδώστε αυτό το μήνυμα για να μην έχουμε άλλους τέτοιους τραυματισμούς και αναπηρίες. Ακόμα και η πρόσκρουση με το νερό έχει αρκετή δύναμη για να προκαλέσει τραυματισμό, σε κατάδυση από ύψος 3 μέτρα το ανθρώπινο σώμα ταξιδεύει με σχεδόν 30χλμ/ώρα ταχύτητα την στιγμή που αγγίζουμε το νερό. Μπορούμε να έχουμε μόνο καλές εμπειρίες στη θάλασσα αν είμαστε προσεκτικοί.

 

7 Αυγ. 2017